ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Педагогічна школа

Педагогiчна школа кафедри остаточно склалася i затвердилася в перiод iз 1970 по 1980 роки й набула широкої вiдомості не лише у нашiй країнi, але й у 12 країнах свiту. Школа представлена не тiльки колективом кафедри ОТ НТУУ "КПI", але i колективами 4-х "дочiрнiх" кафедр, що видiлилися з її складу ("ВТIЕР","Прикладної математики", "Спец. ЕОМ", ЕОМ Чернiгiвської фiлiї) i ОЦ КПI. У Болгарiї школа представлена кафедрами в мiстах Руссе, Габрово, В.Тирне. Вихованцi кафедри працюють професорами ряду унiверситетiв Польщi, Болгарiї, Китаю, Алжиру, Тунiсу, Лiвану, Куби, Нiмеччини, Йорданiї, Марокко й iн.

1978 р.  Лауреати першої премії «КПІ» за підручник «Електронні цифрові обчислювальні машини» (к.т.н. Корнійчук В.І., д.т.н. Самофалов К.Г., к.т.н. Тарасенко В.П.)

Безпосередньо на кафедрi в рiзнi часи працювало 30 штатних професорiв, докторiв наук. Сьогодні тут працюють 8 професорiв, докторiв наук. Закiнчують оформлення докторських дисертацiй на кафедрi 4 докторанти.

Від заснування кафедри проводится планова цiлеспрямована пiдготовка власних педагогiв i вчених - вихованцiв кафедри. Формується науково- педагогiчна школа кафедри. Використовуються можливостi добору для роботи на кафедрi кращих студентiв, аспiрантiв, докторантiв. Кiлькiсть аспiрантiв i здобувачiв із числа спiвробiтникiв кафедри зростає відповідно до розширення наукових дослiджень. Якщо з 1960 до 1965 р. були захищенi всього 3 кандидатських дисертацiй, то з 1965 до 1975 р. - уже бiльше 35, i захищено 3 докторськi дисертацiї (Кулик В. Т., Самофалов К. М., Киселевський Ф.Н.).

З 1975 до 1991 р. через навчання в аспiрантурi на кафедрi пройшло бiльше 300 осіб, у тому числi 98 iноземних громадян iз 42 країн свiту.

Досвiд читання курсу був переданий двом навчальним iнститутам: Болгарському ВМЕI м.Габрово i ВМЕI м. Руссе.

У Болгарiї вийшов у світ пiдручник: К.Г. Самофалов, Х.З. Караiлiєв, В.I. Корнейчук "Цифрови исчислительни машини" , Габрово, КМТПО, 1976 р., 500 с. Крiм того, доц. Корнiйчук В.I. розробив i успiшно впровадив у навчальний процес систему автоматизацiї урахування й аналiзу успiшностi студентiв (iз зворотнiм зв язком), навчальний посiбник внутрiшнього видання, що мiстить набори задач i контрольних питань для перевiрки знань, а також програмне забезпечення для системи самонавчання на ЕОМ.

Пiд керiвництвом доцента Жабiна В.I. було розроблено автоматизованi робiтничі мiсця (АРМ - студент) на основi секцiонованих мiкропроцесорiв i ЕОМ ДВК-2М. Лабораторiя на базi таких технiчних засобiв забезпечувала реальне проектування всiх рiвнiв апаратних засобiв цифрових ЕОМ. Ця лабораторiя була унiкальною i методично пiдтримувала вивчення i налагодження складних мiкропроцесорних систем методом програмно-апаратної емуляцiї, що дало можливiсть виключити процес виготовлення спецiалiзованих монтажних схем. Велику допомогу ця лабораторiя також надала слухачам спецфакультету "Мiкропроцесорнi системи".

За курсом "Арифметичнi i логiчнi основи ЕОМ" читали лекцiї, вели курсове проектування i лабораторний практикум викладачi: доц. Пиневич М.М., проф Каневський Ю.С., доц. Третяк А.Л., доц. Валуйський В.Н.

Згідно курсу було пiдготовлено i видано пiдручник "Прикладна теория цифрових автоматiв", (К., Вища школа, 1987 р., 375 с.). Наведенi приклади iлюструють повноту i грунтовнiсть забезпечення навчального процесу. Аналогiчно були забезпеченi й усі iншi спецкурси навчального плану.

Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2024 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів