ua
En
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Положення про кафедру

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КАФЕДРУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Положення про кафедру обчислювальної техніки

       1.1.Кафедра обчислювальної техніки (далі ОТ) - це базовий структурний підрозділ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі КПІ ім. Ігоря Сікорського), що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями:

- 123 «Комп’ютерна інженерія”

   спеціалізаціями

«Комп’ютерні системи та мережі»,

«Технології програмування для комп'ютерних систем та мереж»

-121 «Інженерія програмного забезпечення»

 спеціалізацією

«Програмне забезпечення високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж.

     1.2. Кафедра створюється за умови, що до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання. Рішення про створення кафедри приймає Вчена рада університету. На підставі цього рішення ректор видає наказ про створення кафедри.

     1.3. Кафедра входить до складу факультету інформатики та обчислювальної техніки. Штат кафедри становлять наукові, науково-педагогічні, інженерно-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, докторанти, аспіранти.

            1.4. Штатний розпис кафедри затверджує ректор Університету за поданням декана факультету .

1.5. У своїй діяльності кафедра керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ імена Ігоря Сікорського та цим Положенням.

1.6. Питання, які не відображені в Положенні, вирішуються ректором відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством.

        

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ ОТ

         2.1. Забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів освіти для здобуття студентами вищої освіти. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями.

        2.2. Забезпечення практичної підготовки осіб, які навчаються в Університеті, через проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними Університетом договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.

        2.3.   Провадження освітньої, наукової, інноваційної, міжнародної та іншої діяльності.

                 2.4. Забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

  Налагодження міжнародних зв’язків при провадженні міжнародної діяльності Університету в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури.

       2.6. Забезпечення підготовки аспірантів і докторантів та фахівців інноваційного типу, формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.    

     2.7.  Розробка підручників, навчальних посібників і наукових праць, методичних та інших видань за профілем роботи кафедри та забезпечення академічної присутності кафедри у глобальній мережі Інтернет.

   Організація стажування та підвищення кваліфікації науково- педагогічних та наукових працівників кафедри.
 Діяльність кафедри здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри, що охоплює напрями й завдання, зазначені в цьому Положенні. План роботи кафедри обговорюється і затверджується на її засіданні.

2.10. Основні завдання діяльності кафедри обговорюються на засіданні кафедри. Рішення, прийняті на засіданні кафедри, є обов’язковими для її працівників. Засідання кафедри проводяться не рідше ніж один раз на місяць. У засіданні кафедри беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри. Засідання кафедри вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини науково-педагогічних та наукових працівників, для

яких кафедра є основним місцем роботи. Рішення кафедри приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні кафедри. Під час засідання кафедри ведеться протокол, який підписують завідувач кафедри (його заступник) і секретар кафедри. На засідання кафедри можуть бути запрошені інші особи.

3. ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ ОТ

             У сфері освітнього процесу:

      3.1. Забезпечення проведення навчальних занять, здійснення контрольних заходів з навчальних дисциплін кафедри відповідно до стандартів вищої освіти та положення про організацію освітнього процесу, навчального плану та програм навчальних дисциплін.

3.2. Подання пропозицій деканату факультету щодо формування розкладу навчальних занять.

3.3.  Забезпечення практичної підготовки студентів зі спеціальностей кафедри.

3.4. Організація укладання договорів для забезпечення практичної підготовки студентів.

3.5. Підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах.

3.6.  Здійснення атестації студентів зі спеціальностей кафедри, забезпечення ефективної

роботи відповідних екзаменаційних комісій.

3.7. Організація та проведення вступних випробувань та додаткових вступних випробувань на другий рівень вищої освіти для здобуття ступеня магістра.

3.8. Призначення та організація роботи кураторів академічних груп.

3.9. Участь у проведені вступних випробувань на третій рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії.

        У сфері методичної діяльності:

3.10. Розроблення послідовності вивчення дисциплін (структурно-логічних схем),

навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей кафедри.

       3.11.  Розроблення програм навчальних дисциплін кафедри, програм практичної підготовки.

       3.12. Розроблення тематики індивідуальних завдань і атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти.

    3.13. Створення підручників, навчальних посібників, інших навчальних та методичних видань з дисциплін кафедри.

 3.14. Розроблення засобів оцінювання набутих у процесі навчання компетентностей студентів та критеріїв такого оцінювання, рейтингових систем оцінювання знань студентів.

    3.15.  Рецензування та експертиза навчальних і методичних видань з дисциплін кафедри.

    3.16.  Організація та проведення методичних, науково-методичних семінарів кафедри.

    3.17. Забезпечення керівництва, рецензування, консультування атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти.

    3.18. Розроблення освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм за спеціальностями кафедри.

    3.19. участь у розробленні інформаційних пакетів факультетів, у складі яких перебуває кафедра.

        У сфері наукової та інноваційної діяльності:

       3.20. Забезпечення високоефективної наукової та інноваційної діяльності кафедри через проведення науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами кафедри і працівниками наукових підрозділів, що входять до складу факультету, досліджень за затвердженими в установленому порядку напрямами розвитку науки і техніки, напрямами інноваційної діяльності.

       3.21. Організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за фундаментальними, природничими та інженерними напрямами із залученням до наукового керівництва магістрантами та аспірантами провідних учених Університету й академічних інститутів.

      3.22. Посилення дослідницької складової в навчальних планах для магістрів та залучення їх до виконання науково-дослідних.

      3.23. Участь у розвитку інноваційних структур на базі Університету (наукового парку, технопарку, бізнес-інкубаторів) за пріоритетними науковими напрямами кафедри

3.24. Здійснення заходів із створення об’єктів права інтелектуальної власності та захисту права інтелектуальної власності, а також трансфер технологій, зокрема через інноваційне середовище Наукового парку «Київська політехніка», і реалізація ліцензійних договорів.

3.25. Виконання міжнародних наукових проектів та програм, грантів, договорів на замовлення іноземних організацій і компаній.

3.26.  Здійснення організаційних і методичних заходів з метою збільшення цитованості наукових праць співробітників кафедри, розширення присутності їх наукових публікацій у журналах і матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.).

          У сфері організаційної діяльності:

3.27.  Надання пропозицій щодо формування кадрового складу та штатного розпису.

3.28. Організація контролю якості проведення навчальних занять, практичної підготовки студентів.

3.29. Налагодження та підтримання зв’язків зі структурними підрозділами Університету та іншим організаціями.

3.30. Сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри та працевлаштуванню працівників.

3.31.  Організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями кафедри.

3.32.  Підготовка необхідних документів для проведення ліцензування та акредитації в межах спеціальностей кафедри.

3.33. Організація роботи зі створення і супроводження офіційного сайту кафедри (3-5 цікавих матеріалів на тиждень, орієнтованих на цільову аудиторію) та інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кампус» відповідно до Положення про типовий сайт кафедри КПІім. Ігоря Сікорського.

3.34. Забезпечення інформування про результати діяльності кафедри.

3.35. забезпечення участі працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, груп МОН України, спеціалізованих вчених рад.

3.36. Ведення документообігу та забезпечення передачі документів на архівне зберігання.

3.37. Визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри.

3.38. Створення та супроводження інформаційно-комунікативних ресурсів у доменній зоні крі. иа Університету.

У сфері міжнародної діяльності:

3.39. Підготовка (спільно з Депертаментом міжнородних ссправ) проектів договорів про співпрацю з підрозділами зарубіжних університетів та організація їх виконання.

3.40. Ініціювання, проведення, формування програми міжнародних конференцій на рівні кафедри, факультету.

3.41. Підготовка проектних пропозицій щодо участі в міжнародних конкурсах, програмах, фондах, грантах.

3.42. Участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікація у міжнародних виданнях.

3.43. Делегування співробітників для участі в міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках.

3.44. Забезпечення підготовки іноземних студентів.

3.45. Розвиток академічної мобільності через участь у міжнародних програмах і проектах.

3.46. Внесення пропозицій щодо створення спільних з іноземними партнерами структур (лабораторій, центрів, наукових груп, редакційних колективів, консорціумів тощо).

3.47. Забезпечення участі працівників кафедри в міжнародних професійних об'єднаннях.

3.48. Висвітлення результатів освітньої та наукової діяльності кафедри англійською мовою.

 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ ОТ

4.1. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки.

4.2. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.

4.3. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету та кафедри. Ректор університету укладає із завідувачем кафедри контракт.

4.4. Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

4.5. Завідувач кафедри забезпечує виконання функцій кафедри та виконання наказів, розпоряджень і доручень ректора, декана, створення у кіберпросторі (глобальній мережі Інтернет) цілісного позитивного іміджу кафедри як підрозділу університету, здатного конкурувати на міжнародному ринку освітніх та наукових послуг.

4.6. Завідувач кафедри підпорядкований декану факультету і діє на підставі посадової інструкції та умов контракту.

4.7. Відповідно до Положення про наукового керівника кафедри на кафедрі може бути

 обрано наукового керівника та наукового консультанта.

4.8. Фінансування кафедри здійснюється в межах коштів факультету інформатики та обчислювальної техніки. Організаційне супроводження фінансово-господарської та наукової діяльності кафедри може здійснюватися через відповідні підрозділи на рівні факультету інформатики та обчислювальної техніки.

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ОТ

      5.1. Припинення діяльності кафедри здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

      5.2. Діяльність кафедри припиняється наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених Статутом КПІ ім.. Ігоря Сікорського та чинним законодавством України, за рішенням Вченої ради Університету.

Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2024 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів