ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Історія

 

 

Самофалов Костянтин Григорович
Засновник і завідувач кафедри з 1960 по 1991

У КПІ, вперше в Українi, пiдготовку iнженерiв з обчислювальної технiки було розпочато у вереснi 1956 р. - спецiальнiсть "Математичнi i лiчильно-обчислювальнi пристрої" (шифр спецiальностi 0608). Iнiцiатива органiзацiї пiдготовки фахiвцiв iз цiєї нової спецiальностi належала ст. викладачу кафедри автоматики i телемеханiки к.т.н. Самофалову Костянтину Григоровичу. Вiн узагальнив досвiд провiдних ВУЗiв країни (МЕI, ЛЕТI, МВТУ, МIФI) з постановки навчального процесу з ОТ i здiйснював безпосереднє керiвництво становленням у КПI нової спецiальностi. Була виконана велика методична й органiзацiйна робота (навчальний план, програми курсiв, створення лабораторiй, матерiальної бази тощо).

Перший випуск спеціалістів 1961 року, групи СМ-1, СМ-2: сидять в першому ряду: Княжський В., Єненко В., Рубаник О., Романенко С., Будняк А., у другому ряду: Космач Ю., Семка В., Баня Е., Саприкін В.І., Вей Ін Цюань, Самофалов К.Г., Хижинський Б.П., Тихонов В.О., Ян Си Джен, Григорчук А., Мельник С., Барсук Я., в третьому ряду: Романкевич О., Лю Юн Линь, Бузовський О., Белкіна Л., Кисілевський Ф., Блажко С., Лапа В., Литвинов О., Зубковская В., Медведєв А., Середняк О., у четвертому ряду:, Вен Дзю Дзі, Смелков В., Вінцюк Т., Чайковський Р., Шуваєва В., Голишкіна Н., Томашов В., Семенюк С., Луговой О., у п’ятому ряду: Морозов А., Ван Ці, Селігей О., Тетельбаум І, Трочун Т, Джан Сі Джень, Рязанова Л., Зайцев В., Грундман С., Тимошенко А., Сірик В., Сіваченко П., Морозов В., Безюк В. З першого випуску 30 науковців захистили дисертації, серед них 13 докторських.

Особлива увага придiлялася пiдбору кадрiв. Першими викладачами спецкурсiв були К. Г. Самофалов, В. Т. Кулик, Г. В. Любченко, Г. М. Михайлов, Б. П. Хижинський , М. М. Пиневич. Забезпечували навчальний процес iнженери Н. В. Скоробогатько, В. І. Саприкiн, Н. І. Пилипенко, В. А. Тихонов.

У березнi 1960 р. у КПI було офiцiйно організовано нову, першу в Українi, кафедру обчислювальної технiки (ОТ)(наказ КПI №148 вiд 16 березня 1960 р). Цим же наказом виконувачем обов'язків зав. кафедрою було призначено к.т.н. доц. Самофалова К. Г. У вереснi 1960 р. К. Г. Самофалов був обраний за конкурсом зав. кафедрою ОТ.

У вереснi 1961 р. відбувся перший випуск iнженерiв- електрикiв за фахом "Математичнi i лiчильно-розв'язувальнi прилади i пристрої" (двi навчальних групи СМ-1 i СМ-2, 60 iнженерiв). З числа випускникiв для роботи на кафедрi залишилися О. В. Бузовський, Ф. Н. Киселевський, Е. Н. Баня, Ю. С. Каневський, А. Г. Тимошенко. Лабораторiї кафедри мали сучасне обладнання - аналоговi ЕОМ i унiкальнi блоки цифрових ЕОМ <МЕСМ>.

1962 р.  Наказом по МВ і ССО УРСР при кафедрі ОТ КПІ створена обчислювальна наукова лабораторія з цільовим штатом співробітників із 8 людей. Науковим керівником лабораторії призначено зав. кафедрою доц. Самофалова К.Г.

Починаючи з 1962/1963 навчального року, уся педагогiчна наукова праця виконувалася штатними спiвробiтниками, кiлькiсть яких зросла з 50 у 1963 р. до 126 осіб у 1967 р., а кiлькiсть спецкурсiв - до 11 (лекцiї читали Самофалов К. Г., Пиневич М. М., Саприкiн В. И., Широчин В. П., Рябоштанко Р. Ф., Бузовський О. В., Корнiйчук В. I., Селiванов В. Л.).

Структурні зміни на кафедрі за весь період розвитку, починаючи із 1962 р. по 1991 р., можна проілюструвати наступними даними.

1962 р.  Наказом по МВ і ССО УРСР при кафедрі ОТ КПІ створена обчислювальна наукова лабораторія з цільовим штатом співробітників із 8 чоловік. Науковим керівником лабораторії призначений зав. кафедрою доц. Самофалов К.Г.

1969 р. Обчислювальна лабораторія виділилася із складу кафедри ОТ в структурний підрозділ факультету автоматики і електроприладобудування. Зав. лабораторією призначений к.т.н. Кисілевський Ф.М. Науковий керівник зав. кафедрою ОТ доц. Самофалов К.Г.

1969 р Збільшений набір студентів до 3 груп і почата на кафедрі ОТ підготовка інженерів-математиків по спеціальності 0647 - прикладна математика. Збільшений штат співробітників кафедри.

1972 р. Обчислювальна лабораторія факультету отримала статус загальноінститутської і почала поповнюватися новими ЕОМ ЄС-1050, ЄС-1033, ЄС-1032 та ін.

1973 р. Із складу кафедри виділилася нова кафедра - кафедра прикладної математики, на яку перейшли працювати З професори, 2 доценти, 4 асистенти. Зав. кафедри призначений проф. Вавілов Є.М.

1976 р. Із складу кафедри виділилася нова кафедра, кафедра ОТІЕР, що стала загальноінститутською кафедрою. Зав. кафедри був призначений проф. Куля В.І.

1979 р. Кафедра обчислювальної техніки перейменована в кафедру обчислювальних машин, систем і мереж.

1990 р. Із складу кафедри виділилася нова кафедра – кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем. Зав. кафедри проф. Тарасенко В.П. Кафедра увійшла до складу факультету прикладної математики. На кафедру перейшли працювати 3 професори, 7 доцентів і 4 асистенти, а також штатні співробітники 3-х наукових лабораторій.

Три кафедри ОТ на базі кафедри ОТ КПІ були створені в Чернігівському, Вінницькому і Черкаському філіалах КПІ ( нині інститути).

Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2024 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів