√оловна ї Ќаукова робота ї Ќаукова школа
Ќј” ќ¬ј Ў ќЋј

“¬исокопродуктивн≥ компютерн≥ системи та мереж≥:

теор≥€, методи ≥ засоби апаратноњ та програмноњ реал≥зац≥њ” 

’арактер школи

–озвиток фундаментальних знань в галуз€х основ теор≥њ  побудови високопродуктивних компютерних систем та мереж, метод≥в ≥ засоб≥в њх апаратноњ ≥ програмноњ реал≥зац≥њ. 

«асновники школи

проф., д.т.н.
проф., д.т.н.
≤стор≥€ створенн€ школи. Ўкола заснована в 1960 р. проф. —амофаловим   ост€нтином  √ри­го­ро­ви­чем, представлена в ”крањн≥ ≥ у 18 крањнах св≥ту випускниками асп≥рантури ≥ докторантури. ѕрот€гом пер≥оду ≥снуванн€ школи було п≥дготовлено 18 доктор≥в наук та понад 350 кандидат≥в наук. Ќауков≥ результати викладен≥ у 46 монограф≥€х, представлен≥ у 950 авторських св≥доцтвах ≥ патентах —–—–, ”крањни та ≥нших крањн, дисертац≥€х,  журналах та наукових виданн€х. «агальна к≥льк≥сть наукових роб≥т складаЇ понад 3000. Ў≥сть сп≥вроб≥тник≥в кафедри нагороджен≥ почесними знаками «»зобретатель ———–». –оботи кафедри в≥дзначен≥ двома ƒержавними прем≥€ми ”крањни ( .√. —амофалов, ќ.ћ. –оманкевич, Ћ.‘.  арачун) та одн≥Їю прем≥Їю —–—– ( .√. —амофалов) у галуз≥ науки ≥ техн≥ки.

” перiод з 1961 р. по 1965 р. наукова робота кафедри велас€ у напр€мку автоматизацiњ виробничих процесiв iз застосуванн€м засобiв обчислювальноњ технiки за 12-ти плановими держбюджетними темами, у тому числi особливо важливим темами, що пiдкрiплювалис€ госпдогов≥рними роботами.

 Ќаприклад:
“еоретичне обгрунтуванн€ i розробка методики ескпериментального дослiдженн€ динамiчних характеристик  складноњ ректифiкацiйноњ колони установки ј¬“ ’ерсонського нафтопереробного заводу без порушенн€ нормальноњ експлуатацiњ.
–озробка унiфiкованоњ керуючоњ машини (” ћ) .“ема виконувалас€ вiдповiдно до плану найважливiших роб≥т зг≥дно ѕостанови –ади ћiнiстр≥в —–—– є1380 вiд 24.12.1963 р. (тема є31/113).
Ќƒ–- -5 виконувалас€ спiльно з вiддiлом обробки телеметричноњ (космiчноњ) iнформацiњ iнституту ѕрикладноњ математики јЌ —–—– за завданн€м науково- технiчноњ –ади јЌ —–—– з космонавтики (1963-1965 р.)
–озробка спецiалiзованоњ обчислювальноњ машини ( ќћ)  дл€ програмного керуванн€ електронно-променевою гарматою при проведеннi зварювальних робiт. ¬иконувалис€ за завданн€м iнституту електрозварюванн€ iм. ™. ќ. ѕатона јЌ ”–—–.
ѕочинаючи з 1965 р., науковi роботи  проводилис€ в планi вирiшенн€ комплексноњ проблеми розробки, дослiдженн€, створенн€ i впровадженн€ в промисловiсть нових засобiв обчислювальноњ технiки.
ƒо 1973 р. на кафедрi повн≥стю склалис€ i сформувалис€ 4 наукових напр€мки, за €кими працювало 58 штатних спiвробiтникiв Ќƒ„, у тому числi 19 кандидатiв технiчних наук.
«агалом, цi напр€мки можна сформулювати у такий спосiб:
  • –озробка i дослiдженн€ нових технiчних засобiв обчислювальноњ технiки в iнтегральному виконаннi i принципи пiдвищенн€ ефективностi обчислювальних процесiв i пристроњв.
  • –озробка спецiалiзованого математичного забезпеченн€ дл€ засобiв обчислювальноњ технiки й автоматизацiњ ≥з застосуванн€м цифровоњ обчислювальноњ машини ( ÷ќћ).
  • «астосуванн€ обчислювальноњ технiки дл€ плануванн€ i керуванн€ навчальним процесом ¬”«а на прикладi  ѕI.
  • јвтоматизацi€ виробничих процесiв iз застосуванн€м засобiв обчислювальноњ технiки.
 ожний напр€мок пiдтримувавс€ на кафедрi однiЇю або двома науковими лабораторi€ми, де забезпечувалас€ Ќƒ–, ќ – i пiдготовка наукових кадрiв на основi виконанн€ держбюджетних i госпдоговiрних робiт. Ѕуло створено 6 лабораторiй. ‘ундаментальнi теоретичнi дослiдженн€ на кафедрi перiодично пiдкрiплювалис€ найважливiшими розробками, €к≥ впроваджувались у промисловiсть, що пiдтверджувалос€ великим економiчним ефектом вiд њхнього впровадженн€. Ќаприклад, пiдтверджений економiчний ефект перевищив 16 млн. рублiв у 10-й i 11-й  п€тирiчках.
” спiвпрац≥ з колективом Ќѕќ iм.  орольова розроблено першу у свiтовiй практицi систему комплексноњ автоматизацiњ гальванiчного цеху на базi модернiзованоњ ÷ќћ <ƒнiпро>. –езультати узагальненi в монографiњ " омплексна автоматизацi€ гальванiчних цехiв iз застосуванн€м керуючих обчислювальних машин",  ., ¬ища школа, 1973 р., 200 с. ( пiд спiльною редакцiЇю проф.  .√. —амофалова). ¬елика золота медаль ¬ƒЌ√ —–—–.
ƒо  1978 р. було створено чотири наукових лаборатор≥њ: конвеЇрн≥ об­чис­лю­вальн≥ системи - доц. Ћуцький √.ћ.; обчислювальн≥ пристроњ дл€ обробки сигнал≥в - доц.  анЇвський ё.—.; елементи ≥ пристроњ електрон≥ки та об­чис­лю­валь­ноњ техн≥ки на основ≥ нел≥н≥йних д≥електрик≥в - проф. —амофалов  .√.; те­ор≥њ ≥ метод≥в автоматизованого проектуванн€ компютерних систем ≥ проб­лем­но-ор≥Їнтованого програмного забезпеченн€ - доц. Ѕузовський ќ.¬.
” 80-≥ роки було створено нов≥ лаборатор≥њ: орган≥зац≥њ об­чис­лень у муль­ти­процесорних системах реального часу - доц. ∆аб≥н ¬.≤.; орга­н≥­за­ц≥њ обчислень у мультипроцесорних та розпод≥лених обчислювальних системах та мережах - проф. —≥моненко ¬.ѕ.; ≥нформац≥йноњ безпеки компютерних систем та мереж - проф. Ўирочин ¬.ѕ.; узагальнених метод≥в автоматизац≥њ програмуванн€, системного програмуванн€ та ≥нженер≥њ знань - доц. ѕустоваров ¬.≤.
 ¬арто закцентувати на наступному:
¬перше теоретично обгрунтовано можливостi одержанн€ мiль€рдноњ продуктивностi одного конвеЇрного процесора загального призначенн€ без розпаралелюванн€ задач на алгоритмiчному рiвнi i лiнiйнiй залежностi росту продуктивностi при нарощуваннi числа процесорiв. ”часть у створеннi спецiалiзованоњ системи <ѕроцесор ћ> на основi конвеЇрного процесора спiльно з Ќѕќ iм.  орольова. ћонографi€ "ќснови теорiњ багаторiвневих конвеЇрних обчислювальних систем", –адiо i зв`€зок, ћосква, 1989 р., 270 с. (автори  . √. —амофалов, √. ћ. Ћуцький).
—творенн€ новоњ д≥електричноњ елементноњ бази в iнтегральному виконаннi (д≥електрична пам`€ть, ј÷ѕ, ÷јѕ, матрицi датчикiв дл€ акустичних томографiв тощо). –езультати узагальнен≥ в монографiњ "ƒ≥електрична елементна база", “ехнiка,  ињв, 170 с. ( пiд загальною редакцiЇю  . √. —амофалова i я. ¬. ћартинюка). ƒержавна премi€ —–—– ( . √. —амофалов).
—творенн€ i впровадженн€ у серiйне виробництво комплексу систем дiагностуванн€ складноњ цифровоњ апаратури: системи  ќƒ≤ј  i ¬ерсi€-128. –езультати узагальненi в монографiњ "—труктурно-тимчасова надмiрнiсть у керуючих системах", ¬ища школа,  ињв, 1979 р., 158 с. (автори –оманкевич ј.ћ.,  арачун Ћ.‘.).
ƒержавна премi€ ”–—– за 1984 р. (–оманкевич ј.ћ.,  арачун Ћ.‘.). —творенн€ спецiалiзованих обчислювальних засобiв дл€ систем „ѕ :  ≈ќћ —¬-4 дл€ систем „ѕ   <ћiкрон 4-01>,  <ћiкрон 4-08>  (Ќѕќ < ињвський радiозавод>), ≈ќћ —¬-5 i —¬-6, що розширюють можливiсть збiльшенн€ числа керуючих координат у системi „ѕ  з 3-4 до 10-12. —творенн€ мультипроцесорноњ системи керуванн€ дл€ систем „ѕ . Ќауковий керiвник доц. ∆абiн ¬.I.
—упермiкро-≈ќћ PARCOS-96 (класу персональних супер-≈ќћ), орiЇнтована на опрацюванн€ сигналiв, зображень i вирiшенн€ задач лiнiйноњ алгебри. «агальна продуктивнiсть системи може нарощуватис€ вiд 200 до 240 ћфлоп. –езультати узагальненi в монографiњ "—истол≥чнi процесори",  ињв, “ехнiка, 1991 р., 173 с. (автор проф.  анЇвський ё.—.).
‘ункцiонально-орiЇнтованi засоби i мiкропроцесорнi системи опрацюванн€ iнформацiњ в реальному масштабi часу. ѕiдприЇмствами ћiнзв`€зку —–—–, ћiнприладу —–—– i ћiнавiапрому —–—– малими партi€ми випущено р€д систем оперативного керуванн€ i контролю в реальному часi. Ќаприклад, системи  јI-ћ, јI—“-“4, јI—“-21, 88—б:   –ќ. Ќауковий керiвник проф. “арасенко ¬.ѕ.
–€д iнших спецiальних робiт за директивними постановами ур€ду. 
¬чен≥ школи
Ѕузовський ќлег ¬олодимирович, проф., д.т.н.
—≥моненко ¬алер≥й ѕавлович, проф., д.т.н.
Ўирочин ¬алер≥й ѕавлович, проф., д.т.н..
 анЇвський ёр≥й —тан≥славович, проф., д.т.н. - помер 2001 року.
ћух≥н ¬адим ™вгенович, доц., к.т.н
—ерг≥Їнко јнатол≥й ћихайлович, с.н.с., к.т.н.
∆аб≥н ¬алер≥й ≤ванович, проф., д.т.н.
 улаков ёр≥й ќлекс≥йович, проф., д.т.н.
ѕустоваров ¬олодимир ≤лл≥ч, доц., к.т.н.
ћартинюк як≥в ¬асильович, пров. наук. сп≥вр., доц. к.т.н.
 адровий склад.
ƒоц., к.т.н. –усанова ќльга ¬ен≥ам≥н≥вна
ƒоц., к.т.н.  орочк≥н ќлександр ¬олодимирович
ƒоц., к.т.н. “алаЇв ќлекс≥й  ост€нтинович 
ƒоц., к.т.н. «авадський ¬олодимир ќлександрович
ƒоц., к.т.н. —ел≥ванов ¬≥ктор Ћьвович
ƒоц., к.т.н. „ебаненко “ет€на ћихайл≥вна
ƒоц., к.т.н. “каченко ¬алентина ¬асил≥вна
ƒоц. к.т.н. ћарковський ќлександр ѕетрович
ƒоц. к.т.н. —т≥ренко —ерг≥й √ригорович
—т. викладач ћус≥на “ет€на ¬асил≥вна
—т. викладач  узнЇцов ќлександр ¬≥кторович
—т. ¬икладач ¬иноградов ёр≥й ћиколайович
—т. ¬икладач —≥моненко јндр≥й ¬алер≥йович
с.н.с., к.т.н. Ѕл≥нова “ат€на ќлександр≥вна
с.н.с., к.т.н. ƒолголенко ќлександр ћиколайович
с.н.с., к.т.н. ¬ерба ќлександр јндр≥йович
с.н.с.,  уц Ќатал≥€ ™вген≥вна
н.с., јксьоненко —ерг≥й ¬олодимирович
н.с. Ћепеха ¬олодимир Ћьвович
н.с. ќвраменко —ерг≥й √ригорович
н.с.  удренко ќлена ≤ван≥вна
 

ќсновн≥ науков≥ напр€мки до 2010 року.
- Ќадпродуктивн≥ паралельн≥ обчислювальн≥ системи та мереж≥ – д.т.н. проф. Ћуцький √.ћ.
—творенн€ теор≥њ та принцип≥в побудови ≥зо­ефективних масштабованих об­чис­лювальних систем, метод≥в синтезу но­вих тополог≥й в≥дмовост≥йких мас­шта­бованих обчислювальних систем. –озробка оп­ти­маль­них вар≥ант≥в тополог≥й широкого призначенн€, ва­р≥ант≥в побу­до­ви в≥дмовост≥йких масштабованих об­чис­лювальних систем з б≥льш високими показниками ≥зоефективност≥ та значно кращою г≥перкуб≥чною тополог≥Їю.
—творенн€ алгоритм≥в маршрутизац≥њ ≥нформац≥йних пов≥домлень ≥ пакет≥в у  масштабованих   обчислювальних системах ≥з в≥дмовост≥йкою тополог≥Їю.
 
–озробка нових алгоритм≥в плануванн€, зокрема двопрох≥дних евристичних ун≥версальних та комплексних.
- “еор≥€ та методи автоматизованого проектуванн€ комп’ютерних систем ≥ проблемно-ор≥Їнтованого програмного забезпеченн€ - д.т.н., проф. Ѕузовський ќ.¬.
–озвиток теор≥њ проектуванн€ комп’ютерних систем на системному, операц≥йному, функц≥онально-лог≥чному та конструкторському р≥вн€х  проектуванн€, формальних методик та алгоритм≥чних подань розв’€зк≥в проектних задач. –озробка теор≥њ та методолог≥њ контролю та д≥агностуванн€ комп’ютерних систем ≥ њх компонент≥в на основ≥ у€вленн€ процедури д≥агностуванн€ €к процедури декомпозиц≥њ об’Їкту д≥агностуванн€ на фрагменти з визначеними ознаками тестопридатност≥.
–озробка теоретичних основ та метод≥в комп’ютерноњ обробки контурних зо­бражень, схемноњ документац≥њ та рукописного тексту на основ≥ принцип≥в визначенн€ достатност≥ дл€ €к≥сноњ об­роб­ки семантичноњ модел≥ зображенн€ та   розробки спро­щених алгоритм≥в дл€ розв’€зку конкретних задач розп≥знаванн€  зображень. –езультати опубл≥ковано в 3 монограф≥€х та в 200 наукових прац€х,   8 авторських св≥доцтвах. «ахищен≥ 20 кандидатських та 1 докторська дисертац≥њ.
- ≈лементи ≥ пристроњ електрон≥ки та обчислювальноњ техн≥ки на основ≥ нел≥н≥йних д≥електрик≥в - член-кор. ЌјЌ”, д.т.н., проф. —амофалов  .√.
—творенн€  та досл≥дженн€ наукових та технолог≥чних основ побудови сег­нетоелектричних конденсаторних та трансформаторних енергонезалежних за­пам’€товуючих елемент≥в та пристроњв (—«ѕ) з руйн≥вним та неруйн≥вним зчи­ту­ванн€м. ќпрацьован≥ технолог≥њ виготовленн€ ≤ћ— —«ѕ на тонк≥й (0,2-0,4мкм ≥ менше) сегнетоелектричн≥й пл≥вц≥ з  ћќЌ структурами, швидкод≥Їю 5-20 нс та њх густиною елемент≥в до 0,128 та 32 ћб≥т/мм2 при нормах 1 та 0,065мкм в ”крањн≥ ≥ за кордоном.
–озвиток технолог≥њ та опрацюванн€ концепц≥њ побудови нового класу багатоелементних ульт­развукових антен дл€ систем медичноњ та техн≥чноњ д≥агностики на основ≥ си­метричних м≥кросмугових  розд≥льно-сум≥сних перетворювач≥в на товстих (0,02-0,3 мм) п’Їзоелектричних пл≥вках. —творенн€ умов розробки в≥тчизн€ного ультразвукового д≥агностичного обладнанн€, €ке не поступаЇтьс€ кращим ≥ноземним зразкам, розд≥льна здатн≥сть - 0,1мм,  частоти до 100 м√ц. «а напр€мком захищено 8 кандидатських ≥ 1 докторська дисертац≥њ.
- ќрган≥зац≥€ обчислень у мультипроцесорних та розпод≥лених об­чис­лю­валь­них системах та мережах - д.т.н., проф. —≥моненко ¬.ѕ.
—творенн€ теоретичних основ вир≥шенн€ задач плануванн€ та дис­пет­че­ри­за­ц≥€ в багатопроцесорних ≥ розпод≥лених обчислювальних системах та мережах, розробка алгоритм≥в та програм планувальник≥в та диспетчер≥в дл€ задач статичного та динам≥чного плануванн€ в па­ра­лельних обчислювальних системах, розробка алгоритм≥в ≥ програм дл€ отриманн€ за короткий  час оп­ти­мальних або оптим≥зованих розклад≥в р≥шень широкого кола задач плануванн€.
ƒосл≥дженн€ призначен≥ дл€ розробки системних пла­ну­вальник≥в багатопроцесорних та розпод≥лених  ≥нформац≥йних об­чис­лю­вальних систем з п≥двищеними характеристиками  живучост≥ та дл€ вир≥шенн€ прикладних задач теор≥њ розкладу ≥ ком­б≥­на­тор­ноњ оптим≥зац≥њ, в таких галуз€х, €к керуванн€ транспортом, торг≥вл€, банк≥вська справа, бази знань великого обЇму.
- ≤нформатика та безпека комп`ютерних систем та мереж – д.т.н., проф. Ўирочин ¬.ѕ.
—творенн€ елемент≥в теор≥њ безпеки та передбачуваност≥ повед≥нки програмного забезпеченн€ в розпод≥лених комп’ютерних системах. –озробка в≥дмовост≥йких ≥ безпечних програмних засоб≥в управл≥нн€ чи моделюванн€ дл€ досл≥дженн€ та попередженн€ на р≥зних етапах розробки непередбачуваних лог≥чних помилок в орган≥зац≥њ програмного забезпеченн€ реального часу. ћетоди та засоби аутентиф≥кац≥њ суб`Їкт≥в та пов≥домлень в розпод≥лених комп’ютерних системах. –озробка теоретичних основ та математичних моделей оц≥нки р≥вн€ безпеки, в≥длагодженост≥ програмного забезпеченн€ на етапах проектуванн€, кодуванн€ та модиф≥кац≥њ програм.
- ќснови теор≥њ, методи та засоби побудови обчислювальних систем реального часу -  д.т.н. проф. ∆аб≥н ¬.≤.
  —творенн€ основ теор≥њ високонад≥йних модульних обчислювальних систем, здатних до автоматичноњ реконф≥гурац≥њ та масштабуванн€ продуктивност≥ за вимогою зовн≥шних чинник≥в. ƒосл≥дженн€ метод≥в орган≥зац≥њ та взаЇмод≥њ апаратних ≥ програмних засоб≥в обчислювальних систем з використанн€м класичноњ та потоковоњ модел≥ реал≥зац≥њ паралельних обчислень у реальному час≥. «а результатами досл≥джень видано монограф≥ю, 8 учбових пос≥бник≥в, результати впроваджено у виробництво та учбовий процес.
  - ”загальнен≥ методи автоматизац≥њ програмуванн€, системного програмуванн€ та ≥нженер≥њ знань – доц., к.т.н. ѕустоваров ¬.≤.
            “еор≥€ проектуванн€ програмного забезпеченн€, побудова систем автоматизац≥њ програмуванн€, п≥двищенн€ ефективност≥ та розширенн€ застосувань програмного забезпеченн€ систем ≥нженер≥њ знань, реал≥зац≥€ систем вериф≥кац≥њ програмного забезпеченн€, обладнанн€ через ≥м≥тац≥йне моделюванн€,  формальну вериф≥кац≥ю повед≥нки структур апаратури, поданими на мовах Verilog HDL та VHDL; автоматизац≥€ розробки системного програмного забезпеченн€ дл€ систем под≥йного керуванн€, баз даних ≥ баз знань. –озробка теоретичних основ та математичних моделей дл€ оц≥нки ефективност≥ програмного забезпеченн€ в процес≥ його проектуванн€ та ≥стотного спрощенн€ автоматизац≥њ п≥дготовки та налагоджуванн€ програмного забезпеченн€ ≥нтелектуальних систем.
- ¬исокор≥вневий синтез обчислювальних систем дл€ реал≥зац≥њ пер≥одичних алгоритм≥в - с.н.с., к.т.н. —ерг≥Їнко ј.ћ.
  –озробка основ теор≥њ в≥дображенн€ пер≥одичних алгоритм≥в в об­чис­лю­валь­н≥ системи (ќ—), що складаютьс€ з множин процесорних елемент≥в (ѕ≈) ≥ сис­тем њх комутац≥й. —творенн€ метод≥в синтезу та к≥нцевого опису ќ— на струк­турному р≥вн≥ ≥ р≥вн≥ рег≥стрових передач, складанн€ ≥ розпод≥ленн€ програм дл€ ѕ≈, метод≥в ≥ методик дл€ проектуванн€ ќ— на кристал≥ з м≥льйонами вентил≥в ≥ продуктивн≥стю до дес€тк≥в ≥ сотень м≥ль€рд≥в операц≥й за секунду. –озробка ≥ реал≥зац≥€ високоефективних проект≥в ќ—, проект≥в багатоц≥льового призначенн€  на ѕЋ≤—: €дра м≥кропроцесор≥в з арх≥тектурою ≥8051 ≥ ARM; процесори швидких ортогональних перетворювань сигнал≥в; структурний комп≥л€тор цифрових ф≥льтр≥в та ≥н. ќпубл≥ковано монограф≥ю в 2003 р. 
 
ѕ≥дготовка наукових кадр≥в
«а пер≥од д≥€льност≥ науковоњ школи на кафедр≥ обчислювальноњ техн≥ки п≥дготовлено:
 13 доктор≥в наук, з них п≥д кер≥вництвом —амофалова  .√. захистили докторськ≥ дисертац≥њ: Ћуцький √.ћ., “а­расенко ¬.ѕ.,  анЇвський ё.—., Ўирочин ¬.ѕ., Ѕузовський ќ.¬., ѕечурин Ќ. .,  ирил Ѕо€нов, —тойко “одоров, ™же Ѕромирський, јн­жей —илицки, —тойко „авзаров); п≥д кер≥вництвом Ћуцького √.ћ. - —≥моненко ¬.ѕ.; п≥д кер≥вництвом  анЇвського ё.—. - ¬ижиковський –оман;
 
214 кандидат≥в наук з них п≥д кер≥вництвом: —амофалова  .√. - 90, Ћуцького √.ћ. – 37,  орн≥йчука ¬.≤. – 30, Ўирочина ¬.ѕ. – 17, Ѕузовського ќ.¬. – 14,  улакова ё.ќ. – 8, —≥моненко ¬.ѕ. – 7, ∆аб≥на ¬.≤. – 3, ѕустоварова ¬.≤. – 4, «авадського ¬.ќ. –2, ћартинюка я.¬. – 2.  
Ќаукова школа кафедри представлена бiльш нiж 300 випускниками аспiрантури i докторантури кафедри в 18 крањнах свiту i, природно, продовжуЇ розвиватис€ €к на базовiй кафедрi обчислювальних машин, систем i мереж, так i на "дочiрнiх" кафедрах.
 
ќбс€ги ф≥нансуванн€ науково досл≥дних роб≥т, тис. грн.
–≥к
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
¬сьго
193.5
168,7
121,0
157,0
195,7
159,0
269,2
358,4
681,7
840,6
860,5
ƒ/б
95,0
78,7
84,0
100,2
86,5
117,2
219,2
273,9
555,7
760,6
780,5
√/д
98,5
90,9
37,0
56,8
89,2
41.8
50,5
84,5
126,о
80,0
80,0
 
Ќавчанн€ в асп≥рантур≥
   ≥льк≥сть асп≥рант≥в, здобувач≥в 
–≥к
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
јсп≥ранти, всього
24
24
23
23
21
21
20
20
14
14
15
«а бюджетом
9
10
9
8
9
8
7
9
7
10
14
«а контрактами
15
14
14
15
13
13
13
11
7
4
1
«добувач≥,  всього
-
 
 
1
1
1
2
2
2
2
2
 
«ахист дисертац≥й 
–≥к
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
ƒ.т.н.
-
 
 
 
-
-
1
2
-
-
-
 .т.н.
6
6
3
3
4
3
2
4
4
4
2
јсп., д/б
1
1
 
 
1
1
 
 
1
2
 
јсп.,контр
5
5
3
3
4
2
 

2

 

4

2
2
 

1

«добувач≥
-
 
 
 
 
-
 
 
1
-
 

1

 
2009 роц≥ на кафедр≥  обчислювальноњ техн≥ки асп≥рантами захищено дв≥ кандидатськ≥ дисертац≥њ:
1. –астуг —аден (≤ран) « ћетоди та засоби п≥двищенн€  ефективност≥  обчислень у кластер них системах з мульти€дерною арх≥тектурою» –05.13.05, наук. кер. доц. каф. ќ“  орочк≥н ¬. ќ.;
2.  уц  ¬олодимир ёр≥йович,  «≤нформац≥йно-вим≥рюбвальна система оц≥нки параметр≥в цикл≥чних сигнал≥в на баз≥ круговоњ мед≥анноњ ф≥льтрац≥њ» –05.13.05, наук. кер. проф.. каф. ќ“  улаков ё. ќ.
2008 роц≥ на кафедр≥  обчислювальноњ техн≥ки асп≥рантами захищено чотири кандидатськ≥ дисертац≥њ:
1. ¬олокита  јртем Ќиколаевич «ћетоды и средства повышени€ эффективности систем мониторинга безопасности в компьютерных системах» –01.05.03., наук. кер. доц. каф. ќ“ ћух≥н ¬. ™.;
2. Ѕуханцов —ерг≥й ћиколайович «ћетоди ≥ засоби  ефективноњ орган≥зац≥њ програмного забезпеченн€ ≥нформац≥йно-анал≥тичних систем (дл€ ф≥нансових установ)» –01.05.03., наук. кер. доц. каф. ќ“ ѕустоваров ¬. ≤.;
3. ≤€д (ћ, ћ.) Ўахрур≥ (…ордан≥€) «ћетоди та засоби п≥двищенн€ ефективност≥  ≥дентиф≥кац≥њ абонент≥в багатокористувальних систем» –05.13.05. –наук. кер≥вник проф. каф. ќ“  —амофалов  .√.
4 ћулк≥ јхмед яс≥н јл Ѕадайнех   (…ордан≥€) «ѕ≥двищенн€ ефективност≥  засоб≥в ви€вленн€ та виправленн€ помилок в посл≥довних ≥нтерфейсах комп’ютерних систем» – 05.13.13. – наук. кер≥вник проф. каф. ќ“  —амофалов  .√.
2007 роц≥ на кафедр≥ обчислювальноњ техн≥ки захищено чотири кандидатськ≥ дисертац≥њ, з них:
одна асистентом кафедри   —т≥ренко —ерг≥Їм √ригоровичем ««асоби п≥двищенн€ ефективност≥ спец≥ального програмного забезпеченн€ п≥дготовки та редагуванн€ техн≥чноњ документац≥њ».–01.05.03.–наук. кер. ѕустоваров ¬. ≤.;
та три асп≥рантами кафедри  випуску 2007 р.:
1. јбабне ќксана јнатолиевна «ѕовышение эффективности защиты нформации в компьютерных системах на основе использование стохастических параметров их работы».-05.13.13.- наук. кер≥вник  -—амофалов  .√.;
2.’азем ћохд —аид јбдел ћаджид ’атамлех (»ордани€). ѕовышение эффективности обнаружени€ ошибок передачи данных в компьютерных системах и сет€х. –05.13.13. –наук. кер≥вник –—амофалов  .√.;
3. «охре  арим «аде (»ран). ѕрограммно-аппаратные средства генерации псевдо­случайных последовательностей дл€ повышени€ эффективности защиты инфор­ма­ции в Ё¬ћ и сет€х. – 05.13.13. – наук. кер≥вник- ћарковский ј.ѕ.

”2006 роц≥ на кафедр≥ обчислювальноњ техн≥ки захищено:
дв≥ докторських дисертац≥њ:
1.  ƒоцентом кафедри ќ“ ∆аб≥ним ¬.≤.  “ћетоди та засоби п≥двищенн€ ефективност≥ паралельних обчислювальних систем”;
2.   «добувачем, громад€нином ѕЌ– ’айдер  ћирославом –ичард  “ћетоди та засоби п≥двищенн€ ефективност≥ розпод≥лених систем на основ≥ багатоканальних зв’€зк≥в”;
чотири кандидатськ≥ дисертац≥њ асп≥рантами випуску 2006 р.:
1. ’у „жен-Ѕ≥ “ омб≥нований метод та засоби ви€вленн€ вторгнень на основ≥ еволюц≥йних механ≥зм≥в штучного ≥нтелекту”;
2.Ћуай ƒарв≥ш «ћетоди та засоби п≥двищенн€ ефективност≥   передач≥ даних в захищених комун≥кац≥йних середовищах”»;
3.–амз≥  јнвар —ал≥ба —ун≥а «¬исокопродуктивна реал≥зац≥€ протокол≥в захисту ≥нформац≥њ на баз≥ операц≥й модул€рноњ арифметики”;
4.јль-’апвельд≥ јл≥ “ ћетоди та засоби п≥двищенн€ ефективност≥   застосуванн€  контрольних сум ехоплексу та цикл≥чних код≥в дл€ ви€вленн€ помилок передач≥ даних в комп’терних системах та мережах».
” 2005 роц≥ на кафедр≥ обчислювальноњ техн≥ки захищено:
докторську дисертац≥ю доц. улаковим ё.ќ. “ћетоди ≥ засоби п≥двищенн€ €кост≥ обслуговуванн€ комп’ютерних мереж, що динам≥чно реконф≥гуруютьс€”;
дв≥ кандидатськ≥ дисертац≥њ асп≥рантами випуску 2005 р.:
1. ћохамет ј.ј. јль –аббабах “ћетод ≥ засоби п≥дтримки моб≥льност≥ в об’Їднаних комп’ютерних мережах”;
2. ’усейн јхмед јл-‘ади јль-ќфешад “–озпод≥лена динам≥чна маршрутизац≥€ з урахуванн€м €кост≥ обслуговуванн€ в моб≥льних мережах”.
” 2004 роц≥ на кафедр≥ обчислювальноњ захищено три  кандидатськ≥ дисертац≥њ асп≥рантами:
1. —оболь  √енр≥ка (ѕольша) «ѕрограмне забезпеченн€ дл€ автоматизац≥њ управл≥нн€ потоками  обробки  даних в оперативно-орган≥зац≥йних системах», наук. кер≥вник доц. ѕустоваров ¬. ≤.;
2 ’амд≥ јт≥с Ўкерат (…ордан≥€) «—пос≥б ≥  засоби орган≥зац≥њ в≥ртуальних п≥дмереж», наук. кер≥вник  доц.  улаков ё. ќ.;
3. јбу ”збах ќлекс≥й Ќадайл≥йович (”крањна) «—интез та организаци€ вычислений булевых функций специального класса дл€ систем защиты информации», наук. кер≥вник проф. —амофалов  .√.
” 2003 роц≥ на кафедр≥ обчислювальноњ техн≥ки захищено чотири кандидатськ≥ дисертац≥њ асп≥рантами:
1. јкрам јрех Ќай еф ћустафа
2. ≤сса јйман —арем
3. ћуаффах јхмед јбу-јлхайджа
4. —алех ≤браг≥м  јль-ќмар

ћы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ќ“