en
Applicants
Students
Teachers

Publications

2017
Jabin V. , Скоріченко О.В. // // Матеріали десятої Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції ТНТУ імені Івана Пулюя “Природничі та гуманітарні науки. актуальні питання – 2017” (ПГН-2017), 25-26 квітня 2017, м. Тернопіль. Україна. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя. – С. 85.
Porev V., // // Вісник НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського". Киів: ВЕК+, №65
Jabin V. , Жабіна В.В. // // Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. Наук. праць. – К.: ВЕК+. – 2017.– № 65. – С. 95-100.
Kulakov Y., Лопушен Ю.И. // // ХVIІ международная научная конференция им. Т. А. Таран ИАИ-2017 Киев, 17–19 мая 2017 г.
Dolgolenko A, Сторожук В.О. // // Матеріали наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів «ІОТ-2017», с. 44-50.
Kulakov Y., R. Rader // // Of the v international scientific conference Advanced information systems and technologies Aist-2017 (Sumy, may 17–19, 2017) Sumy Sumy state university 2017, С.- 111-114
Lutsky G., Сторожук В.О., Долголенко А.О. // // Київ,- Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна технікаКиїв,- Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2017. – № 66. – c. 10.
Kulakov Y., В.В.Воротніков, І.В.Гуменюк, П.В. Поздняков // // Патент на корисну модель № 116448 Україна, МПК (2017.01) № u 2016 11251; заявл. 07.11.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. №10 про видачу патенту – 6с.
Porev V., // // Вісник НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського". Київ: ВЕК+, №65
Boldak L. , Горох О. // // Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2017. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - с.193-195
Kulakov Y., Коган А.В., Диброва М.А // // Сборник трудов ХVI международной научной конференции “Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016” им. Таран Т.А. -Київ: Просвіта – 2016.- C.104-107.
Boldak L. , Горох О. // // Матерiали 19-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2017, Київ, 2017 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI iм. Iгоря Сiкорського”, 2017. – с.42.
Kulakov Y., Коган А. В., Диброва М. А. // // Тези доповідей П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 19-21 квітня 2016 року. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – С.31-33.
Korochkin A., Rusanova O., Демчик В.В. // // Х Міжнародна науково-технічна конференція "Комп'ютерні системи і мережні технології"; Місце проведення - Україна, Київ, НАУ
Boldak A., Лазаренко І.С. // // Матерiали 19-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2017, Київ, 2017 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI iм. Iгоря Сiкорського”, 2017. – с.54.
Kulakov Y., Копычко С.Н. // // Сборник трудов ХVI международной научной конференции “Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016” им. Таран Т.А. -Київ: Просвіта – 2016.- -С.108- 113
Saverchenko V., Овчаренко П.О. // // Всеукраїнська конференція "Інформатика та обчислювальна техніка - ІОТ – 2017
Boldak A., Згуровський М.З., Єфремов К.В., Лазаренко І.С., Пишнограєв І.О., Петренко В.В. // // К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 26 с. – Бібліогр.: с. 26. ISBN 978-966-622-819-5
Kulakov Y., Диброва М.А., Коган А.В. // // Electronics and Communications. Електроніка та зв'язок. Електроніка та зв'язок. – 2016. – Том 21. – №1(90), – С.50-55.
Saverchenko V., Кравчук А.А. // // Всеукраїнська конференція "Інформатика та обчислювальна техніка - ІОТ – 2017
Boldak A., Згуровський М.З., Бойко Т.В., Войтко С.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В., Джигирей І.М., Диба В.А., Єфремов К.В., Іщенко А.М., Калапа А.А., Кухарук А.Д., Маторина Т.А., Мельниченко А.А., Пишнограєв І.О., Путренко В.В., Скоробогатова Н.Є. // // Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. — Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя (2016). — 208 с. — ISBN 978-966-622-858-4
Kulakov Y., Danik Yu., Vorotnikov V., Gumenyuk I. // // Journal of mathematics and system science, 2016, Vol. 1, no 1, pp. 38 – 45.
Jabin V. , Жабіна В.В. // // Зб. статей Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» (ІТСМ-2017), м. Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 року. – Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2017. – С. 269-273.
Kulakov Y., Коган А.В., Храпов В. // // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.:Век+, 2017. – № 65. – C. 10-15
Jabin V. , // // Матеріали IV Міжнародщї науково-практичнщї конференції «Summer InfoСom Advanced Solutions 2017», 1-2 червня 2017, м. Київ. – К.: ТОВ «Інжиніринг», 2017. – C. 23-24.
Klymenko I., Сторожук О.М. // // Проблеми інформатизації та управління : зб. наук. праць.– К. : НАУ, 2017. – Вип. 2 (54). – С. 29–35. (Індексується і реферується в РІНЦ).
Jabin V. , Скоріченко О.В. // // Матеріали наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Інформатика та обчислювальна техніка – ІОТ-2017», 23 травня 2017 року, м. Київ. – К.: Кафедра ОТ, 2017. – С. 39-43.
Klymenko I., Шпатько О.В. // // Тези доп. наук. конф. студентів, магістрантів та аспірантів «Інформатика та обчислювальна техніка – ІОТ-2017», (23 травня 2017 р., Київ, Україна). – К. : НТУУ «КПІ», 2017. – С. 95 – 98.
Jabin V. , Кукса В.В. // // Матеріали наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Інформатика та обчислювальна техніка – ІОТ-2017», 23 травня 2017 року, м. Київ. – К.: Кафедра ОТ, 2017. – С. 18-23.
Klymenko I., Морозов М.В. // // Інфокомунікаційні системи та технології: Науково-практичне видання. –К.: «Тов. Інжинірінг», 2017. – № 1 (1). – С. 35 – 40.
Сторожук О.М. // // Info-communication Systems and Technologies Інфокомунікаційні системи та технології №1 (Червень 2017 р., Київ, Україна), 2017. – C. 61 – 66.
Jabin V. , // // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства», 24-26 травня 2017 р., м. Кривий Ріг, Україна. – Кривий Ріг: КНУ, 2017. – С. 352.
Podrubaylo A., Лук'яненко Я.В. // // Міжнародна наукова інтернет-конференція. "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становленя"(випуск 18) ¬ Тернопіль, 17 травня 2017 р.
Jabin V. , Скоріченко О.В. // // Матеріали сьомої міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології – 2017» (СІТ-2017), 22-24 травня, 2017, Одеса. Україна. – Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2017. – С. 204-205.
Podrubaylo A., Лук’яненко Я.В. // // IV Міжнародна науково-практична конференція Summer InfoСom Advanced Solutions 2017 ¬¬- ¬ Київ 1-2 червня 2017
Jabin V. , Скоріченко О.В. // // Матеріали дев’ятої наукової конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг – 2017» (ПМК-2017), 19-21 квітня 2017 р., Київ, Україна. – К.: Просвіта. – С. 141-146.
Korochkin A., Rusanova O., // SCHEDULING PROBLEMS FEATURES FOR MODERN MULTICOMPUTER SYSTEMS // Х Міжнародна науково-технічна конференція "Комп'ютерні системи і мережні технології"; Місце проведення - Україна, Київ, НАУ
2016
Simonenko A., Хоменко А.В. // Elements of the theory of increasing the effectiveness of the Hungarian algorithm // Конференция iSience
Simonenko A., Іванцов О.О. // Estimation of the computing node's load in distributed computing systems // Конференция математика та компютинг
Simonenko V., Sergienko A., Simonenko A., // Fundamentals of the theory of designing spatial schedulers in GRID systems // Сб. «Сістемні науки та кібернетика» №1
Simonenko A., Хоменко А.В. // Modified Hungarian algorithm // Конференция математика та компютинг
Simonenko A., Хоменко А.В. // Theoretical foundations for improving the efficiency of the Hungarian algorithm // Конференция факультета информатики для аспиран-тов и студентов
2015
Podrubaylo A., // Improving the performance of data warehouses in RAM by using programmatic transactional memory // Восточно-Европейский журнал передовых технологий
Jabin V. , // Increasing the efficiency of parallel data processing and ensuring the fault tolerance of real-time multiprocessor computer systems // Исскуственный интеллект
Simonenko A., Клівода Ш.В. // Multifunctional resource search interface in Grid systems // Конференция. Прикладна математика та компьютинг ПМК 20155
Podrubaylo A., Бузовский О.В. // Partial overcoming of the ATS-theorem in a distributed document-oriented data store // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси.
Pavlov V., // Restore the availability of information on removable media // Матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2015» (НАУ, 28-29 квітня 2015 року) [Електронний ресурс] –К.: НАУ
Podrubaylo A., Бузовский О.В. // Topical problems of distributed data stores in RAM. // Вісник Національного авіаційного університету. Проблеми інформатизації та управління.
2014
Steshin V., В.Е. Мухин, Я.И. Корнага, // Adaptive means of protection of computer systems based on Kohonen's modified neural networks // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
Simonenko A., // Dynamic estimation of loading of grid system nodes // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, № 59
Pavlov V., Габрусенко Є. І., Михальчук І. І. // Information security. //
Steshin V., Мухін. В.Є., Іванова А.М // Mechanisms of intellectual agents for the system of automation of business processes management // Міжнародний науковий журнал «Управляючі системи і машини» - Київ – Вип. №1
Podrubaylo A., Бузовский О.В. // Partial overcoming of the ATS-theorem in a distributed document-oriented data store // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+
Pavlov V., Бабак В.П., Бабак С.В., Еременко В.С., // Theoretical bases of information-measuring systems // Підручник. – К.: Видавничий центр «Софія-А»
2013
Steshin V., // An intelligent agent in the tasks of monitoring the security of distributed computer systems // Міжвідомчий науковий технічний збірник «Адаптивні Системи Автоматичного Управління» – Київ: НТУУ «КПІ» – Вип. №1(22)
Steshin V., Сидоренко Л.В. // Decision support system for the document management system based on the mechanism of intellectual analysis // Міжвідомчий науковий технічний збірник «Адаптивні Системи Автоматичного Управління» – Київ: НТУУ «КПІ» – Вип. №2(23)
Simonenko A., // Elements of the theory of increasing the efficiency of solving the problem of dynamic planning in grid systems // Journal of Qafqaz University Issn 1302-6763 №34
// Impact of non-stationary gravity field on the origin of retrograde satellites of planets // Матеріали ХI міжнародної науково-технічної конференції „АВІА-2013”. – Т.4. – К.: НАУ
// Stability of retrograde orbits of satellites in the nonspherical gravitational field of the planet // Вісник Астрономічної школи.
Simonenko A., Олимпиев Н.Д. // System of parametric estimation of resources in global grid systems // Конференция «Перспективы развития научных исследований в 21 веке, Г. Москва
2012
Stirenko S., Грибенко Д. В., Зіненко О. І., Михайленко А. В. // Means of parallel programming // Київ
// About the origin of retrograde satellites of planets // О происхождении ретроградных спутников планет
// Finding a central gravitational force that allows orbits in the form of curves of the fourth order // XII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – Київ.
Simonenko A., Щербина О.В. // System of parametric estimation of resources in global grid systems // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №56
Simonenko A., // System of resource estimation in the system of dynamic planning of heterogeneous Grid // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №56
Simonenko A., Пих С.В., Слуцкий Н.В. // The system of spatial distribution of tasks in distributed computing systems // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №56
Simonenko A., // The system of spatial distribution of tasks in distributed computing systems // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №56
2011
Simonenko V., Simonenko A., // Dynamic allocation of work on resources in a heterogeneous system with real-time constraints // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №53
Simonenko A., // Elements of the theory of increasing the efficiency of solving dynamic planning problems in Grid systems // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №53
Simonenko A., Притула К. В. // Selection of methods for implementation of forecasting system of time series (exchange rate) using neural network // “Вісник національного авіаційного університету”. Проблеми інформатизації та управління. 1(33)
Volokita A., Steshin V., Волокіта А.М. // The specificity of information systems based on the technology of Cloud Computing // Вісник Чернігівського державного технічогого університету. – Чернігів: ЧДТУ – Вип. №4(53)
2010
Stirenko S., Поспешный А.С., Барабаш М.А. // Information services of GRID systems. Their disadvantages and a semantic campaign to solve them // Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, що присвячена 50-річчю створення першої на Україні кафедри обчислювальної техніки «Розподілені комп’ютерні системи», Київ
Simonenko A., Кошель М.О. // Balancing the load of WEB services with the use of mobile agents // Сборник работ Национального технического университета Украины "КПИ", № 50
Rusanova O., // Computing systems. // Методичні рекомендації та завдання до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.091501 «Комп’ютерні системи та мережі» - К.:НАУ
Pavlov V., // Data protection by modifying the system partitions of the hard disk. // Збірник «Наукоємні технології» . –Том 6
Volokita A., Мухін В. Я. // Information Security Policy in the Distributed Computer Systems // Международная конференция по развитию и прикладным системам (DAS2010)
Simonenko A., Лесніченко Д.І. // Method of unification of work with file hierarchies by applying for their processing parameterized operations over graphs // Сборник работ Национального технического университета Украины "КПИ", № 50,
Saverchenko V., Мельник В.М., Карачун В.В. // Moment of acoustic impact on the float suspension // praktickakonference “Dny vedy -2010”, 27.03-05.04 2010.– Dil 25. Technikevedy. Vystavba a architektura Fyzika: PraMaterialy VI Mezinarodnivedecko-ha. Publishing House “Education and Science” s.r.o.
Kulakov Y., Левчук А.В. // Multipath Routing in Wireless Networks // Електроніка та системи управління – К.: НАУ
Saverchenko V., Карачун В.В., Лозовик Т.Н.,Заброда А.А.(ст) // Oscillations of the shadow side of an isotropic plate in an acoustic medium // Materialy VI Mezinarodnivedecko-praktickakonference “Nastoleni moderni vedy -2010”, 27.09-05.10 2010.– Dil 9. Technikevedy. VystavbaaarchitekturaFyzika. Matematika. Moderni informacni technologie: Praha. Publishing House“Education and Science” s.r.o.
Jabin V. , // Parallel computations under the control of descriptors // Розподілені комп'ютерні системи. Т1. Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конференції РКС-2010. – Київ, НУТУ "КПІ"
Saverchenko V., Mel’nickV.N., Trivailo M.S. (st), Karachun V.V. // Passive means of struggle against aerodynamic noise. Noise-protective screen // Materialy VI Meedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji “Dynamikanaukowychbadan- 2010”, 07-15 lipca2010. – Volume 10. Techniczne nauki. Nowoczesne informacyjne technologie. Matematy-ka. Fyziczna kultura I sport: Przemysl. Nauka I studia
Martynyuk Y., Verba A., Самофалов К.Г. // Perspective technologies of universal memory for computer systems // Розподілені комп’ютерні системи. Т1. Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конф. РКС-2010. – Київ, НТУУ «КПІ»
Dolgolenko A, Korniychuk V., Цвитун А. А. // Reliability of computer networks. // К.: «Корнійчук»
Dolgolenko A, Korniychuk V., Цвітун А. А. // Reliability of computer networks. // Киев,- “Корнейчук”
Volokita A., Мухін В. Я. // Specific use of information systems based on cloud computing in Ukraine // "Інформаційна безпека України: теоретичні та практичні аспекти 2010"
Rusanova O., // Task scheduling method for heterogeneous cluster systems based on list approach. // Розподілені комп’ютерні системи, НТУУ «КПІ»
Klymenko I., // Trends in the application of a modern elemental base for the construction of high-performance computing systems // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: Вид-во нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк»
Simonenko A., Лесніченко Д.І. // Система оперирования файловыми иерархиями // Сборник работ Национального технического университета Украины "КПИ", № 50
2009
Stirenko S., Тимошин Ю.А. // Efficient application of virtualization technology to enhance the IT infrastructure // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. - К.
Simonenko V., Падий А.В. // Adaptive method for eliminating overloads in ATM channels // Электронное моделирование
Kulakov Y., Деревянчук А.О. // Algorithms for secure routing for mobile computer networks // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: НАУ
Pavlov V., Пітерман О.С. // Analysis of cryptosystems for hardware encryption of communication channels. // Сборник научных трудов НАУ "Защита информации", выпуск 16. Киев
Martynyuk Y., Божко А., Гуржій А. // Analysis of multilayer piezoelectric-semiconductor structures // Матеріали ІV Міжнародної наук.-техн. конференції. «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2009)». Частина 1. Вінниця, Україна
Jabin V. , Klymenko I., Tkachenko V., Жуков І.А. // Applied Theory of Digital Machines: A textbook with a stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine. // К.: Книжкове видавництво НАУ
Jabin V. , Klymenko I., Tkachenko V., Жуков І.А. // Applied Theory of Digital Machines: A textbook with a stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine. // К.: Книжкове видавництво НАУ
Jabin V. , Klymenko I., Tkachenko V., Жуков І. А. // Applied Theory of Digital Machines: A textbook with a stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine. // К.: Книжкове видавництво НАУ
Martynyuk Y., Божко А.П., Мартинюк О.Я. // Efficiency of thermal and ultrasonic treatment of ion-implanted semiconductors // Матеріали ІV Міжнародної наук.-техн. конференції «Сучасні проблеми радіоелект-роніки, телекомунікацій та приладобудування(СПРТП-2009)». Частина 1. Вінниця, Україна
Martynyuk Y., Божко А.П., Мартинюк О.Я. // Efficiency of thermal and ultrasonic treatment of ion-implanted semiconductors // Матеріали ІV Міжнародної наук.-техн. конференції «Сучасні проблеми радіоелект-роніки, телекомунікацій та приладобудування(СПРТП-2009)». Частина 1. Вінниця, Україна
Rusanova O., // Hierarchical way of planning for GRID. // Вісник НТУУ "КПІ".Сер.Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
Jabin V. , Tkachenko V., Жуков І.А., Клименко В.В. // Microprocessor systems: A manual with a stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine. // К.: Видавництво «СПД Гуральник»
Jabin V. , Klymenko I., Tkachenko V., Жуков І. А. // Microprocessor systems: A manual with a stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine. // К.: Видавництво «СПД Гуральник»
Martynyuk Y., Г.И. Клето, А.И. Савчук, В.Н. Стребежев, Ю.К. Обедзинский // Nanosized ferroelectric films for integral memory elements // НАНОСИСТЕМЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ (зб. наук. праць)
Martynyuk Y., Верба О.А., Корабльов Г.Ф., Кругленко М.П. // Physico-chemical aspects of the formation of the topology of microelectronic structures on piezoceramic and ferroelectric films // Н.т.к. «Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро-та наноструктур», Зб. наук. праць.–Харків: НФТЦ МОН та НАН України
Boldak A., Померанцева Т. // Pomerantseva Principal Component Analysis for Studying the World Security Problem // К., Системні дослідження та інформаційні технології
Pavlov V., Михальчук І.І. // Structural organization and architecture of computer systems: A summary of lectures // Київ, НАУ
Boldak A., Згуровський М. З., Войтко С. В. // Sustainable Development Analysis - Global and Regional Contexts. Part I. Global analysis of the quality and safety of people's lives // К., Політехніка, Міжнародна рада з науки (ICSU)
Boldak A., Згуровський М. З., Войтко С. В. // Sustainable Development Analysis - Global and Regional Contexts. Part II. Ukraine in the Indicators of Sustainable Development 2009 // К., Політехніка, Міжнародна рада з науки (ICSU)
Kuznecov A., // The method of reconstructing the sentences of a natural language according to grammatical features // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+
Kulakov Y., Klymenko I., // The planning features in the Mobile GRID // Сучасні комп’ютерні системи та мережі, розробка, використання. Матеріали 4-ої Міжнародної науково-технічної конференції ACSN 2009. -Львів НВФ «Українські технології
Kulakov Y., // The way to improve the efficiency of the procedure of rerouting in mobile networks // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: НАУ
Martynyuk Y., Верба О.А. Божко А.П., Мартинюк O.Я., Kорабльов Г.Ф. // Ultrasonic piezoelectric converter // Патент України на корисну модель № 39152
Martynyuk Y., Verba A., Божко А.П. та ін. // Ultrasonic piezoelectric converter // Патент України на корисну модель № 39152
2008
Simonenko V., Sergienko A., // Algorithmic models for processing data streams // Электронное моделирование
Pavlov V., Поливач І.О. // Analysis of the effectiveness of antivirus protection of computer systems. // Сборник научных трудов НАУ "Защита информации", выпуск 15. Киев
Jabin V. , Klymenko I., Tkachenko V., Жуков І.А. // Arithmetic and control devices for digital computers: Teach. a manual with a stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine. // К.: ВЕК+
Jabin V. , Жуков І.А., Клименко І.А., Стіренко С.Г. // Arithmetic and control devices for digital computers: Teach. a manual with a stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine. // К.: ВЕК+
Stirenko S., Jabin V. , Klymenko I., Жуков І.А. // Arithmetic and control devices for digital computers: Teach. a manual with a stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine. // К.: ВЕК+
Stirenko S., Жабін В.І., Жуков І.А., Клименко І.А. // Arithmetic and control units in digital computers // Навчальний посібник з грифом МОН України, Київ
Rusanova O., // Computer systems. // Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.091502«Системне програмування» - К.:НАУ
Martynyuk Y., Verba A., Скороход І. // Electronic systems long-term storage of information on the basis of nano-scale structures // Тези доповідей 21-а Міжнародна конференція CODATA / Київ, Україна
Martynyuk Y., Verba A., Самофалов К.Г. // Ferroelectric non-volatile storage device // Патент України на корисну модель №35574
Martynyuk Y., Verba A., Самофалов К. // Ferroelectric nonvolatile memory with non-destructive reading for electronic external memory and information protection systems // Тези доповідей 21-а Міжнародна конференція CODATA / Київ, Україна
Martynyuk Y., Самофалов К.Г., Верба О.А. // Ferroelectric storage device // Патент України на корисну модель № 37367
Martynyuk Y., Verba A., Самофалов К.Г. // Ferroelectric storage device // Патент України на корисну модель № 37367
Saverchenko V., Мельник В.М., Калініна М.Ф. (ст), Кривець О.О.(ст) // Frequency characteristics of conservative systems // Материали за IV Международна научна практична конференция «Динамика изследвания-2008», 16-31 юли. Том 29. Технологии. Физика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД
Korochkin A., Жуков І. А. // High-performance computing systems. Methodical instructions for conducting course work // К.: НАУ
Saverchenko V., Карачун В.В., Мельник В.М., Лозовик Т.М.,Кривець О.О.(ст) // Identification of a dynamic object // Materialy IV Mezinarodni vedecko-prakticka konference “Predni vedecke novinky-2008”, 01-15 zari 2008.- Dil5. Technikevedy. Telovychovaasport: Praha. PublishingHouse“EducationandScience” s.r.o.
Simonenko V., Simonenko A., // Method of step-by-step construction for scheduling classes in educational institutions // Наукові вістіНТУУ «КПІ»
Pavlov V., Е.И. Габрусенко, Д.М. Захаров. А.О. Меньшая, // Minimization of differences in reach areas in the direction of the base-terminal and terminal-base of cellular systems. // Сборник научных трудов НАУ "Защита информации", спец. выпуск, Киев
Korochkin A., Жуков І. А. // Parallel and distributed computing. Laboratory Workshop. Educational and methodical manual // К.: «Корнійчук»
Rusanova O., // Planning of calculations in cluster systems. // Збірник наукових праць «Проблеми інформатизації та управління» - 1(23)/2008 Київ
Simonenko V., Sergienko A., // Real time autoregressive analysis processors // «CODATA 21» Наукова інформація для суспільства від сьогодення до майбутнього, Київ
Kuznecov A., // Representation of knowledge in the concept of object-oriented logical programming // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+
Rusanova O., // Scheduling problems for cluster systems. // Наукова інформація для суспільства - від сьогодні до майбутнього. Тези 21-ї Міжнародної конференції CODATA. Київ, Україна.
Kulakov Y., Аленин О.И. // The method of forming a distributed cluster in a system of several clusters connected via a wide area network // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: НАУ
Stirenko S., V. Pustovarov, A. Kuznetsov // The Object Models of Problem Areas for Textual Data Semantic Processing // 21st International CODATA Conference abstracts. Scientific Information for Society Today to the Future, Kyiv, Ukraine.
Kuznecov A., // The Object Models of Problem Areas for Textual Data Semantic Processing. // 21-а Міжнародна конференція CODATA "Наукова інформація для суспільства - від сьогоднішнього дня до майбутнього", Київ
Kuznecov A., // Unification of semantic analysis technology of the scientific and technical information. // 21-а Міжнародна конференція CODATA "Наукова інформація для суспільства - від сьогодні до майбутнього", Київ
2007
Martynyuk Y., Божко А.А. // Analysis of polarization switching models of ferroelectric REs // Між.наук.-техн.жур.«Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології»
Korniychuk V., Sergienko A., // Digital Networks Design. // K.: «Корнійчук»
Lutsky G., Жуков І. А., Корочкин О. В. // Parallel Computing // K.: “Korneychuk”
Jabin V. , // Performing sequences of dependent operations in the combining mode // Вiсник Нацiонального технiчного унiверситету України “КПІ”. „Iнформатика, управлiння та обчислювальна техніка”.
Korniychuk V., Тарасенко В. П., Маламан А. Ю., Черніченко Ю. П. // Reliability of computer systems: a tutorial. // К.: «Корнійчук»
Kuznecov A., // Semantic amorphousness in the grammatical signatures of natural language sentences // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+
Boldak A., Невдащенко М.В. // The mathematical apparatus of formalization of models used in the design of information systems // Вісник КПІ. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка»
Dolgolenko A, Аксьоненко С. В. // VHDL-implementation of a reconfigurable FPGA reconfigurable conveyor device for maternal calculations. // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
2006
Korniychuk V., Тарасенко В.П., Тарасенко-Клятченко О.В. // Basics of Computer Arithmetic. // К.: «Корнійчук»
Martynyuk Y., Самофалов К.Г., Скороход І.О., Божко А.П., Верба О.А., Клето Г.І. // Ferroelectric non-volatile non-destructive read-only memorabilion device // Патент України на корисну модель №18752
Stirenko S., Скалько С.Я. // Means of intellectual support of special software for systems of the automated development of technical documentation // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. - К.
2005
Jabin V. , Klymenko I., Tkachenko V., Жуков І.А. // Applied Theory of Digital Machines: A textbook with a stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine. // К.: Книжкове видавництво НАУ
Jabin V. , Klymenko I., Tkachenko V., Жуков І. А. // Applied Theory of Digital Machines: A textbook with a stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine. // К.: Книжкове видавництво НАУ
Korniychuk V., Sergienko A., // Microprocessor devices on programmable logic ICs. // К.: «Корнійчук»
Korochkin A., Жуков І. А. // Parallel and distributed computing // К.: “Корнійчук”
Kuznecov A., // Support for the semantic correctness of natural language processing based on the object-oriented model of logical programming // Сборник научных трудов по материалам 2-го международного форума «Прикладная радио­эле­ктро­ника. Состояние и перспективы развития», Т.ІІІ «Информационные сис­те­мы и технологии» - Харьков
Kuznecov A., // Support of analytical transformations in systems of semantic analysis of texts // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+
2004
Martynyuk Y., Мачулін В.Ф., Романюк Б.М., Кладько В.П., Оліх Я.М., Мельник В.П., Оліх Я.М., Попов В.Г., Юхимчук В.М., Гудименко О.Й. // Acoustic-stimulated relaxation of mechanical stresses in SixGe1-x structures // Si при імплантації іонів He. Тез. доп. міжн. наук.- техн. конф. “Сенсорна електроніка і мікросис-темні техно-логії” м. Одеса
Lutsky G., Dolgolenko A, Rusanova O., Блінова Т. О. // Construction of isoefficient scalable computer systems // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
Rusanova O., // Construction of isoefficient scalable computer systems. // Вісник НТУУ”КПИ”.Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
Rusanova O., // Effective Scheduling Algoritable MPP Systems. // Доклад на міжнародній конф. “Scalnet`04”, Кременчуг
Dolgolenko A, Рябенький В. М., Ушкаренко О.О. // MAX + plusII Fundamentals of Designing Digital Devices on FPGA. // Київ,- “Корнійчук”
Stirenko S., Пустоваров В.И. // Software methods for supporting semantic-target analysis of text documents // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.
Rusanova O., // Topology of fault-tolerant izoeffective scalable computer systems. // Доклад на міжнародній конф. “Scalnet`04”, Кременчуг
2003
Lutsky G., Долголенко О.М., Порєв В.М., Блінова Т.О. // "Device for adding a floating-point number sequence" // Патент України №58920, Бюл. №8
Korniychuk V., Власов Е. П., Жданов В. В. // Calculation of the reliability of computer systems. // К.: «Корнійчук»
Korniychuk V., Шкурко А.И., Процюк Р.О. // Computer circuitry in examples and tasks. // К.: «Корнійчук»
Rusanova O., // Software of computer systems. // Особенности программирования и компиляции. Учебное пособие. Киев, «Корнійчук»
Jabin V. , // The architecture of real-time computer systems. Monograph. // К.: ВЕК+
Lutsky G., Dolgolenko A, Блінова Т. О. // The concept of isoefficiency for scalable computing systems. // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
2002
Lutsky G., Долголенко О.М., Порєв В.М., Блінова Т.О. // "Device for adding a floating-point number sequence" // Патент України №50428А, Бюл. №10
Lutsky G., Dolgolenko A, Блінова Т. О. // A device for performing with increased accuracy of vector operations over floating point numbers // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
Dolgolenko A, Долголенко А.О. // Computer for beginners. // Київ,- “Корнійчук”
2001
Lutsky G., Кулаков Ю.О. // Architecture of computer networks // К.: «Юніор»
Бузовский О.В., Мохамед Руми // Computer image processing // К., Корнийчук
2000
Lutsky G., Капітонова Ю.В. Кривий С.Л., Летичевський А.А., Печурін Н.К. // "Fundamentals of discrete mathematics" // К.: LitSoft
Martynyuk Y., Мартинюк О.Я. // Analysis of processes in structures on bimorphous piezoelectric transducers under pulsed excitation // Электроника и связь
1998
Korochkin A., // "Ada 95: Introduction to Programming" // Київ.: “Світ”
Lutsky G., Dolgolenko A, Rusanova O., А. Аксіоненко, Т. Блінова // Reconfigurable Scale Distri-buted Memory System. // "Комп'ютерні системи та мережі: проектування, застосування, утилізація" .- Польща, Жешув
Dolgolenko A, Сотиров Д. І., Тодорова М. К. // Relational Database Management System ORACLE7. // Київ,- “Світ”
Boldak A., Бельхадри Н., Чебаненко Т.М. // Reliability and control of hardware components of SVT // К., Век+
1997
Stirenko S., // The system of intellectual processing of medical information. // Тематический сборник «Элект­ро­­ника и связь» по материалам Международной научно-тех­ни­ческой конфе­ренции. - Київ.
1995
Lutsky G., Печурін Н.К., Кривий С.Л. // Basics of discrete mathematics // Київ.: Інститут системних досліджень Міністерства просвіти України
1993
Martynyuk Y., Саджих Ахмед // Research tools for processes in ferroelectric memory devices // Диссертация. на соискание ученой степени. к.т.н. Науч. рук. пр.н.с., к.т.н. Я.В. Мртынюк. К.
1990
Martynyuk Y., Сидоренко В.П., Стиканов В.Ю., Верба О.А. // Conceptual issues of the use of ferroelectric memory elements in the EEPROM. // Материалы 3-ей отраслевой науч.– техн. конференции МЭП. Опыт разработки, производства и применения БИС РПЗУ, ПЗУ и ПЛИС, м. Киев
1989
Korniychuk V., Самофалов К.Г., Тарасенко В.П. // Digital computers: theory and design: a textbook for high schools. // 3-е издание. – К.: Вища школа
1988
Korniychuk V., Тарасенко В.П. // Computing devices on microcircuits: Reference book. - 2 nd ed., Revised and supplemented. // К.: Тэхника
Martynyuk Y., Божко А.А., Згурский А.В. // Schematic models of piezotransformer ferroelectric storage elements // Электроника и моделирование
1986
Korniychuk V., Самофалов К.Г. // Training machines, systems and complexes: Reference book. // К.: Вища школа
1985
Martynyuk Y., Verba A., Некрасова И.М. // Increase of reliability of semi-permanent memory on nonlinear dielectrics // Диэлектрики и полупроводники
Verba A., // Means of recording information of semi-permanent storage devices on nonlinear dielectrics // Дис. канд. техн. наук. -Киев
Martynyuk Y., Verba A., Самофалова Ф.В. // Modeling of storage elements on nonlinear dielectrics in the mode of information recording // В кн.: Моделирование 85. Теория, средства, применение, Киев
Martynyuk Y., ВербаА.А. // Recording media for semipermanent storage devices // Дис. на соискание уч. ст. к.т.н. Науч. рук. проф., д.т.н. К.Г.Самофалов. К.
Dolgolenko A, Кошкин Е.К. // The method of adding a sequence of numbers with the required accuracy of the result. // Вестник КПИ. Серия Автоматика и электроприборостроение.
1984
Martynyuk Y., Верба А.А., Кит В.И., Харламов А.Д. // Information recording devices for dielectric memory devices // Сб. статей под. ред. К.Г. Самофалова, Диэлектрическая элементная база и ее применение. – К.: «Техніка»
Martynyuk Y., Verba A., Кит В.И., Харламов А.Д. // Information recording devices for dielectric memory devices // В кн.: Диэлектрическая элементная база и ее применение/ Сб.научн.тр. – Киев: Техніка
Martynyuk Y., Харламов А.Д., Кудренко Е.И., Божко АА., Верба А.А. // On reading information in ferroelectric memory devices // Сб. статей под. ред. К.Г. Самофалова, Диэлектрическая элементная база и ее применение.–К:«Техніка»
Martynyuk Y., Божко А.А., Шпак Ю.И. // Piezoelectric memory elements // Сб. статей под. ред. К.Г. Самофалова, Диэлектрическая элементная база и ее применение. – К.: «Техніка»
Martynyuk Y., Verba A., Самофалов К.Г. // Semi-permanent memory with electrical overwriting of information // А.с. 1088068 (СССР). Опубл. БИ
Martynyuk Y., Христов Стефан Милчев // Specialized ferroelectric storage devices for automation systems and information-measuring technology with distributed memory // Дис. на соискание уч. ст. к.т.н. Науч. рук. проф., д.т.н. К.Г.Самофалов. К.
1983
Pavlov V., Батуревич Е.К., Маевский С.М.. // Correlation methods for measuring phase shifts. // Киев: Знание
Verba A., Самофалов К.Г., Шпак Ю.И. и др. // Ferroelectric information store // А.с. 1014034 (СССР). Опубл. БИ
1982
Martynyuk Y., Verba A., Самофалов К.Г. // A counting device that stores information when the power is turned off // А.с. 946001 (СССР). Опубл. БИ
Martynyuk Y., Павлишын Н. М. // Methods and means of monitoring ferroelectric memory elements // Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Науч. рук. проф., д.т.н. К.Г.Самофалов. К.
1977
Martynyuk Y., Божко А.А., Шпак Ю.И. // On reading information in bimorph ferroelectric memory elements due to thick deformations // Научно-технический сборник : Электроника и моделирование, вып. 15. К., «Наукова думка»
1976
Martynyuk Y., Божко А.А., Шпак Ю.И. // Investigation of the transient characteristics of ferroelectric storage elements // Научно-технический сборник: Электроника и моделирование, вып. 12. К., «Наукова думка»
1972
Martynyuk Y., // Development and research of specialized devices of computer technology on the basis of broadband ferroelectric piezoelectric transformers // Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Науч. рук. доцент, к.т.н. К.Г. Самофалов. К.: – 1972
Martynyuk Y., Самофалов К. К. // Structures of specialized means of computer technology, oriented to integrated performance // Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наукк. К.: – 1972
-
Saverchenko V., Карачун В.В., Мельник В.М., Лозовик Т.М.,Заброда А.О.(ст) // Circulation of a moving object in space. Synthesis of movements // Materialy V Mezinarodnivedecko-prakticka konference “Modernivymozenostivedy-2010”, 27.02-05.03 2010.– Dil 16. Technikevedy. Doprava: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o.
Korniychuk V., Процюк Р. О., Кузьменко П. В., Тарасенко В. П. // Computer circuitry (short course). //
Pavlov V., Батуревич Е. К., Богачев И. В., Кудрицкий В. Д., Милковский А. С., // Converter of phase shift into digital code. A.S. 1056073 //
Pavlov V., Батуревич Е.К., Кудрицкий В.Д., Маевский С.М., // Digital auto-compensated phase meter. A.S. 1166010 //
Jabin V. , Klymenko I., // Ensuring the fault tolerance of streaming systems on the same type of computational modules. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Видавництво «ВЄК +»
Pavlov V., Батуревич Е.К., Кудрицкий В.Д., Милковский А.С., // Frequency multiplier. A.S. 1179334 //
Pavlov V., Батуревич Е.К., Кудрицкий В.Д., Милковский А.С.. // Frequency multiplier. A.S. 1385230 //
Pavlov V., Батуревич Е.К., Милковский А.С., Снегур-Грабовский Ю.В. // Meter of the phase difference. A.S. 1173340 //
Simonenko V., Simonenko A., // Methodical instructions for laboratory work on the course Operating systems //
Simonenko V., Simonenko A., // Methodical instructions for the course "Operating systems" //
Simonenko A., // Methodical instructions for the implementation of laboratory work for students in the direction of preparation 6.050103 "Software engineering" //
Simonenko V., Simonenko A., // Methodical instructions for the implementation of the course project on the course Operating Systems //
Jabin V. , Klymenko I., Tkachenko V., Жуков І.А. // Microprocessor systems: A manual with a stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine. // К.: Видавництво «СПД Гуральник»
// Update author profiles (Google Scholar, ORCID, Scopus, Publons) //
Congratulations on the updated site! We are refining and updating information. We look forward to your feedback and suggestions. If you noticed a mistake, please let us know
finish what you start
© 2021 Сomputer engineering department of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
About the site
Friends of the site
Archive