ru
Абитуриентам
Студентам
Пеподавателям

Публикации

2017
Жабин В. И., // // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства», 24-26 травня 2017 р., м. Кривий Ріг, Україна. – Кривий Ріг: КНУ, 2017. – С. 352.
Сторожук О.М. // // Info-communication Systems and Technologies Інфокомунікаційні системи та технології №1 (Червень 2017 р., Київ, Україна), 2017. – C. 61 – 66.
Жабин В. И., Скоріченко О.В. // // Матеріали сьомої міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології – 2017» (СІТ-2017), 22-24 травня, 2017, Одеса. Україна. – Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2017. – С. 204-205.
Подрубайло А. А., Лук'яненко Я.В. // // Міжнародна наукова інтернет-конференція. "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становленя"(випуск 18) ¬ Тернопіль, 17 травня 2017 р.
Жабин В. И., Скоріченко О.В. // // Матеріали дев’ятої наукової конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг – 2017» (ПМК-2017), 19-21 квітня 2017 р., Київ, Україна. – К.: Просвіта. – С. 141-146.
Подрубайло А. А., Лук’яненко Я.В. // // IV Міжнародна науково-практична конференція Summer InfoСom Advanced Solutions 2017 ¬¬- ¬ Київ 1-2 червня 2017
Жабин В. И., Скоріченко О.В. // // Матеріали десятої Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції ТНТУ імені Івана Пулюя “Природничі та гуманітарні науки. актуальні питання – 2017” (ПГН-2017), 25-26 квітня 2017, м. Тернопіль. Україна. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя. – С. 85.
Порєв В. Н., // // Вісник НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського". Киів: ВЕК+, №65
Кулаков Ю. А., Лопушен Ю.И. // // ХVIІ международная научная конференция им. Т. А. Таран ИАИ-2017 Киев, 17–19 мая 2017 г.
Долголенко А. Н., Сторожук В.О. // // Матеріали наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів «ІОТ-2017», с. 44-50.
Кулаков Ю. А., R. Rader // // Of the v international scientific conference Advanced information systems and technologies Aist-2017 (Sumy, may 17–19, 2017) Sumy Sumy state university 2017, С.- 111-114
Луцкий Г. М., Сторожук В.О., Долголенко А.О. // // Київ,- Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна технікаКиїв,- Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2017. – № 66. – c. 10.
Кулаков Ю. А., В.В.Воротніков, І.В.Гуменюк, П.В. Поздняков // // Патент на корисну модель № 116448 Україна, МПК (2017.01) № u 2016 11251; заявл. 07.11.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. №10 про видачу патенту – 6с.
Порєв В. Н., // // Вісник НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського". Київ: ВЕК+, №65
Болдак Л. А., Горох О. // // Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2017. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - с.193-195
Кулаков Ю. А., Коган А.В., Диброва М.А // // Сборник трудов ХVI международной научной конференции “Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016” им. Таран Т.А. -Київ: Просвіта – 2016.- C.104-107.
Корочкин А. В., Русанова О. В., // // Х Міжнародна науково-технічна конференція "Комп'ютерні системи і мережні технології"; Місце проведення - Україна, Київ, НАУ
Болдак Л. А., Горох О. // // Матерiали 19-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2017, Київ, 2017 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI iм. Iгоря Сiкорського”, 2017. – с.42.
Кулаков Ю. А., Коган А. В., Диброва М. А. // // Тези доповідей П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 19-21 квітня 2016 року. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – С.31-33.
Корочкин А. В., Русанова О. В., Демчик В.В. // // Х Міжнародна науково-технічна конференція "Комп'ютерні системи і мережні технології"; Місце проведення - Україна, Київ, НАУ
Болдак А. А., Лазаренко І.С. // // Матерiали 19-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2017, Київ, 2017 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI iм. Iгоря Сiкорського”, 2017. – с.54.
Кулаков Ю. А., Копычко С.Н. // // Сборник трудов ХVI международной научной конференции “Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016” им. Таран Т.А. -Київ: Просвіта – 2016.- -С.108- 113
Саверченко В. Г., Овчаренко П.О. // // Всеукраїнська конференція "Інформатика та обчислювальна техніка - ІОТ – 2017
Болдак А. А., Згуровський М.З., Єфремов К.В., Лазаренко І.С., Пишнограєв І.О., Петренко В.В. // // К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 26 с. – Бібліогр.: с. 26. ISBN 978-966-622-819-5
Кулаков Ю. А., Диброва М.А., Коган А.В. // // Electronics and Communications. Електроніка та зв'язок. Електроніка та зв'язок. – 2016. – Том 21. – №1(90), – С.50-55.
Болдак А. А., Згуровський М.З., Бойко Т.В., Войтко С.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В., Джигирей І.М., Диба В.А., Єфремов К.В., Іщенко А.М., Калапа А.А., Кухарук А.Д., Маторина Т.А., Мельниченко А.А., Пишнограєв І.О., Путренко В.В., Скоробогатова Н.Є. // // Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. — Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя (2016). — 208 с. — ISBN 978-966-622-858-4
Кулаков Ю. А., Danik Yu., Vorotnikov V., Gumenyuk I. // // Journal of mathematics and system science, 2016, Vol. 1, no 1, pp. 38 – 45.
Жабин В. И., Жабіна В.В. // // Зб. статей Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» (ІТСМ-2017), м. Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 року. – Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2017. – С. 269-273.
Клименко И А., Сторожук О.М. // // Проблеми інформатизації та управління : зб. наук. праць.– К. : НАУ, 2017. – Вип. 2 (54). – С. 29–35. (Індексується і реферується в РІНЦ).
Клименко И А., Шпатько О.В. // // Тези доп. наук. конф. студентів, магістрантів та аспірантів «Інформатика та обчислювальна техніка – ІОТ-2017», (23 травня 2017 р., Київ, Україна). – К. : НТУУ «КПІ», 2017. – С. 95 – 98.
Жабин В. И., Скоріченко О.В. // // Матеріали наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Інформатика та обчислювальна техніка – ІОТ-2017», 23 травня 2017 року, м. Київ. – К.: Кафедра ОТ, 2017. – С. 39-43.
Клименко И А., Морозов М.В. // // Інфокомунікаційні системи та технології: Науково-практичне видання. –К.: «Тов. Інжинірінг», 2017. – № 1 (1). – С. 35 – 40.
Жабин В. И., Кукса В.В. // // Матеріали наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Інформатика та обчислювальна техніка – ІОТ-2017», 23 травня 2017 року, м. Київ. – К.: Кафедра ОТ, 2017. – С. 18-23.
Жабин В. И., Жабіна В.В. // Повышение эффективности обмена данными в мультипроцессорных системах с неоднородным доступом к памяти // Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. Наук. праць. – К.: ВЕК+. – 2017.– № 65. – С. 95-100.
Кулаков Ю. А., Коган А.В., Храпов В. // Способ конструирования трафика при организации многопутевой маршрутизации // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.:Век+, 2017. – № 65. – C. 10-15
Саверченко В. Г., Кравчук А.А. // Унификация вычислений в проблемно-ориентированных конвейерных вычислительных системах // Всеукраїнська конференція "Інформатика та обчислювальна техніка - ІОТ – 2017
Жабин В. И., // Функциональный контроль процессоров в системах на кристалле // Матеріали IV Міжнародщї науково-практичнщї конференції «Summer InfoСom Advanced Solutions 2017», 1-2 червня 2017, м. Київ. – К.: ТОВ «Інжиніринг», 2017. – C. 23-24.
2016
Симоненко А. В., Хоменко А.В. // Модифицированный угорский алгоритм // Конференция математика та компютинг
Сімоненко В. П., Сергиенко A. М., Симоненко А. В., // Основные теории проектирования пространственніх планировщиков в GRID системах // Сб. «Сістемні науки та кібернетика» №1
Симоненко А. В., Іванцов О.О. // Оценка загруженности вычислительного узла в распределенных вычислительных системах // Конференция математика та компютинг
Симоненко А. В., Хоменко А.В. // Теоретические основы пидвищення эффективности венгерского алгоритма // Конференция факультета информатики для аспиран-тов и студентов
Симоненко А. В., Хоменко А.В. // Элементы теории повышения эффективности венгерского алгоритма // Конференция iSience
2015
Подрубайло А. А., Бузовский О.В. // Актуальные проблемы распределенных хранилищ данных в оперативной памяти. // Вісник Національного авіаційного університету. Проблеми інформатизації та управління.
Симоненко А. В., Клівода Ш.В. // Багатофункциональний интерфейс поиска ресурсов в Грид системах // Конференция. Прикладна математика та компьютинг ПМК 20155
Павлов В. Г., // Восстановление доступности информации на сменных носителях // Матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2015» (НАУ, 28-29 квітня 2015 року) [Електронний ресурс] –К.: НАУ
Подрубайло А. А., // Повышение производительности хранилищ данных в оперативной памяти посредством использования программной транзакционной памяти // Восточно-Европейский журнал передовых технологий
Жабин В. И., // Повышение эффективности параллельной обработки данных и обеспечение отказоустойчивости мультипроцессорных вычислительных систем реального времени // Исскуственный интеллект
Подрубайло А. А., Бузовский О.В. // Частичное преодоление САР-теоремы в распределенном документ-ориентированном хранилище данных // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси.
2014
Стешин В. В., В.Е. Мухин, Я.И. Корнага, // Адаптивные средства защиты компьютерных систем на основе модифицированных нейронных сетей Кохонена // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
Павлов В. Г., Габрусенко Є. І., Михальчук І. І. // Безопасность информации. //
Симоненко А. В., // Динамическая оценка загрузки узлов grid-системы // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, № 59
Подрубайло А. А., Бузовский О.В. // Методы и алгоритмы объединения таблиц для распределенных хранилищ данных в оперативной памяти. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+
Стешин В. В., Мухін. В.Є., Іванова А.М // Механизмы интеллектуальных агентов для системы автоматизации управления бизнес-процессами // Міжнародний науковий журнал «Управляючі системи і машини» - Київ – Вип. №1
Павлов В. Г., Бабак В.П., Бабак С.В., Еременко В.С., // Теоретические основы информационно-измерительных систем // Підручник. – К.: Видавничий центр «Софія-А»
2013
// Влияние нестационарности гравитационного поля на происхождение ретроградных спутников планет // Матеріали ХI міжнародної науково-технічної конференції „АВІА-2013”. – Т.4. – К.: НАУ
Стешин В. В., // Интеллектуальный агент в задачах мониторинга безопасности распределенных компьютерных систем // Міжвідомчий науковий технічний збірник «Адаптивні Системи Автоматичного Управління» – Київ: НТУУ «КПІ» – Вип. №1(22)
Симоненко А. В., Олимпиев Н.Д. // Система параметрической оценки ресурсов в глобальных Грид системах // Конференция «Перспективы развития научных исследований в 21 веке, Г. Москва
Стешин В. В., Сидоренко Л.В. // Система поддержки принятия решения для системы документооборота на основе механизма интеллектуального анализа // Міжвідомчий науковий технічний збірник «Адаптивні Системи Автоматичного Управління» – Київ: НТУУ «КПІ» – Вип. №2(23)
// Устойчивость ретроградных орбит спутников в несферических гравитационном поле планеты // Вісник Астрономічної школи.
Симоненко А. В., // Элементы теории повышения эффективности решения задачи динамического планирования в grid системах // Journal of Qafqaz University Issn 1302-6763 №34
2012
// Нахождение центральной гравитационной силы, допускает орбиты в виде кривых четвертого порядка // XII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – Київ.
// О происхождении ретроградных спутников планет // О происхождении ретроградных спутников планет
Симоненко А. В., // Система оценки ресурсов в системе динамического планирования неоднородных Grid // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №56
Симоненко А. В., Щербина О.В. // Система параметрической оценки ресурсов в глобальных Грид системах // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №56
Симоненко А. В., Пих С.В., Слуцкий Н.В. // Система пространственного распределения заданий в распределенных вычислительных системах // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №56
Симоненко А. В., // Система пространственного распределения заданий в распределенных вычислительных системах // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №56
Стиренко С. Г., Грибенко Д. В., Зіненко О. І., Михайленко А. В. // Средства параллельного программирования // Київ
2011
Симоненко А. В., Притула К. В. // Выбор методов для реализации системы прогнозирования временных рядов (курса валют) с использованием нейросети // “Вісник національного авіаційного університету”. Проблеми інформатизації та управління. 1(33)
Сімоненко В. П., Симоненко А. В., // Динамическое распределение работ по ресурсам в неоднородной системе с ограничениями реального времени // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №53
Волокита А. Н., Стешин В. В., Волокіта А.М. // Специфика информационных систем на основе техгнологии Cloud Computing // Вісник Чернігівського державного технічогого університету. – Чернігів: ЧДТУ – Вип. №4(53)
Симоненко А. В., // Элементы теории повышения эффективности решения задач динамического планирования в Grid системах // Вісник НТУУ "КПІ", серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка, №53
2010
Симоненко А. В., Лесніченко Д.І. // File system hierarchy operation // Сборник работ Национального технического университета Украины "КПИ", № 50
Симоненко А. В., Кошель М.О. // Балансировки загрузки WEB сервисов с использованием мобильных агентов // Сборник работ Национального технического университета Украины "КПИ", № 50
Русанова О. В., // Вычислительные системы. // Методичні рекомендації та завдання до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.091501 «Комп’ютерні системи та мережі» - К.:НАУ
Павлов В. Г., // Защита данных путем модификации системных разделов жесткого диска. // Збірник «Наукоємні технології» . –Том 6
Стиренко С. Г., Поспешный А.С., Барабаш М.А. // Информационные сервисы GRID-систем. Их недостатки и семантический поход к их решению // Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, що присвячена 50-річчю створення першої на Україні кафедри обчислювальної техніки «Розподілені комп’ютерні системи», Київ
Саверченко В. Г., Карачун В.В., Лозовик Т.Н.,Заброда А.А.(ст) // Колебания теневой стороны изотропной пластины в акустической среде // Materialy VI Mezinarodnivedecko-praktickakonference “Nastoleni moderni vedy -2010”, 27.09-05.10 2010.– Dil 9. Technikevedy. VystavbaaarchitekturaFyzika. Matematika. Moderni informacni technologie: Praha. Publishing House“Education and Science” s.r.o.
Волокита А. Н., Мухін В. Я. // Конкретное использование информационных систем на основе облачных вычислений в Украине // "Інформаційна безпека України: теоретичні та практичні аспекти 2010"
Русанова О. В., // Метод планування завдань для гетерогенних кластерних систем на основі списку підходів. // Розподілені комп’ютерні системи, НТУУ «КПІ»
Симоненко А. В., Лесніченко Д.І. // Метод унификации работы с файловыми иерархиями путем применения для их обработки параметризованных операций над графами // Сборник работ Национального технического университета Украины "КПИ", № 50,
Кулаков Ю. А., Левчук А.В. // Многопутевая маршрутизация в беспроводных сетях // Електроніка та системи управління – К.: НАУ
Саверченко В. Г., Мельник В.М., Карачун В.В. // Момент сил акустического воздействия на поплавковый подвес // praktickakonference “Dny vedy -2010”, 27.03-05.04 2010.– Dil 25. Technikevedy. Vystavba a architektura Fyzika: PraMaterialy VI Mezinarodnivedecko-ha. Publishing House “Education and Science” s.r.o.
Долголенко А. Н., Корнийчук В. И., Цвитун А. А. // Надежность компьютерных сетей. // К.: «Корнійчук»
Долголенко А. Н., Корнийчук В. И., Цвітун А. А. // Надежность компьютерных сетей. // Киев,- “Корнейчук”
Жабин В. И., // Параллельные вычисления под управленим дескрипторов // Розподілені комп'ютерні системи. Т1. Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конференції РКС-2010. – Київ, НУТУ "КПІ"
Саверченко В. Г., Mel’nickV.N., Trivailo M.S. (st), Karachun V.V. // Пассивные средства борьбы с аэродинамическим шумом. Шум-защитный экран // Materialy VI Meedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji “Dynamikanaukowychbadan- 2010”, 07-15 lipca2010. – Volume 10. Techniczne nauki. Nowoczesne informacyjne technologie. Matematy-ka. Fyziczna kultura I sport: Przemysl. Nauka I studia
Мартынюк Я. В., Верба А. А., Самофалов К.Г. // Перспективные технологии универсальной памяти для компьютерных систем // Розподілені комп’ютерні системи. Т1. Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конф. РКС-2010. – Київ, НТУУ «КПІ»
Волокита А. Н., Мухін В. Я. // Политика информационной безопасности в распределенных компьютерных системах // Международная конференция по развитию и прикладным системам (DAS2010)
Клименко И А., // Тенденции применения современной элементной базы для построения высокопроизводительных вычислительных систем // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: Вид-во нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк»
2009
Стиренко С. Г., Тимошин Ю.А. // Эффективное применение технологии виртуализации для улучшения работы ИТ инфраструктуры // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. - К.
Сімоненко В. П., Падий А.В. // Адаптивный метод устранения перегрузок в каналах АТМ // Электронное моделирование
Кулаков Ю. А., Деревянчук А.О. // Алгоритмы безопасной маршрутизации для мобильных компьютерных сетей // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: НАУ
Павлов В. Г., Пітерман О.С. // Анализ криптосистем для аппаратного шифрования каналов связи. // Сборник научных трудов НАУ "Защита информации", выпуск 16. Киев
Мартынюк Я. В., Божко А., Гуржій А. // Анализ многослойных структур пьезоэлектрик-полупроводник // Матеріали ІV Міжнародної наук.-техн. конференції. «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2009)». Частина 1. Вінниця, Україна
Болдак А. А., Померанцева Т. // Анализ основных компонентов для изучения проблемы мировой безопасности // К., Системні дослідження та інформаційні технології
Болдак А. А., Згуровський М. З., Войтко С. В. // Анализ устойчивого развития - глобальный и региональный контексты. Часть I. Глобальный анализ качества и безопасности жизни людей // К., Політехніка, Міжнародна рада з науки (ICSU)
Болдак А. А., Згуровський М. З., Войтко С. В. // Анализ устойчивого развития - глобальный и региональный контексты. Часть II. Украина в индикаторах устойчивого развития 2009 // К., Політехніка, Міжнародна рада з науки (ICSU)
Русанова О. В., // Иерархический способ планирования для GRID. // Вісник НТУУ "КПІ".Сер.Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
Жабин В. И., Клименко И А., Ткаченко В. В., Жуков І. А. // Микропроцессорные системы: Учебное пособие с грифом МОН Украины. // К.: Видавництво «СПД Гуральник»
Жабин В. И., Ткаченко В. В., Жуков І.А., Клименко В.В. // Микропроцессорные системы: Учебное пособие с грифом МОН Украины. // К.: Видавництво «СПД Гуральник»
Мартынюк Я. В., Г.И. Клето, А.И. Савчук, В.Н. Стребежев, Ю.К. Обедзинский // Наноразмерные сегнетоэлектрические пленки для интегральных запоминающих элементов // НАНОСИСТЕМЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ (зб. наук. праць)
Жабин В. И., Клименко И А., Ткаченко В. В., Жуков І.А. // Прикладная теория цифровых автоматов: Учебное пособие с грифом МОН Украины. // К.: Книжкове видавництво НАУ
Жабин В. И., Клименко И А., Ткаченко В. В., Жуков І. А. // Прикладная теория цифровых автоматов: Учебное пособие с грифом МОН Украины. // К.: Книжкове видавництво НАУ
Жабин В. И., Клименко И А., Ткаченко В. В., Жуков І.А. // Прикладная теория цифровых автоматов: Учебное пособие с грифом МОН Украины. // К.: Книжкове видавництво НАУ
Кулаков Ю. А., // Способ повышения эффективности процедуры ремаршрутизации в мобильных сетях // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: НАУ
Кузнецов А. В., // Способ реконструирования предложений естественного язика по грамматическим признакам // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+
Павлов В. Г., Михальчук І.І. // Структурная организация и архитектура компьютерных систем: Конспект лекций // Київ, НАУ
Мартынюк Я. В., Верба А. А., Божко А.П. та ін. // Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь // Патент України на корисну модель № 39152
Мартынюк Я. В., Верба О.А. Божко А.П., Мартинюк O.Я., Kорабльов Г.Ф. // Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь // Патент України на корисну модель № 39152
Мартынюк Я. В., Верба О.А., Корабльов Г.Ф., Кругленко М.П. // Физико-химические аспекты формирования топологии микроэлектронных структур на пьезокерамических и сегнетоэлектрических пленках // Н.т.к. «Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро-та наноструктур», Зб. наук. праць.–Харків: НФТЦ МОН та НАН України
Кулаков Ю. А., Клименко И А., // Функции планирования в Mobile GRID // Сучасні комп’ютерні системи та мережі, розробка, використання. Матеріали 4-ої Міжнародної науково-технічної конференції ACSN 2009. -Львів НВФ «Українські технології
Мартынюк Я. В., Божко А.П., Мартинюк О.Я. // Эффективность тепловой и ультразвуковой обработок ионно-имплантированных полупроводников // Матеріали ІV Міжнародної наук.-техн. конференції «Сучасні проблеми радіоелект-роніки, телекомунікацій та приладобудування(СПРТП-2009)». Частина 1. Вінниця, Україна
Мартынюк Я. В., Божко А.П., Мартинюк О.Я. // Эффективность тепловой и ультразвуковой обработок ионно-имплантированных полупроводников // Матеріали ІV Міжнародної наук.-техн. конференції «Сучасні проблеми радіоелект-роніки, телекомунікацій та приладобудування(СПРТП-2009)». Частина 1. Вінниця, Україна
2008
Сімоненко В. П., Сергиенко A. М., // Алгоритмические модели обработки потоков данных // Электронное моделирование
Павлов В. Г., Поливач І.О. // Аналіз ефективності антивірусного захисту комп'ютерних систем. // Сборник научных трудов НАУ "Защита информации", выпуск 15. Киев
Стиренко С. Г., Жабін В.І., Жуков І.А., Клименко І.А. // Арифметические и управляющие устройства цифровых ЭВМ // Навчальний посібник з грифом МОН України, Київ
Жабин В. И., Клименко И А., Ткаченко В. В., Жуков І.А. // Арифметические и управляющие устройства цифровых ЭВМ: Учеб. пособие с грифом МОН Украины. // К.: ВЕК+
Жабин В. И., Жуков І.А., Клименко І.А., Стіренко С.Г. // Арифметические и управляющие устройства цифровых ЭВМ: Учеб. пособие с грифом МОН Украины. // К.: ВЕК+
Стиренко С. Г., Жабин В. И., Клименко И А., Жуков І.А. // Арифметические и управляющие устройства цифровых ЭВМ: Учеб. пособие с грифом МОН Украины. // К.: ВЕК+
Корочкин А. В., Жуков І. А. // Высокопроизводительные вычислительные системы. Методические указания к выполнению курсовой работы // К.: НАУ
Мартынюк Я. В., Верба А. А., Скороход І. // Електронні системи довгострокового зберігання інформації на основі наномасштабних структур // Тези доповідей 21-а Міжнародна конференція CODATA / Київ, Україна
Саверченко В. Г., Карачун В.В., Мельник В.М., Лозовик Т.М.,Кривець О.О.(ст) // Идентификация динамического объекта // Materialy IV Mezinarodni vedecko-prakticka konference “Predni vedecke novinky-2008”, 01-15 zari 2008.- Dil5. Technikevedy. Telovychovaasport: Praha. PublishingHouse“EducationandScience” s.r.o.
Русанова О. В., // Компьютерные системы. // Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.091502«Системне програмування» - К.:НАУ
Сімоненко В. П., Симоненко А. В., // Метод пошагового конструирования для составлении расписания занятий в учебных заведениях // Наукові вістіНТУУ «КПІ»
Павлов В. Г., Е.И. Габрусенко, Д.М. Захаров. А.О. Меньшая, // Минимизация расхождений зон досягаемости в направлениях база-терминал и терминал-база систем сотовой связи. // Сборник научных трудов НАУ "Защита информации", спец. выпуск, Киев
Стиренко С. Г., V. Pustovarov, A. Kuznetsov // Объектная модель проблемной области для семантической обработки текстовых данных // 21st International CODATA Conference abstracts. Scientific Information for Society Today to the Future, Kyiv, Ukraine.
Кузнецов А. В., // Объектные модели проблемных областей для семантической обработки текстовых данных. // 21-а Міжнародна конференція CODATA "Наукова інформація для суспільства - від сьогоднішнього дня до майбутнього", Київ
Корочкин А. В., Жуков І. А. // Параллельные и распределенные вычисления. Лабораторный практикум. Учебно-методическое пособие // К.: «Корнійчук»
Русанова О. В., // Планирование вычислений в кластерных системах. // Збірник наукових праць «Проблеми інформатизації та управління» - 1(23)/2008 Київ
Кузнецов А. В., // Представление знаний в концепции объектно-ориентированного логического программирования // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+
Русанова О. В., // Проблемы планирования для кластерных систем. // Наукова інформація для суспільства - від сьогодні до майбутнього. Тези 21-ї Міжнародної конференції CODATA. Київ, Україна.
Сімоненко В. П., Сергиенко A. М., // Процессоры авторегрессионного анализа в режиме реального времени // «CODATA 21» Наукова інформація для суспільства від сьогодення до майбутнього, Київ
Мартынюк Я. В., Верба А. А., Самофалов К. // Сегнетоэлектрическая энергонезависимая память с неразрушающим считыванием для электронной внешней памяти и системами защиты информации // Тези доповідей 21-а Міжнародна конференція CODATA / Київ, Україна
Мартынюк Я. В., Самофалов К.Г., Верба О.А. // Сегнетоэлектрических запоминающее устройство // Патент України на корисну модель № 37367
Мартынюк Я. В., Верба А. А., Самофалов К.Г. // Сегнетоэлектрических энергонезависимый запоминающее устройство // Патент України на корисну модель №35574
Мартынюк Я. В., Верба А. А., Самофалов К.Г. // Сегнетоэлектрическое запоминающее устройство // Патент України на корисну модель № 37367
Кулаков Ю. А., Аленин О.И. // Способ формирования распределенного кластера в системе из нескольких кластеров, соединенных через глобальную сеть // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: НАУ
Кузнецов А. В., // Унификация технологии семантического анализа научно-технической информации. // 21-а Міжнародна конференція CODATA "Наукова інформація для суспільства - від сьогодні до майбутнього", Київ
Саверченко В. Г., Мельник В.М., Калініна М.Ф. (ст), Кривець О.О.(ст) // Частотные характеристики консервативных систем // Материали за IV Международна научна практична конференция «Динамика изследвания-2008», 16-31 юли. Том 29. Технологии. Физика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД
2007
Долголенко А. Н., Аксьоненко С. В. // VHDL-реализация конвейерного устройства Матричный вычислений высоких порядков на FPGA реконфигурируемых. // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
Мартынюк Я. В., Божко А.А. // Анализ моделей переключения поляризован-ности сегнетоэлектрических ЗЭ // Між.наук.-техн.жур.«Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології»
Жабин В. И., // Выполнение последовательностей зависимых операций в режиме совмещения // Вiсник Нацiонального технiчного унiверситету України “КПІ”. „Iнформатика, управлiння та обчислювальна техніка”.
Корнийчук В. И., Сергиенко A. М., // Дизайн цифровых сетей. // K.: «Корнійчук»
Болдак А. А., Невдащенко М.В. // Математический аппарат формализации моделей используемых при проектировании информационных систем // Вісник КПІ. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка»
Корнийчук В. И., Тарасенко В. П., Маламан А. Ю., Черніченко Ю. П. // Надежность компьютерных систем: учебное пособие. // К.: «Корнійчук»
Луцкий Г. М., Жуков І. А., Корочкин О. В. // Параллельные вычисления // K.: “Korneychuk”
Кузнецов А. В., // Смысловая аморфность в грамматических сигнатурах предложений естественного языка // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+
2006
Корнийчук В. И., Тарасенко В.П., Тарасенко-Клятченко О.В. // Основы компьютерной арифметики. // К.: «Корнійчук»
Мартынюк Я. В., Самофалов К.Г., Скороход І.О., Божко А.П., Верба О.А., Клето Г.І. // Сегнетоэлектрических энергонезависимый по памяти-тровальной устройство с неразрушающим считыванием // Патент України на корисну модель №18752
Стиренко С. Г., Скалько С.Я. // Средства интеллектуальной поддержки специального программного обеспечения для систем автоматизированной разработки технической документации // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. - К.
2005
Корнийчук В. И., Сергиенко A. М., // Микропроцессорные устройства на программируемых логических ИС. // К.: «Корнійчук»
Корочкин А. В., Жуков І. А. // Параллельные и распределенные вычисления // К.: “Корнійчук”
Кузнецов А. В., // Поддержка се­ман­ти­чес­кой корректности естественно-языковой обработки на основе объектно-ориентированной модели логического программирования // Сборник научных трудов по материалам 2-го международного форума «Прикладная радио­эле­ктро­ника. Состояние и перспективы развития», Т.ІІІ «Информационные сис­те­мы и технологии» - Харьков
Жабин В. И., Клименко И А., Ткаченко В. В., Жуков І.А. // Прикладная теория цифровых автоматов: Учебное пособие с грифом МОН Украины. // К.: Книжкове видавництво НАУ
Жабин В. И., Клименко И А., Ткаченко В. В., Жуков І. А. // Прикладная теория цифровых автоматов: Учебное пособие с грифом МОН Украины. // К.: Книжкове видавництво НАУ
Кузнецов А. В., // Сопровождение аналитических преобразований в системах семантического анализа текстов // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+
2004
Долголенко А. Н., Рябенький В. М., Ушкаренко О.О. // MAX + plusII. Основы проектирования цифровых устройств на ПЛИС. // Київ,- “Корнійчук”
Мартынюк Я. В., Мачулін В.Ф., Романюк Б.М., Кладько В.П., Оліх Я.М., Мельник В.П., Оліх Я.М., Попов В.Г., Юхимчук В.М., Гудименко О.Й. // Акусто-стимулированная релаксация механических напряжений в структурах SixGe1-x // Si при імплантації іонів He. Тез. доп. міжн. наук.- техн. конф. “Сенсорна електроніка і мікросис-темні техно-логії” м. Одеса
Луцкий Г. М., Долголенко А. Н., Русанова О. В., Блінова Т. О. // Построение изоефективних масштабируемых компьютерных систем // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
Русанова О. В., // Построение изоефективних масштабируемых компьютерных систем. // Вісник НТУУ”КПИ”.Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
Стиренко С. Г., Пустоваров В.И. // Программные методы поддержки семантико-целевого анализа текстовых документов // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.
Русанова О. В., // Топология отказоустойчивых изоефективных масштабируемых компьютерных систем. // Доклад на міжнародній конф. “Scalnet`04”, Кременчуг
Русанова О. В., // Эффективное планирование алгоритмизированных систем MPP. // Доклад на міжнародній конф. “Scalnet`04”, Кременчуг
2003
Луцкий Г. М., Долголенко О.М., Порєв В.М., Блінова Т.О. // «Устройство для добавления последовательности чисел с плавающей точкой» // Патент України №58920, Бюл. №8
Жабин В. И., // Архитектура вычислительных систем реального времени. Монография. // К.: ВЕК+
Корнийчук В. И., Шкурко А.И., Процюк Р.О. // Компьютерная схемотехника в примерах и задачах. // К.: «Корнійчук»
Луцкий Г. М., Долголенко А. Н., Блінова Т. О. // Понятие изоефективности для масштабируемых вычислительных систем. // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
Русанова О. В., // Программное обеспечение компьютерных систем. // Особенности программирования и компиляции. Учебное пособие. Киев, «Корнійчук»
Корнийчук В. И., Власов Е. П., Жданов В. В. // Расчет надежности компьютерных систем. // К.: «Корнійчук»
2002
Луцкий Г. М., Долголенко О.М., Порєв В.М., Блінова Т.О. // «Устройство для добавления последовательности чисел с плавающей точкой» // Патент України №50428А, Бюл. №10
Долголенко А. Н., Долголенко А.О. // Компьютер для начинающих. // Київ,- “Корнійчук”
Луцкий Г. М., Долголенко А. Н., Блінова Т. О. // Устройство для выполнения с повышенной точностью векторных операций над числами с плавающей точкой // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.
2001
Луцкий Г. М., Кулаков Ю.О. // Архитектура компьютерных сетей // К.: «Юніор»
Бузовский О.В., Мохамед Руми // Компьютерная обработка изображений // К., Корнийчук
2000
Луцкий Г. М., Капітонова Ю.В. Кривий С.Л., Летичевський А.А., Печурін Н.К. // «Основы дискретной математики» // К.: LitSoft
Мартынюк Я. В., Мартинюк О.Я. // Анализ процессов в структурах на биморфных пъзоэлектрических преобразователях при импульсном возбуждении // Электроника и связь
1998
Корочкин А. В., // "Ada 95: Введение в программирование" // Київ.: “Світ”
Болдак А. А., Бельхадри Н., Чебаненко Т.М. // Надежность и контроль аппаратных компонент СВТ // К., Век+
Луцкий Г. М., Долголенко А. Н., Русанова О. В., А. Аксіоненко, Т. Блінова // Реконфигурируемая масштабированная система памяти. // "Комп'ютерні системи та мережі: проектування, застосування, утилізація" .- Польща, Жешув
Долголенко А. Н., Сотиров Д. І., Тодорова М. К. // Система управления реляционной базой данных ORACLE7. // Київ,- “Світ”
1997
Стиренко С. Г., // Система интеллектуальной обработки ме­дицинской информации. // Тематический сборник «Элект­ро­­ника и связь» по материалам Международной научно-тех­ни­ческой конфе­ренции. - Київ.
1995
Луцкий Г. М., Печурін Н.К., Кривий С.Л. // Основы дискретной математики // Київ.: Інститут системних досліджень Міністерства просвіти України
1993
Мартынюк Я. В., Саджих Ахмед // Средства исследования процессов в сегнетоэлектрических запоминающих устройствах // Диссертация. на соискание ученой степени. к.т.н. Науч. рук. пр.н.с., к.т.н. Я.В. Мртынюк. К.
1990
Мартынюк Я. В., Сидоренко В.П., Стиканов В.Ю., Верба О.А. // Концептуальные вопросы использования сегнетоэлектрических элементов памяти в ЭС ППЗУ. // Материалы 3-ей отраслевой науч.– техн. конференции МЭП. Опыт разработки, производства и применения БИС РПЗУ, ПЗУ и ПЛИС, м. Киев
1989
Корнийчук В. И., Самофалов К.Г., Тарасенко В.П. // Цифровые ЭВМ: теория и проектирование: учебник для вузов. // 3-е издание. – К.: Вища школа
1988
Корнийчук В. И., Тарасенко В.П. // Вычислительные устройства на мікросхемах: Справочник. – 2-е изд., переработано и дополнено. // К.: Тэхника
Мартынюк Я. В., Божко А.А., Згурский А.В. // Схемные модели пьезотрансформаторных сегнетоэлектрических запоминающих элементов // Электроника и моделирование
1986
Корнийчук В. И., Самофалов К.Г. // Обучающие машины, системы и комплексы: Справочник. // К.: Вища школа
1985
Мартынюк Я. В., Верба А. А., Самофалова Ф.В. // Моделирование запоминающих элементов на нелинейных диэлектриках в режиме записи информации // В кн.: Моделирование 85. Теория, средства, применение, Киев
Мартынюк Я. В., Верба А. А., Некрасова И.М. // Повышение надежности полупостоянных ЗУ на нелинейных диэлектриках // Диэлектрики и полупроводники
Долголенко А. Н., Кошкин Е.К. // Способ сложения последовательности чисел с требуемой точностью результата. // Вестник КПИ. Серия Автоматика и электроприборостроение.
Мартынюк Я. В., ВербаА.А. // Средства записи информации полупостоянных запоминающих устройств // Дис. на соискание уч. ст. к.т.н. Науч. рук. проф., д.т.н. К.Г.Самофалов. К.
Верба А. А., // Средства записи информации полупостоянных запоминающих устройств на нелинейных диэлектриках // Дис. канд. техн. наук. -Киев
1984
Мартынюк Я. В., Харламов А.Д., Кудренко Е.И., Божко АА., Верба А.А. // О считывании информации в сегнетоэлектрических запоминающих устройствах // Сб. статей под. ред. К.Г. Самофалова, Диэлектрическая элементная база и ее применение.–К:«Техніка»
Мартынюк Я. В., Верба А. А., Самофалов К.Г. // Полупостоянное запоминающее устройство с электрической перезаписью информации // А.с. 1088068 (СССР). Опубл. БИ
Мартынюк Я. В., Божко А.А., Шпак Ю.И. // Пьезоэлектрические элементы памяти // Сб. статей под. ред. К.Г. Самофалова, Диэлектрическая элементная база и ее применение. – К.: «Техніка»
Мартынюк Я. В., Христов Стефан Милчев // Специализированные сегнетоэлектрические запоминающие устройства для систем автоматики и информационно-измерительной техники с распределенной памятью // Дис. на соискание уч. ст. к.т.н. Науч. рук. проф., д.т.н. К.Г.Самофалов. К.
Мартынюк Я. В., Верба А. А., Кит В.И., Харламов А.Д. // Средства записи информации диэлектрических запоминающих устройств // В кн.: Диэлектрическая элементная база и ее применение/ Сб.научн.тр. – Киев: Техніка
Мартынюк Я. В., Верба А.А., Кит В.И., Харламов А.Д. // Средства записи информации диэлектрических запоминающих устройств // Сб. статей под. ред. К.Г. Самофалова, Диэлектрическая элементная база и ее применение. – К.: «Техніка»
1983
Павлов В. Г., Батуревич Е.К., Маевский С.М.. // Корреляционные методы измерения фазовых сдвигов. // Киев: Знание
Верба А. А., Самофалов К.Г., Шпак Ю.И. и др. // Сегнетоэлектрический накопитель информации // А.с. 1014034 (СССР). Опубл. БИ
1982
Мартынюк Я. В., Павлишын Н. М. // Методы и средства контроля сегнетоэлектрических запоминающих элементов // Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Науч. рук. проф., д.т.н. К.Г.Самофалов. К.
Мартынюк Я. В., Верба А. А., Самофалов К.Г. // Счетное устройство, сохраняющее информацию при отключении питания // А.с. 946001 (СССР). Опубл. БИ
1977
Мартынюк Я. В., Божко А.А., Шпак Ю.И. // О считывании информации в биморфных сегнетоэлектрических запоминающих элементах за счет толщинных деформаций // Научно-технический сборник : Электроника и моделирование, вып. 15. К., «Наукова думка»
1976
Мартынюк Я. В., Божко А.А., Шпак Ю.И. // Исследование переходных характеристик сегнетоэлектрических запоминающих элементов // Научно-технический сборник: Электроника и моделирование, вып. 12. К., «Наукова думка»
1972
Мартынюк Я. В., // Разработка и исследование специализированных устройств вычислительной техники на основе широкополосных сегнетоэлектрических пьезоэлектрических трансформаторов // Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Науч. рук. доцент, к.т.н. К.Г. Самофалов. К.: – 1972
Мартынюк Я. В., Самофалов К. К. // Структуры специализированных средств вычислительной техники, ориентированных на интегральное исполнение // Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наукк. К.: – 1972
-
Павлов В. Г., Батуревич Е.К., Милковский А.С., Снегур-Грабовский Ю.В. // Измеритель разности фаз. А.с. 1173340 //
Корнийчук В. И., Процюк Р. О., Кузьменко П. В., Тарасенко В. П. // Компьютерная схемотехника (краткий курс). //
Сімоненко В. П., Симоненко А. В., // Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу Операционные системы //
Симоненко А. В., // Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 6.050103 «Программная инженерия» //
Сімоненко В. П., Симоненко А. В., // Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу Операционные системы //
Сімоненко В. П., Симоненко А. В., // Методические указания к изучению курса «Операционные системы» //
Жабин В. И., Клименко И А., Ткаченко В. В., Жуков І.А. // Микропроцессорные системы: Учебное пособие с грифом МОН Украины. // К.: Видавництво «СПД Гуральник»
Жабин В. И., Клименко И А., // Обеспечение отказоустойчивости потоковых систем на однотипных вычислительных модулях.Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Видавництво «ВЄК +»
Павлов В. Г., Батуревич Е. К., Богачев И. В., Кудрицкий В. Д., Милковский А. С., // Преобразователь фазового сдвига в цифровой код. А.с. 1056073 //
Павлов В. Г., Батуревич Е.К., Кудрицкий В.Д., Милковский А.С., // Умножитель частоты. А.с. 1179334 //
Павлов В. Г., Батуревич Е.К., Кудрицкий В.Д., Милковский А.С.. // Умножитель частоты. А.с. 1385230 //
Саверченко В. Г., Карачун В.В., Мельник В.М., Лозовик Т.М.,Заброда А.О.(ст) // Циркуляция движущегося объекта в пространстве. Синтез движений // Materialy V Mezinarodnivedecko-prakticka konference “Modernivymozenostivedy-2010”, 27.02-05.03 2010.– Dil 16. Technikevedy. Doprava: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o.
Павлов В. Г., Батуревич Е.К., Кудрицкий В.Д., Маевский С.М., // Цифровой автокомпенсационный фазометр. А.с. 1166010 //
// Актуализация авторских профилей (Google Scholar, ORCID, Scopus, Publons) //
Добро пожаловать на обновленном сайте! Мы ведем уточнения и обновления информации. Ждем ваши отзывы и предложения. Если вы заметили какую-либо ошибку, пожалуйста, сообщите нам
finish what you start
© 2021 Кафедра вычислительной техники КПИ им. Игоря Сикорского
О сайте
Друзья сайта
Архив