Головна » » Про кафедру » Співробітники кафедри » Кузнєцов Олександр Вікторович » Про викладача
Співробітники кафедри

Кузнєцов Олександр Вікторович


старший викладач

Про викладача

Викладає такі дисципліни:

  • «Об’єктно-орієнтоване програмування»
  • «Логічне програмування»
  • «Проектування інтелектуальних систем»

 

Наукові інтереси:

Штучний інтелект, обробка природних мов, онтологія предметних областей, методи та засоби взаємодії з онтологічними моделями, семантичні мережі з об’єктними моделями, об’єктно-орієнтоване логічне програмування.

 

Публікації

Автор 28 публікацій, з них 10 методичних вказівок по дисциплінах логічне програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, проектування інтелектуальних систем, системне програмування.

Публікації останніх років:

  1. Способ реконструирования предложений естественного язика по грамматическим признакам // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+. - 2009. - № 51. - С.62-68.
  2. Unification of semantic analysis technology of the scientific and technical information. 21st International CODATA conference “Scientific Information for society – from Today to the Future”, Kyiv, 2008, pp.103.
  3. The Object Models of Problem Areas for Textual Data Semantic Processing. 21st International CODATA conference “Scientific Information for society – from Today to the future”, Kyiv, 2008, p.99.
  4. Смысловая аморфность в грамматических сигнатурах предложений естественного языка // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+. - 2007. - № 47. - С.242-254.
  5.  Представление знаний в концепции объектно-ориентированного логического программирования // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+. - 2008. - № 48. - С.67-71.
  6. Поддержка се­ман­ти­чес­кой корректности естественно-языковой обработки на основе объектно-ориентированной модели логического программирования // Сборник научных трудов по материалам 2-го международного форума «Прикладная радио­эле­ктро­ника. Состояние и перспективы развития», Т.ІІІ «Информационные сис­те­мы и технологии» - Харьков, 2005, с.54-55
  7. Супроводження ана­лі­тич­них перетворень в системах семантичного аналізу текстів // Вісник НТУУ «КПІ». Інфор­матика, управління та обчислювальна тех­ніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+. - 2005. - № 43. - С. 202-211.
Сторінка викладача в системі "Інтелект"

e-mail: kuz@comsys.kpi.ua
тел. 454-90-42

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ