ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Публікації

2017
Кулаков Ю. О., R. Rader // Computing Resources Scaling Survey // Of the v international scientific conference Advanced information systems and technologies Aist-2017 (Sumy, may 17–19, 2017) Sumy Sumy state university 2017, С.- 111-114
Кулаков Ю. О., Danik Yu., Vorotnikov V., Gumenyuk I. // Estimation of data transfer routes fractal dimension in large scale networks. // Journal of mathematics and system science, 2016, Vol. 1, no 1, pp. 38 – 45.
Подрубайло О. О., Лук'яненко Я.В. // Аналіз алгоритмів об’єднання таблиць у розподілених сховищах даних в оперативній пам’яті // Міжнародна наукова інтернет-конференція. "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становленя"(випуск 18) ¬ Тернопіль, 17 травня 2017 р.
Подрубайло О. О., Лук’яненко Я.В. // Аналіз методів об’єднання таблиць у розподілених сховищах даних в оперативній пам’яті // IV Міжнародна науково-практична конференція Summer InfoСom Advanced Solutions 2017 ¬¬- ¬ Київ 1-2 червня 2017
Болдак А. О., Згуровський М.З., Єфремов К.В., Лазаренко І.С., Пишнограєв І.О., Петренко В.В. // Аналіз соціально-економічних процесів розвитку суспільства, заснованого на знаннях // К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 26 с. – Бібліогр.: с. 26. ISBN 978-966-622-819-5
Болдак А. О., Згуровський М.З., Бойко Т.В., Войтко С.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В., Джигирей І.М., Диба В.А., Єфремов К.В., Іщенко А.М., Калапа А.А., Кухарук А.Д., Маторина Т.А., Мельниченко А.А., Пишнограєв І.О., Путренко В.В., Скоробогатова Н.Є. // Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти // Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. — Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя (2016). — 208 с. — ISBN 978-966-622-858-4
Клименко І. А., Морозов М.В. // Апаратні засоби для автоматичного керування конфігураційними даними в РКС на ПЛІС // Інфокомунікаційні системи та технології: Науково-практичне видання. –К.: «Тов. Інжинірінг», 2017. – № 1 (1). – С. 35 – 40.
Сторожук О.М. // Блочне розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь для реконфігуровних обчислювальних систем // Info-communication Systems and Technologies Інфокомунікаційні системи та технології №1 (Червень 2017 р., Київ, Україна), 2017. – C. 61 – 66.
Болдак А. О., Лазаренко І.С. // Верифікація моделей складних систем на прикладі індексу нерозповсюдження зброї // Матерiали 19-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2017, Київ, 2017 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI iм. Iгоря Сiкорського”, 2017. – с.54.
Порєв В. М., // Деякі особливості моделювання процесів розповсюдження у геоінформаційних системах // Вісник НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського". Київ: ВЕК+, №65
Корочкін О. В., Русанова О. В., Демчик В.В. // Дослідження ефективності використання дрібнозернистого паралелізму в багатоядерних комп’ютерних системах // Х Міжнародна науково-технічна конференція "Комп'ютерні системи і мережні технології"; Місце проведення - Україна, Київ, НАУ
Жабін В. І., Кукса В.В. // Метод виявлення атак на основі статистичного аналізу показників завантаження системи // Матеріали наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Інформатика та обчислювальна техніка – ІОТ-2017», 23 травня 2017 року, м. Київ. – К.: Кафедра ОТ, 2017. – С. 18-23.
Болдак Л. О., Горох О. // Моделювання сценарiїв за допомогою баєсiвських мереж довiри // Матерiали 19-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2017, Київ, 2017 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI iм. Iгоря Сiкорського”, 2017. – с.42.
Жабін В. І., Скоріченко О.В. // Обробка даних в неавтономному режимі на ПЛІС // Матеріали десятої Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції ТНТУ імені Івана Пулюя “Природничі та гуманітарні науки. актуальні питання – 2017” (ПГН-2017), 25-26 квітня 2017, м. Тернопіль. Україна. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя. – С. 85.
Жабін В. І., Скоріченко О.В. // Обчислення поліномів у симетричних надлишкових системах числення на ПЛІС // Матеріали дев’ятої наукової конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг – 2017» (ПМК-2017), 19-21 квітня 2017 р., Київ, Україна. – К.: Просвіта. – С. 141-146.
Жабін В. І., Скоріченко О.В. // Обчислювальний модуль для потокової системи на ПЛІС // Матеріали сьомої міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології – 2017» (СІТ-2017), 22-24 травня, 2017, Одеса. Україна. – Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2017. – С. 204-205.
Кулаков Ю. О., Коган А. В., Диброва М. А. // Организация надежной передачи данных в беспроводных компьютерных сетях большой размерности // Тези доповідей П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 19-21 квітня 2016 року. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – С.31-33.
Клименко І. А., Шпатько О.В. // Особливості сучасної методології розробки мікропроцесорних систем // Тези доп. наук. конф. студентів, магістрантів та аспірантів «Інформатика та обчислювальна техніка – ІОТ-2017», (23 травня 2017 р., Київ, Україна). – К. : НТУУ «КПІ», 2017. – С. 95 – 98.
Жабін В. І., Жабіна В.В. // Підвищення ефективності обміну даними в мультипроцесорних системах з неоднорідним доступом до пам'яті // Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. Наук. праць. – К.: ВЕК+. – 2017.– № 65. – С. 95-100.
Корочкін О. В., Русанова О. В., // Проблеми планування особливості для сучасних багатокомпонентних систем // Х Міжнародна науково-технічна конференція "Комп'ютерні системи і мережні технології"; Місце проведення - Україна, Київ, НАУ
Долголенко О. М., Сторожук В.О. // Реконфігурований помножувач чисел з плаваючою крапкою // Матеріали наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів «ІОТ-2017», с. 44-50.
Болдак Л. О., Горох О. // Система підтримки прийняття рішень на основі сценарного планування // Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2017. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - с.193-195
Жабін В. І., Жабіна В.В. // Скорочення необхідного ресурсу ПЛІС для обчислювальних систем на кристалі // Зб. статей Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» (ІТСМ-2017), м. Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 року. – Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2017. – С. 269-273.
Жабін В. І., Скоріченко О.В. // Скорочення необхідного ресурсу ПЛІС для реалізації обчислювальних систем з безпосередніми зв’язками між модулями // Матеріали наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Інформатика та обчислювальна техніка – ІОТ-2017», 23 травня 2017 року, м. Київ. – К.: Кафедра ОТ, 2017. – С. 39-43.
Кулаков Ю. О., Коган А.В., Храпов В. // Спосіб конструювання трафіку при організації багатоколійної маршрутизації // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.:Век+, 2017. – № 65. – C. 10-15
Луцький Г. М., Сторожук В.О., Долголенко А.О. // Спосіб спрощення обчислень з плаваючою крапкою в суперскалярному процесорі // Київ,- Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна технікаКиїв,- Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2017. – № 66. – c. 10.
Кулаков Ю. О., В.В.Воротніков, І.В.Гуменюк, П.В. Поздняков // Спосіб формування фрактальної топології безпровідної повітряної мережі для підвищення надійності передачі даних між територіально розділеними мобільними абонентами // Патент на корисну модель № 116448 Україна, МПК (2017.01) № u 2016 11251; заявл. 07.11.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. №10 про видачу патенту – 6с.
Кулаков Ю. О., Лопушен Ю.И. // Способ масштабирования кластерного приложения в программно определяемой сети // ХVIІ международная научная конференция им. Т. А. Таран ИАИ-2017 Киев, 17–19 мая 2017 г.
Кулаков Ю. О., Копычко С.Н. // Способ планирования задач  в распределенных системах с учетом  их гранулярности // Сборник трудов ХVI международной научной конференции “Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016” им. Таран Т.А. -Київ: Просвіта – 2016.- -С.108- 113
Кулаков Ю. О., Коган А.В., Диброва М.А // Способ формирования множества непересекающихся путей от одной к нескольким вершинам в компьютерной сети большой размерности // Сборник трудов ХVI международной научной конференции “Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016” им. Таран Т.А. -Київ: Просвіта – 2016.- C.104-107.
Порєв В. М., // Стосовно модифікації метода кодування довжин повторень // Вісник НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського". Киів: ВЕК+, №65
Клименко І. А., Сторожук О.М. // Удосконалений метод автоматичного відображення задач // Проблеми інформатизації та управління : зб. наук. праць.– К. : НАУ, 2017. – Вип. 2 (54). – С. 29–35. (Індексується і реферується в РІНЦ).
Саверченко В. Г., Кравчук А.А. // Уніфікація обчислень в проблемно-орієнтованих конвеєрних обчислювальних системах // Всеукраїнська конференція "Інформатика та обчислювальна техніка - ІОТ – 2017
Кулаков Ю. О., Диброва М.А., Коган А.В. // Формирование множества непересекающихся путей между граничными маршрутизаторами сети MPLS // Electronics and Communications. Електроніка та зв'язок. Електроніка та зв'язок. – 2016. – Том 21. – №1(90), – С.50-55.
Жабін В. І., // Функціональний контроль обчислювальних пристроїв, що працюють в неавтономному режимі // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства», 24-26 травня 2017 р., м. Кривий Ріг, Україна. – Кривий Ріг: КНУ, 2017. – С. 352.
Жабін В. І., // Функціональний контроль процесорів в системах на кристалі // Матеріали IV Міжнародщї науково-практичнщї конференції «Summer InfoСom Advanced Solutions 2017», 1-2 червня 2017, м. Київ. – К.: ТОВ «Інжиніринг», 2017. – C. 23-24.
Саверченко В. Г., Овчаренко П.О. // Цифрова фільтрація в системах обробки зображень // Всеукраїнська конференція "Інформатика та обчислювальна техніка - ІОТ – 2017
2016
Сімоненко А. В., Хоменко А.В. // Елементи теорії підвищення ефективності угорського алгоритму // Конференция iSience
Сімоненко А. В., Хоменко А.В. // Модифікований угорский алгоритм // Конференция математика та компютинг
Сімоненко В. П., Сергієнко А. М., Сімоненко А. В., // Основі теории проектирования пространственніх планировщиков в GRID системах // Сб. «Сістемні науки та кібернетика» №1
Сімоненко А. В., Іванцов О.О. // Оцінка завантаженності обчислювального вузла в розподілених обчислювальних системах // Конференция математика та компютинг
Сімоненко А. В., Хоменко А.В. // Теоретичні основи пидвищення ефективності угорського алгоритму // Конференция факультета информатики для аспиран-тов и студентов
2015
Подрубайло О. О., Бузовский О.В. // Актуальні проблеми розподілених сховищ даних в оперативній пам'яті. // Вісник Національного авіаційного університету. Проблеми інформатизації та управління.
Сімоненко А. В., Клівода Ш.В. // Багатофункциональній інтерфейс пошуку ресурсів у Грид системах // Конференция. Прикладна математика та компьютинг ПМК 20155
Павлов В. Г., // Відновлення доступності інформації на змінних носіях // Матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2015» (НАУ, 28-29 квітня 2015 року) [Електронний ресурс] –К.: НАУ
Жабін В. І., // Підвищення ефективності паралельної обробки даних і забезпечення відмовостійкості мультипроцесорних обчислювальних систем реального часу // Исскуственный интеллект
Подрубайло О. О., // Підвищення продуктивності сховищ даних в оперативній пам'яті за допомогою використання програмної транзакционной пам'яті // Восточно-Европейский журнал передовых технологий
Подрубайло О. О., Бузовский О.В. // Часткове подолання САР-теореми в розподіленому документ-орієнтованому сховище даних // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси.
2014
Стешин В. В., В.Е. Мухин, Я.И. Корнага, // Адаптивні засоби захисту комп'ютерних систем на основі модифікованих нейронних мереж Кохонена // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
Павлов В. Г., Габрусенко Є. І., Михальчук І. І. // Безпека інформації. //
Сімоненко А. В., // Динамічна оцінка завантаження вузлів grid-системи // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, № 59
Подрубайло О. О., Бузовский О.В. // Методи і алгоритми об'єднання таблиць для розподілених сховищ даних в оперативній пам'яті. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+
Стешин В. В., Мухін. В.Є., Іванова А.М // Механізми інтелектуальних агентів для системи автоматизації управління бізнес-процесами // Міжнародний науковий журнал «Управляючі системи і машини» - Київ – Вип. №1
Павлов В. Г., Бабак В.П., Бабак С.В., Еременко В.С., // Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем // Підручник. – К.: Видавничий центр «Софія-А»
2013
// Вплив нестаціонарності гравітаційного поля на походження ретроградних супутників планет // Матеріали ХI міжнародної науково-технічної конференції „АВІА-2013”. – Т.4. – К.: НАУ
Сімоненко А. В., // Елементи теорії підвищення ефективності вирішення задачі динамічного планування в grid системах // Journal of Qafqaz University Issn 1302-6763 №34
Стешин В. В., // Інтелектуальний агент в задачах моніторингу безпеки розподілених комп’ютерних систем // Міжвідомчий науковий технічний збірник «Адаптивні Системи Автоматичного Управління» – Київ: НТУУ «КПІ» – Вип. №1(22)
Сімоненко А. В., Олимпиев Н.Д. // Система параметричної оцінки ресурсів в глобальних Грід системах // Конференция «Перспективы развития научных исследований в 21 веке, Г. Москва
Стешин В. В., Сидоренко Л.В. // Система підтримки прийняття рішення для системи документообігу на основі механізму інтелектуального аналізу // Міжвідомчий науковий технічний збірник «Адаптивні Системи Автоматичного Управління» – Київ: НТУУ «КПІ» – Вип. №2(23)
// Стійкість ретроградних орбіт супутників у несферичному гравітаційному полі планети // Вісник Астрономічної школи.
2012
Стіренко С. Г., Грибенко Д. В., Зіненко О. І., Михайленко А. В. // Засоби паралельного програмування // Київ
// Знаходження центральної гравітаційної сили, яка допускає орбіти у вигляді кривих четвертого порядку // XII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – Київ.
// Про походження ретроградних супутників планет // О происхождении ретроградных спутников планет
Сімоненко А. В., // Система оцінки ресурсів в системі динамічного планування неоднорідних Grid // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №56
Сімоненко А. В., Щербина О.В. // Система параметричної оцінки ресурсів в глобальних Грід системах // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №56
Сімоненко А. В., Пих С.В., Слуцкий Н.В. // Система просторового розподілу завдань в розподілених обчислювальних системах // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №56
Сімоненко А. В., // Система просторового розподілу завдань в розподілених обчислювальних системах // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №56
2011
Сімоненко А. В., Притула К. В. // Вибір методів для реалізації системи прогнозування часових рядів (курса валют) з використанням нейромережі // “Вісник національного авіаційного університету”. Проблеми інформатизації та управління. 1(33)
Сімоненко В. П., Сімоненко А. В., // Динамічний розподіл робіт по ресурсам в неоднорідній системі з обмеженнями реального часум // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №53
Сімоненко А. В., // Елементи теорії підвищення ефективності вирішення завдань динамічного планування в Grid системах // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №53
Волокита А. М., Стешин В. В., Волокіта А.М. // Специфіка інформаційних систем на основі техгнології Cloud Computing // Вісник Чернігівського державного технічогого університету. – Чернігів: ЧДТУ – Вип. №4(53)
2010
Стіренко С. Г., Поспешный А.С., Барабаш М.А. // Інформаційні сервіси GRID-систем. Їх недоліки та семантичний похід до їх вирішення // Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, що присвячена 50-річчю створення першої на Україні кафедри обчислювальної техніки «Розподілені комп’ютерні системи», Київ
Кулаков Ю. О., Левчук А.В. // Багатоколійні маршрутизація в бездротових мережах // Електроніка та системи управління – К.: НАУ
Сімоненко А. В., Кошель М.О. // Балансування завантаження WEB сервісів с використанням мобільних агентів // Сборник работ Национального технического университета Украины "КПИ", № 50
Павлов В. Г., // Захист даних шляхом модифікації системних розділів жорсткого диска. // Збірник «Наукоємні технології» . –Том 6
Саверченко В. Г., Карачун В.В., Лозовик Т.Н.,Заброда А.А.(ст) // Коливання тіньової сторони ізотропної пластини в акустичному середовищі // Materialy VI Mezinarodnivedecko-praktickakonference “Nastoleni moderni vedy -2010”, 27.09-05.10 2010.– Dil 9. Technikevedy. VystavbaaarchitekturaFyzika. Matematika. Moderni informacni technologie: Praha. Publishing House“Education and Science” s.r.o.
Русанова О. В., // Метод планування завдань для гетерогенних кластерних систем на основі списку підходів. // Розподілені комп’ютерні системи, НТУУ «КПІ»
Сімоненко А. В., Лесніченко Д.І. // Метод уніфікації роботи с файловими ієрархіями шляхом застосування для їх обробки параметризованих операцій над графами // Сборник работ Национального технического университета Украины "КПИ", № 50,
Саверченко В. Г., Мельник В.М., Карачун В.В. // Момент сил акустичного впливу на поплавковий підвіс // praktickakonference “Dny vedy -2010”, 27.03-05.04 2010.– Dil 25. Technikevedy. Vystavba a architektura Fyzika: PraMaterialy VI Mezinarodnivedecko-ha. Publishing House “Education and Science” s.r.o.
Долголенко О. М., Корнійчук В. І., Цвітун А. А. // Надежность компьютерных сетей. // Киев,- “Корнейчук”
Долголенко О. М., Корнійчук В. І., Цвитун А. А. // Надійність комп'ютерних мереж. // К.: «Корнійчук»
Русанова О. В., // Обчислювальні системи. // Методичні рекомендації та завдання до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.091501 «Комп’ютерні системи та мережі» - К.:НАУ
Жабін В. І., // Паралельні обчислення під керуванням дескрипторів // Розподілені комп'ютерні системи. Т1. Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конференції РКС-2010. – Київ, НУТУ "КПІ"
Саверченко В. Г., Mel’nickV.N., Trivailo M.S. (st), Karachun V.V. // Пасивні засоби боротьби з аеродинамічним шумом. Шумозахисний екран // Materialy VI Meedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji “Dynamikanaukowychbadan- 2010”, 07-15 lipca2010. – Volume 10. Techniczne nauki. Nowoczesne informacyjne technologie. Matematy-ka. Fyziczna kultura I sport: Przemysl. Nauka I studia
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Самофалов К.Г. // Перспективні технології універсальної пам’яті для комп’ютерних систем // Розподілені комп’ютерні системи. Т1. Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конф. РКС-2010. – Київ, НТУУ «КПІ»
Волокита А. М., Мухін В. Я. // Політика інформаційної безпеки в розподілених комп'ютерних системах // Международная конференция по развитию и прикладным системам (DAS2010)
Сімоненко А. В., Лесніченко Д.І. // Система оперування файловими ієрархіями // Сборник работ Национального технического университета Украины "КПИ", № 50
Волокита А. М., Мухін В. Я. // Специфічне використання інформаційних систем на основі хмарних обчислень в Україні // "Інформаційна безпека України: теоретичні та практичні аспекти 2010"
Клименко І. А., // Тенденції застосування сучасної елементної бази для побудови високопродуктивних обчислювальних систем // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: Вид-во нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк»
2009
Сімоненко В. П., Падий А.В. // Адаптивний метод усунення перевантажень в каналах АТМ // Электронное моделирование
Кулаков Ю. О., Деревянчук А.О. // Алгоритми безпечної маршрутизації для мобільних комп'ютерних мереж // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: НАУ
Мартинюк Я. В., Божко А., Гуржій А. // Аналіз багатошарових структур п’єзоелектрик-напівпровідник // Матеріали ІV Міжнародної наук.-техн. конференції. «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2009)». Частина 1. Вінниця, Україна
Павлов В. Г., Пітерман О.С. // Аналіз криптосистем для апаратного шифрування каналів зв’язку. // Сборник научных трудов НАУ "Защита информации", выпуск 16. Киев
Болдак А. О., Згуровський М. З., Войтко С. В. // Аналіз сталого розвитку – глобальний та регіональний контексти. Частина I. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей // К., Політехніка, Міжнародна рада з науки (ICSU)
Болдак А. О., Згуровський М. З., Войтко С. В. // Аналіз сталого розвитку – глобальний та регіональний контексти. Частина II. Україна в індикаторах сталого розвитку 2009 // К., Політехніка, Міжнародна рада з науки (ICSU)
Стіренко С. Г., Тимошин Ю.А. // Ефективне застосування технології віртуалізації для підвищення роботи ІТ інфраструктури // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. - К.
Мартинюк Я. В., Божко А.П., Мартинюк О.Я. // Ефективність теплової і ультразвукової обробок іонно-імплантованих напівпровідників // Матеріали ІV Міжнародної наук.-техн. конференції «Сучасні проблеми радіоелект-роніки, телекомунікацій та приладобудування(СПРТП-2009)». Частина 1. Вінниця, Україна
Мартинюк Я. В., Божко А.П., Мартинюк О.Я. // Ефективність теплової і ультразвукової обробок іонно-імплантованих напівпровідників // Матеріали ІV Міжнародної наук.-техн. конференції «Сучасні проблеми радіоелект-роніки, телекомунікацій та приладобудування(СПРТП-2009)». Частина 1. Вінниця, Україна
Русанова О. В., // Ієрархічний спосіб планування для GRID. // Вісник НТУУ "КПІ".Сер.Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І. А. // Мікропроцесорні системи: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Видавництво «СПД Гуральник»
Жабін В. І., Ткаченко В. В., Жуков І.А., Клименко В.В. // Мікропроцесорні системи: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Видавництво «СПД Гуральник»
Мартинюк Я. В., Г.И. Клето, А.И. Савчук, В.Н. Стребежев, Ю.К. Обедзинский // Нанорозмірні сегнетоелектрічеськие плівки для інтегральних запам'ятовуючих елементів // НАНОСИСТЕМЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ (зб. наук. праць)
Болдак А. О., Померанцева Т. // Основний компонентний аналіз для вивчення проблеми світової безпеки // К., Системні дослідження та інформаційні технології
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І.А. // Прикладна теорія цифрових автоматів: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Книжкове видавництво НАУ
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І. А. // Прикладна теорія цифрових автоматів: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Книжкове видавництво НАУ
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І.А. // Прикладна теорія цифрових автоматів: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Книжкове видавництво НАУ
Кулаков Ю. О., // Спосіб підвищення ефективності процедури ремаршрутізаціі в мобільних мережах // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: НАУ
Кузнєцов О. В., // Спосіб реконструювання пропозицій природного язика за граматичними ознаками // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+
Павлов В. Г., Михальчук І.І. // Структурна організація та архітектура комп'ютерних систем: Конспект лекцій // Київ, НАУ
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Божко А.П. та ін. // Ультразвуковий п’єзоелектричний перетворювач // Патент України на корисну модель № 39152
Мартинюк Я. В., Верба О.А. Божко А.П., Мартинюк O.Я., Kорабльов Г.Ф. // Ультразвуковий п’єзоелектричний перетворювач // Патент України на корисну модель № 39152
Мартинюк Я. В., Верба О.А., Корабльов Г.Ф., Кругленко М.П. // Фізико-хімічні аспекти формування топології мікроелектронних структур на п’єзокерамічних та сегнетоелектричних плівках // Н.т.к. «Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро-та наноструктур», Зб. наук. праць.–Харків: НФТЦ МОН та НАН України
Кулаков Ю. О., Клименко І. А., // Функції планування в мобільному GRID // Сучасні комп’ютерні системи та мережі, розробка, використання. Матеріали 4-ої Міжнародної науково-технічної конференції ACSN 2009. -Львів НВФ «Українські технології
2008
Стіренко С. Г., Жабін В.І., Жуков І.А., Клименко І.А. // Арифметичні та управляючі пристрої цифрових ЕОМ // Навчальний посібник з грифом МОН України, Київ
Сімоненко В. П., Сергієнко А. М., // Алгоритмічні моделі обробки потоків даних // Электронное моделирование
Павлов В. Г., Поливач І.О. // Аналіз ефективності антивірусного захисту комп'ютерних систем. // Сборник научных трудов НАУ "Защита информации", выпуск 15. Киев
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І.А. // Арифметичні та управляючі пристрої цифрових ЕОМ: Навч. посібник з грифом МОН України. // К.: ВЕК+
Жабін В. І., Жуков І.А., Клименко І.А., Стіренко С.Г. // Арифметичні та управляючі пристрої цифрових ЕОМ: Навч. посібник з грифом МОН України. // К.: ВЕК+
Стіренко С. Г., Жабін В. І., Клименко І. А., Жуков І.А. // Арифметичні та управляючі пристрої цифрових ЕОМ: Навч. посібник з грифом МОН України. // К.: ВЕК+
Корочкін О. В., Жуков І. А. // Високопродуктивні обчислювальні системи. Методичні вказівки до виконання курсової роботи // К.: НАУ
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Скороход І. // Електронні системи довгострокового зберігання інформації на основі наномасштабних структур // Тези доповідей 21-а Міжнародна конференція CODATA / Київ, Україна
Саверченко В. Г., Карачун В.В., Мельник В.М., Лозовик Т.М.,Кривець О.О.(ст) // Ідентифікація динамічного об’єкту // Materialy IV Mezinarodni vedecko-prakticka konference “Predni vedecke novinky-2008”, 01-15 zari 2008.- Dil5. Technikevedy. Telovychovaasport: Praha. PublishingHouse“EducationandScience” s.r.o.
Русанова О. В., // Комп‘ютерні системи. // Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.091502«Системне програмування» - К.:НАУ
Сімоненко В. П., Сімоненко А. В., // Метод покрокового конструювання для складання розкладу занять в навчальних закладах // Наукові вістіНТУУ «КПІ»
Павлов В. Г., Е.И. Габрусенко, Д.М. Захаров. А.О. Меньшая, // Мінімізація розбіжностей зон досяжності у напрямках база-термінал та термінал-база систем стільникового зв'язку. // Сборник научных трудов НАУ "Защита информации", спец. выпуск, Киев
Кузнєцов О. В., // Об'єктні моделі проблемних областей для обробки семантичних текстових даних. // 21-а Міжнародна конференція CODATA "Наукова інформація для суспільства - від сьогоднішнього дня до майбутнього", Київ
Стіренко С. Г., V. Pustovarov, A. Kuznetsov // Об’єктна модель проблемної області для семантичної обробки текстових даних // 21st International CODATA Conference abstracts. Scientific Information for Society Today to the Future, Kyiv, Ukraine.
Корочкін О. В., Жуков І. А. // Паралельні та розподілені обчислення. Лабораторний практикум. Навчально-методичний посібник // К.: «Корнійчук»
Русанова О. В., // Планування обчислень в кластерних системах. // Збірник наукових праць «Проблеми інформатизації та управління» - 1(23)/2008 Київ
Кузнєцов О. В., // Подання знань в концепції об'єктно-орієнтованого логічного програмування // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+
Русанова О. В., // Проблеми планування кластерних систем. // Наукова інформація для суспільства - від сьогодні до майбутнього. Тези 21-ї Міжнародної конференції CODATA. Київ, Україна.
Сімоненко В. П., Сергієнко А. М., // Процесори авторегресійного аналізу в режимі реального часу // «CODATA 21» Наукова інформація для суспільства від сьогодення до майбутнього, Київ
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Самофалов К. // Сегнетоелектрична енергонезалежна пам'ять з неруйнуючим зчитуванням для електронної зовнішньої пам'яті та систем захисту інформації // Тези доповідей 21-а Міжнародна конференція CODATA / Київ, Україна
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Самофалов К.Г. // Сегнетоелектричний енергонезалежний запам’ятовуючий пристрій // Патент України на корисну модель №35574
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Самофалов К.Г. // Сегнетоелектричний запам’ятовуючий пристрій // Патент України на корисну модель № 37367
Мартинюк Я. В., Самофалов К.Г., Верба О.А. // Сегнетоелектричний запам’ятовуючий пристрій // Патент України на корисну модель № 37367
Кулаков Ю. О., Аленин О.И. // Спосіб формування розподіленого кластера в системі з декількох кластерів, з'єднаних через глобальну мережу // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: НАУ
Кузнєцов О. В., // Уніфікація технології семантичного аналізу науково-технічної інформації. // 21-а Міжнародна конференція CODATA "Наукова інформація для суспільства - від сьогодні до майбутнього", Київ
Саверченко В. Г., Мельник В.М., Калініна М.Ф. (ст), Кривець О.О.(ст) // Частотні характеристики консервативних систем // Материали за IV Международна научна практична конференция «Динамика изследвания-2008», 16-31 юли. Том 29. Технологии. Физика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД
2007
Долголенко О. М., Аксьоненко С. В. // VHDL-реалізація конвейєрного пристрою для матрічних обчислень високих порядків на FPGA, що реконфігуруються. // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
Мартинюк Я. В., Божко А.А. // Аналіз моделей перемикання поляризований-ності сегнетоелектріческіх ЗЕ // Між.наук.-техн.жур.«Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології»
Жабін В. І., // Виконання послідовностей залежних операцій в режимі суміщення // Вiсник Нацiонального технiчного унiверситету України “КПІ”. „Iнформатика, управлiння та обчислювальна техніка”.
Корнійчук В. І., Сергієнко А. М., // Дизайн цифрових мереж. // K.: «Корнійчук»
Болдак А. О., Невдащенко М.В. // Математичний апарат формалізації моделей використовуваних при проектуванні інформаційних систем // Вісник КПІ. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка»
Корнійчук В. І., Тарасенко В. П., Маламан А. Ю., Черніченко Ю. П. // Надійність комп’ютерних систем: навчальний посібник. // К.: «Корнійчук»
Луцький Г. М., Жуков І. А., Корочкин О. В. // Паралельні обчислення // K.: “Korneychuk”
Кузнєцов О. В., // Смислова аморфність в граматичних сигнатурах речень природної мови // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+
2006
Стіренко С. Г., Скалько С.Я. // Засоби інтелектуальної підтримки спеціального програмного забезпечення для систем автоматизованої розробки технічної документації // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. - К.
Корнійчук В. І., Тарасенко В.П., Тарасенко-Клятченко О.В. // Основи комп’ютерної арифметики. // К.: «Корнійчук»
Мартинюк Я. В., Самофалов К.Г., Скороход І.О., Божко А.П., Верба О.А., Клето Г.І. // Сегнетоелектричний енергонезалежний запам’ято-вуючий пристрій з неруйнівним зчитуванням // Патент України на корисну модель №18752
2005
Корнійчук В. І., Сергієнко А. М., // Мікропроцесорні пристрої на програмованих логічних ІС. // К.: «Корнійчук»
Корочкін О. В., Жуков І. А. // Паралельні та розподілені обчислення // К.: “Корнійчук”
Кузнєцов О. В., // Підтримка семантичної коректності природно-мовної обробки на основі об'єктно-орієнтованої моделі логічного програмування // Сборник научных трудов по материалам 2-го международного форума «Прикладная радио­эле­ктро­ника. Состояние и перспективы развития», Т.ІІІ «Информационные сис­те­мы и технологии» - Харьков
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І.А. // Прикладна теорія цифрових автоматів: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Книжкове видавництво НАУ
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І. А. // Прикладна теорія цифрових автоматів: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Книжкове видавництво НАУ
Кузнєцов О. В., // Супроводження ана­лі­тич­них перетворень в системах семантичного аналізу текстів // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+
2004
Долголенко О. М., Рябенький В. М., Ушкаренко О.О. // MAX+plusII. Основи проектування цифрових пристроїв на ПЛІС. // Київ,- “Корнійчук”
Мартинюк Я. В., Мачулін В.Ф., Романюк Б.М., Кладько В.П., Оліх Я.М., Мельник В.П., Оліх Я.М., Попов В.Г., Юхимчук В.М., Гудименко О.Й. // Акусто-стимульована релаксація механічних напружень в структурах SixGe1-x // Si при імплантації іонів He. Тез. доп. міжн. наук.- техн. конф. “Сенсорна електроніка і мікросис-темні техно-логії” м. Одеса
Русанова О. В., // Ефективне планування алгоритмних систем MPP. // Доклад на міжнародній конф. “Scalnet`04”, Кременчуг
Луцький Г. М., Долголенко О. М., Русанова О. В., Блінова Т. О. // Побудова ізоефективних масштабованих комп’ютерних систем // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
Русанова О. В., // Побудова ізоефективних масштабованих комп’ютерних систем. // Вісник НТУУ”КПИ”.Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
Стіренко С. Г., Пустоваров В.И. // Програмні методи підтримки семантико-цільового аналізу текстових документів // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.
Русанова О. В., // Топологія відмовостійких ізоефективних масштабованих комп'ютерних систем. // Доклад на міжнародній конф. “Scalnet`04”, Кременчуг
2003
Луцький Г. М., Долголенко О.М., Порєв В.М., Блінова Т.О. // «Пристрій для додавання послідовності чисел із плаваючою крапкою» // Патент України №58920, Бюл. №8
Жабін В. І., // Архітектура обчислювальних систем реального часу. Монографія. // К.: ВЕК+
Корнійчук В. І., Шкурко А.И., Процюк Р.О. // Комп'ютерна схемотехніка в прикладах і задачах. // К.: «Корнійчук»
Луцький Г. М., Долголенко О. М., Блінова Т. О. // Поняття ізоефективності для масштабованих обчислювальних систем. // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
Русанова О. В., // Програмне забезпечення комп'ютерних систем. // Особенности программирования и компиляции. Учебное пособие. Киев, «Корнійчук»
Корнійчук В. І., Власов Е. П., Жданов В. В. // Розрахунок надійності комп'ютерних систем. // К.: «Корнійчук»
2002
Луцький Г. М., Долголенко О.М., Порєв В.М., Блінова Т.О. // «Пристрій для додавання послідовності чисел із плаваючою крапкою» // Патент України №50428А, Бюл. №10
Долголенко О. М., Долголенко А.О. // Комп’ютер для початківців. // Київ,- “Корнійчук”
Луцький Г. М., Долголенко О. М., Блінова Т. О. // Пристрій для виконання з підвищеною точністю векторних операцій над числами зі плаваючою точкою // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
2001
Луцький Г. М., Кулаков Ю.О. // Архітектура комп'ютерних мереж // К.: «Юніор»
Бузовский О.В., Мохамед Руми // Комп'ютерна обробка зображень // К., Корнийчук
2000
Луцький Г. М., Капітонова Ю.В. Кривий С.Л., Летичевський А.А., Печурін Н.К. // «Основи дискретної математики» // К.: LitSoft
Мартинюк Я. В., Мартинюк О.Я. // Аналіз процесів в структурах на біморфних п'зоелектріческіх перетворювачах при імпульсному збудженні // Электроника и связь
1998
Корочкін О. В., // "Ada 95: Введення в програмування" // Київ.: “Світ”
Болдак А. О., Бельхадри Н., Чебаненко Т.М. // Надійність і контроль апаратних компонент СВТ // К., Век+
Луцький Г. М., Долголенко О. М., Русанова О. В., А. Аксіоненко, Т. Блінова // Реконфігурована шкала розподіленої системи пам'яті. // "Комп'ютерні системи та мережі: проектування, застосування, утилізація" .- Польща, Жешув
Долголенко О. М., Сотиров Д. І., Тодорова М. К. // Система керування реляційною базою даних ORACLE7. // Київ,- “Світ”
1997
Стіренко С. Г., // Система інтелектуальної обробки медичної інформації. // Тематический сборник «Элект­ро­­ника и связь» по материалам Международной научно-тех­ни­ческой конфе­ренции. - Київ.
1995
Луцький Г. М., Печурін Н.К., Кривий С.Л. // Основи дискретної математики // Київ.: Інститут системних досліджень Міністерства просвіти України
1993
Мартинюк Я. В., Саджих Ахмед // Засоби дослідження процесів в сегнетоелектричних запам'ятовуючих пристроях // Диссертация. на соискание ученой степени. к.т.н. Науч. рук. пр.н.с., к.т.н. Я.В. Мртынюк. К.
1990
Мартинюк Я. В., Сидоренко В.П., Стиканов В.Ю., Верба О.А. // Концептуальні питання використання сегнетоелектричних елементів пам'яті в ЕС ППЗУ. // Материалы 3-ей отраслевой науч.– техн. конференции МЭП. Опыт разработки, производства и применения БИС РПЗУ, ПЗУ и ПЛИС, м. Киев
1989
Корнійчук В. І., Самофалов К.Г., Тарасенко В.П. // Цифрові ЕОМ: теорія і проектування: підручник для вузів. // 3-е издание. – К.: Вища школа
1988
Корнійчук В. І., Тарасенко В.П. // Обчислювальні пристрої на мікросхемах: Довідник. - 2-ге изд., Перероблене і доповнене. // К.: Тэхника
Мартинюк Я. В., Божко А.А., Згурский А.В. // Схемні моделі пьезотрансформаторних сегнетоелектричних запам'ятовуючих елементів // Электроника и моделирование
1986
Корнійчук В. І., Самофалов К.Г. // Навчальні машини, системи та комплекси: Довідник. // К.: Вища школа
1985
Мартинюк Я. В., ВербаА.А. // Засоби запису інформації полупостоянних запам'ятовуючих пристроїв // Дис. на соискание уч. ст. к.т.н. Науч. рук. проф., д.т.н. К.Г.Самофалов. К.
Верба О. А., // Засоби запису інформації полупостоянних запам'ятовуючих пристроїв на нелінійних діелектриків // Дис. канд. техн. наук. -Киев
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Самофалова Ф.В. // Моделювання запам'ятовуючих елементів на нелінійних діелектриків в режимі запису інформації // В кн.: Моделирование 85. Теория, средства, применение, Киев
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Некрасова И.М. // Підвищення надійності полупостоянних ЗУ на нелінійних діелектриків // Диэлектрики и полупроводники
Долголенко О. М., Кошкин Е.К. // Спосіб складання послідовності чисел з необхідною точністю результату. // Вестник КПИ. Серия Автоматика и электроприборостроение.
1984
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Кит В.И., Харламов А.Д. // Засоби запису інформації діелектричних запам'ятовуючих пристроїв // В кн.: Диэлектрическая элементная база и ее применение/ Сб.научн.тр. – Киев: Техніка
Мартинюк Я. В., Верба А.А., Кит В.И., Харламов А.Д. // Засоби запису інформації діелектричних запам'ятовуючих пристроїв // Сб. статей под. ред. К.Г. Самофалова, Диэлектрическая элементная база и ее применение. – К.: «Техніка»
Мартинюк Я. В., Божко А.А., Шпак Ю.И. // П'єзоелектричні елементи пам'яті // Сб. статей под. ред. К.Г. Самофалова, Диэлектрическая элементная база и ее применение. – К.: «Техніка»
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Самофалов К.Г. // Полупостійний запамятовуючий пристрій з електричної перезаписью інформації // А.с. 1088068 (СССР). Опубл. БИ
Мартинюк Я. В., Харламов А.Д., Кудренко Е.И., Божко АА., Верба А.А. // Про зчитуванні інформації в сегнетоелектричних запам'ятовуючих пристроях // Сб. статей под. ред. К.Г. Самофалова, Диэлектрическая элементная база и ее применение.–К:«Техніка»
Мартинюк Я. В., Христов Стефан Милчев // Спеціалізовані сегнетоелектрічеськие запам'ятовуючі пристрої для систем автоматики і інформаційно-вимірювальної техніки з розподіленою пам'яттю // Дис. на соискание уч. ст. к.т.н. Науч. рук. проф., д.т.н. К.Г.Самофалов. К.
1983
Павлов В. Г., Батуревич Е.К., Маевский С.М.. // Кореляційні методи вимірювання фазових зрушень. // Киев: Знание
Верба О. А., Самофалов К.Г., Шпак Ю.И. и др. // Сегнетоелектричної накопичувач інформації // А.с. 1014034 (СССР). Опубл. БИ
1982
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Самофалов К.Г. // Лічильний пристрій, що зберігає інформацію при відключенні харчування // А.с. 946001 (СССР). Опубл. БИ
Мартинюк Я. В., Павлишын Н. М. // Методи і засоби контролю сегнетоелектричних запам'ятовуючих елементів // Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Науч. рук. проф., д.т.н. К.Г.Самофалов. К.
1977
Мартинюк Я. В., Божко А.А., Шпак Ю.И. // Про зчитуванні інформації в біморфних сегнетоелектричних запам'ятовуючих елементах за рахунок товщинних деформацій // Научно-технический сборник : Электроника и моделирование, вып. 15. К., «Наукова думка»
1976
Мартинюк Я. В., Божко А.А., Шпак Ю.И. // Дослідження перехідних характеристик сегнетоелектричних запам'ятовуючих елементів // Научно-технический сборник: Электроника и моделирование, вып. 12. К., «Наукова думка»
1972
Мартинюк Я. В., // Розробка і дослідження спеціалізованих пристроїв обчислювальної техніки на основі широкосмугових сегнетоелектричних п'єзоелектричних трансформаторів // Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Науч. рук. доцент, к.т.н. К.Г. Самофалов. К.: – 1972
Мартинюк Я. В., Самофалов К. К. // Структури спеціалізованих засобів обчислювальної техніки, орієнтованих на інтегральне виконання // Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наукк. К.: – 1972
-
Павлов В. Г., Батуревич Е.К., Милковский А.С., Снегур-Грабовский Ю.В. // Вимірювач різниці фаз. А.с. 1173340 //
Жабін В. І., Клименко І. А., // Забезпечення відмовостійкості потокових систем на однотипних обчислювальних модулях. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Видавництво «ВЄК +»
Корнійчук В. І., Процюк Р. О., Кузьменко П. В., Тарасенко В. П. // Комп'ютерна схемотехніка (короткий курс). //
Сімоненко В. П., Сімоненко А. В., // Методичні вказівки до вивчання курсу «Операційні системи» //
Сімоненко В. П., Сімоненко А. В., // Методичні вказівки до виконання курсового проекту по курсу Операційні системи //
Сімоненко А. В., // Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» //
Сімоненко В. П., Сімоненко А. В., // Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу Операційні системи //
Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В., Жуков І.А. // Мікропроцесорні системи: Навчальний посібник з грифом МОН України. // К.: Видавництво «СПД Гуральник»
Павлов В. Г., Батуревич Е. К., Богачев И. В., Кудрицкий В. Д., Милковский А. С., // Перетворювач фазового зсуву в цифровий код. А.с. 1056073 //
Павлов В. Г., Батуревич Е.К., Кудрицкий В.Д., Милковский А.С.. // Помножувач частоти. А.с. 1385230 //
Павлов В. Г., Батуревич Е.К., Кудрицкий В.Д., Милковский А.С., // Умножитель частоти. А.с. 1179334 //
Саверченко В. Г., Карачун В.В., Мельник В.М., Лозовик Т.М.,Заброда А.О.(ст) // Циркуляція рухомого об’єкту в просторі. Синтез рухів // Materialy V Mezinarodnivedecko-prakticka konference “Modernivymozenostivedy-2010”, 27.02-05.03 2010.– Dil 16. Technikevedy. Doprava: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o.
Павлов В. Г., Батуревич Е.К., Кудрицкий В.Д., Маевский С.М., // Цифровий автокомпенсаціонний фазометр. А.с. 1166010 //
// Актуалізація авторських профілів (Google Scholar, ORCID, Scopus, Publons) //
Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2021 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів