ua
Абітурієнтам
Студентам
Викладачам

Мартинюк Яків Васильович

Наукові інтереси:

Теорія та технологія проектування і виготовлення сегнетоелектричної пам’яті ЕОМ та пристроїв ультразвукової медичної і технічної діагностики.

Розробка конструкцій, технологій і виготовлення керамічної плати та помножника електронів зразків багатоканального цифрового детектора для лазерного масспектрометра”. Роки виконання 2001-2003. Замовник – Інститут прикладної фізики НАНУ, м. Суми. Було створено два типи цифрових детекторів з величиною апертури 10 і 50 мм та числом цифрових детекторів 400 і 2000 одиниць. Розробку впроваджено в експериментальне виробництво заводу електронних мікроскопів, м. Суми. Досягнено роздільну здатність у цифровому лазерному масспектрометрі реального часу не менше 3000 ліній на апертурі 250 мм та чутливість 10-4-10-8 по масовому складу речовини, що дозволяє в реальному часі виявляти всі елементи таблиці Менделєєва і не менш як 10 ізотопів кожного елементу. Досягнуті результати на сьогодні є кращими в світі. Науковий керівник Мартинюк Я.В., відповід. виконавець Верба О.А.

Контакти

Сторінка викладача в системі "Інтелект"
Контактні телефони: (044) 454-93-35
martinuk@comsys.kpi.ua

Публікації

2010
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Самофалов К.Г. // Перспективні технології універсальної пам’яті для комп’ютерних систем // Розподілені комп’ютерні системи. Т1. Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конф. РКС-2010. – Київ, НТУУ «КПІ» 2010
2009
Мартинюк Я. В., Божко А., Гуржій А. // Аналіз багатошарових структур п’єзоелектрик-напівпровідник // Матеріали ІV Міжнародної наук.-техн. конференції. «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2009)». Частина 1. Вінниця, Україна 2009
Мартинюк Я. В., Божко А.П., Мартинюк О.Я. // Ефективність теплової і ультразвукової обробок іонно-імплантованих напівпровідників // Матеріали ІV Міжнародної наук.-техн. конференції «Сучасні проблеми радіоелект-роніки, телекомунікацій та приладобудування(СПРТП-2009)». Частина 1. Вінниця, Україна 2009
Мартинюк Я. В., Божко А.П., Мартинюк О.Я. // Ефективність теплової і ультразвукової обробок іонно-імплантованих напівпровідників // Матеріали ІV Міжнародної наук.-техн. конференції «Сучасні проблеми радіоелект-роніки, телекомунікацій та приладобудування(СПРТП-2009)». Частина 1. Вінниця, Україна 2009
Мартинюк Я. В., Г.И. Клето, А.И. Савчук, В.Н. Стребежев, Ю.К. Обедзинский // Нанорозмірні сегнетоелектрічеськие плівки для інтегральних запам'ятовуючих елементів // НАНОСИСТЕМЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ (зб. наук. праць) 2009
Мартинюк Я. В., Верба О.А. Божко А.П., Мартинюк O.Я., Kорабльов Г.Ф. // Ультразвуковий п’єзоелектричний перетворювач // Патент України на корисну модель № 39152 2009
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Божко А.П. та ін. // Ультразвуковий п’єзоелектричний перетворювач // Патент України на корисну модель № 39152 2009
Мартинюк Я. В., Верба О.А., Корабльов Г.Ф., Кругленко М.П. // Фізико-хімічні аспекти формування топології мікроелектронних структур на п’єзокерамічних та сегнетоелектричних плівках // Н.т.к. «Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро-та наноструктур», Зб. наук. праць.–Харків: НФТЦ МОН та НАН України 2009
2008
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Скороход І. // Електронні системи довгострокового зберігання інформації на основі наномасштабних структур // Тези доповідей 21-а Міжнародна конференція CODATA / Київ, Україна 2008
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Самофалов К. // Сегнетоелектрична енергонезалежна пам'ять з неруйнуючим зчитуванням для електронної зовнішньої пам'яті та систем захисту інформації // Тези доповідей 21-а Міжнародна конференція CODATA / Київ, Україна 2008
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Самофалов К.Г. // Сегнетоелектричний енергонезалежний запам’ятовуючий пристрій // Патент України на корисну модель №35574 2008
Мартинюк Я. В., Самофалов К.Г., Верба О.А. // Сегнетоелектричний запам’ятовуючий пристрій // Патент України на корисну модель № 37367 2008
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Самофалов К.Г. // Сегнетоелектричний запам’ятовуючий пристрій // Патент України на корисну модель № 37367 2008
2007
Мартинюк Я. В., Божко А.А. // Аналіз моделей перемикання поляризований-ності сегнетоелектріческіх ЗЕ // Між.наук.-техн.жур.«Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології» 2007
2006
Мартинюк Я. В., Самофалов К.Г., Скороход І.О., Божко А.П., Верба О.А., Клето Г.І. // Сегнетоелектричний енергонезалежний запам’ято-вуючий пристрій з неруйнівним зчитуванням // Патент України на корисну модель №18752 2006
2004
Мартинюк Я. В., Мачулін В.Ф., Романюк Б.М., Кладько В.П., Оліх Я.М., Мельник В.П., Оліх Я.М., Попов В.Г., Юхимчук В.М., Гудименко О.Й. // Акусто-стимульована релаксація механічних напружень в структурах SixGe1-x // Si при імплантації іонів He. Тез. доп. міжн. наук.- техн. конф. “Сенсорна електроніка і мікросис-темні техно-логії” м. Одеса 2004
2000
Мартинюк Я. В., Мартинюк О.Я. // Аналіз процесів в структурах на біморфних п'зоелектріческіх перетворювачах при імпульсному збудженні // Электроника и связь 2000
1993
Мартинюк Я. В., Саджих Ахмед // Засоби дослідження процесів в сегнетоелектричних запам'ятовуючих пристроях // Диссертация. на соискание ученой степени. к.т.н. Науч. рук. пр.н.с., к.т.н. Я.В. Мртынюк. К. 1993
1990
Мартинюк Я. В., Сидоренко В.П., Стиканов В.Ю., Верба О.А. // Концептуальні питання використання сегнетоелектричних елементів пам'яті в ЕС ППЗУ. // Материалы 3-ей отраслевой науч.– техн. конференции МЭП. Опыт разработки, производства и применения БИС РПЗУ, ПЗУ и ПЛИС, м. Киев 1990
1988
Мартинюк Я. В., Божко А.А., Згурский А.В. // Схемні моделі пьезотрансформаторних сегнетоелектричних запам'ятовуючих елементів // Электроника и моделирование 1988
1985
Мартинюк Я. В., ВербаА.А. // Засоби запису інформації полупостоянних запам'ятовуючих пристроїв // Дис. на соискание уч. ст. к.т.н. Науч. рук. проф., д.т.н. К.Г.Самофалов. К. 1985
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Самофалова Ф.В. // Моделювання запам'ятовуючих елементів на нелінійних діелектриків в режимі запису інформації // В кн.: Моделирование 85. Теория, средства, применение, Киев 1985
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Некрасова И.М. // Підвищення надійності полупостоянних ЗУ на нелінійних діелектриків // Диэлектрики и полупроводники 1985
1984
Мартинюк Я. В., Верба А.А., Кит В.И., Харламов А.Д. // Засоби запису інформації діелектричних запам'ятовуючих пристроїв // Сб. статей под. ред. К.Г. Самофалова, Диэлектрическая элементная база и ее применение. – К.: «Техніка» 1984
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Кит В.И., Харламов А.Д. // Засоби запису інформації діелектричних запам'ятовуючих пристроїв // В кн.: Диэлектрическая элементная база и ее применение/ Сб.научн.тр. – Киев: Техніка 1984
Мартинюк Я. В., Божко А.А., Шпак Ю.И. // П'єзоелектричні елементи пам'яті // Сб. статей под. ред. К.Г. Самофалова, Диэлектрическая элементная база и ее применение. – К.: «Техніка» 1984
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Самофалов К.Г. // Полупостійний запамятовуючий пристрій з електричної перезаписью інформації // А.с. 1088068 (СССР). Опубл. БИ 1984
Мартинюк Я. В., Харламов А.Д., Кудренко Е.И., Божко АА., Верба А.А. // Про зчитуванні інформації в сегнетоелектричних запам'ятовуючих пристроях // Сб. статей под. ред. К.Г. Самофалова, Диэлектрическая элементная база и ее применение.–К:«Техніка» 1984
Мартинюк Я. В., Христов Стефан Милчев // Спеціалізовані сегнетоелектрічеськие запам'ятовуючі пристрої для систем автоматики і інформаційно-вимірювальної техніки з розподіленою пам'яттю // Дис. на соискание уч. ст. к.т.н. Науч. рук. проф., д.т.н. К.Г.Самофалов. К. 1984
1982
Мартинюк Я. В., Верба О. А., Самофалов К.Г. // Лічильний пристрій, що зберігає інформацію при відключенні харчування // А.с. 946001 (СССР). Опубл. БИ 1982
Мартинюк Я. В., Павлишын Н. М. // Методи і засоби контролю сегнетоелектричних запам'ятовуючих елементів // Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Науч. рук. проф., д.т.н. К.Г.Самофалов. К. 1982
1977
Мартинюк Я. В., Божко А.А., Шпак Ю.И. // Про зчитуванні інформації в біморфних сегнетоелектричних запам'ятовуючих елементах за рахунок товщинних деформацій // Научно-технический сборник : Электроника и моделирование, вып. 15. К., «Наукова думка» 1977
1976
Мартинюк Я. В., Божко А.А., Шпак Ю.И. // Дослідження перехідних характеристик сегнетоелектричних запам'ятовуючих елементів // Научно-технический сборник: Электроника и моделирование, вып. 12. К., «Наукова думка» 1976
1972
Мартинюк Я. В., // Розробка і дослідження спеціалізованих пристроїв обчислювальної техніки на основі широкосмугових сегнетоелектричних п'єзоелектричних трансформаторів // Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Науч. рук. доцент, к.т.н. К.Г. Самофалов. К.: – 1972 1972
Мартинюк Я. В., Самофалов К. К. // Структури спеціалізованих засобів обчислювальної техніки, орієнтованих на інтегральне виконання // Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наукк. К.: – 1972 1972

Мартинюк Яків Васильович доцент, кандидат технічних наук
Вітаємо на оновленому сайті! Ми ведемо уточнення та оновлення інформації. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Якщо ви помітили якусь помилку, будь ласка, повідомте нас
finish what you start
© 2021 Кафедра обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про сайт
Друзі сайту
Архів