Головна » Наукова робота » Наукова школа
НАУКОВА ШКОЛА

“Високопродуктивні компютерні системи та мережі:

теорія, методи і засоби апаратної та програмної реалізації” 

Характер школи

Розвиток фундаментальних знань в галузях основ теорії  побудови високопродуктивних компютерних систем та мереж, методів і засобів їх апаратної і програмної реалізації. 

Засновники школи

проф., д.т.н.
проф., д.т.н.
Історія створення школи. Школа заснована в 1960 р. проф. Самофаловим  Костянтином  Гри­го­ро­ви­чем, представлена в Україні і у 18 країнах світу випускниками аспірантури і докторантури. Протягом періоду існування школи було підготовлено 18 докторів наук та понад 350 кандидатів наук. Наукові результати викладені у 46 монографіях, представлені у 950 авторських свідоцтвах і патентах СРСР, України та інших країн, дисертаціях,  журналах та наукових виданнях. Загальна кількість наукових робіт складає понад 3000. Шість співробітників кафедри нагороджені почесними знаками «Изобретатель СССР». Роботи кафедри відзначені двома Державними преміями України (К.Г. Самофалов, О.М. Романкевич, Л.Ф. Карачун) та однією премією СРСР (К.Г. Самофалов) у галузі науки і техніки.

У перiод з 1961 р. по 1965 р. наукова робота кафедри велася у напрямку автоматизацiї виробничих процесiв iз застосуванням засобiв обчислювальної технiки за 12-ти плановими держбюджетними темами, у тому числi особливо важливим темами, що пiдкрiплювалися госпдоговірними роботами.

 Наприклад:
Теоретичне обгрунтування i розробка методики ескпериментального дослiдження динамiчних характеристик  складної ректифiкацiйної колони установки АВТ Херсонського нафтопереробного заводу без порушення нормальної експлуатацiї.
Розробка унiфiкованої керуючої машини (УКМ) .Тема виконувалася вiдповiдно до плану найважливiших робіт згідно Постанови Ради Мiнiстрів СРСР №1380 вiд 24.12.1963 р. (тема №31/113).
НДР-К-5 виконувалася спiльно з вiддiлом обробки телеметричної (космiчної) iнформацiї iнституту Прикладної математики АН СРСР за завданням науково- технiчної Ради АН СРСР з космонавтики (1963-1965 р.)
Розробка спецiалiзованої обчислювальної машини ( ОМ)  для програмного керування електронно-променевою гарматою при проведеннi зварювальних робiт. Виконувалися за завданням iнституту електрозварювання iм. Є. О. Патона АН УРСР.
Починаючи з 1965 р., науковi роботи  проводилися в планi вирiшення комплексної проблеми розробки, дослiдження, створення i впровадження в промисловiсть нових засобiв обчислювальної технiки.
До 1973 р. на кафедрi повністю склалися i сформувалися 4 наукових напрямки, за якими працювало 58 штатних спiвробiтникiв НДЧ, у тому числi 19 кандидатiв технiчних наук.
Загалом, цi напрямки можна сформулювати у такий спосiб:
  • Розробка i дослiдження нових технiчних засобiв обчислювальної технiки в iнтегральному виконаннi i принципи пiдвищення ефективностi обчислювальних процесiв i пристроїв.
  • Розробка спецiалiзованого математичного забезпечення для засобiв обчислювальної технiки й автоматизацiї із застосуванням цифрової обчислювальної машини ( ЦОМ).
  • Застосування обчислювальної технiки для планування i керування навчальним процесом ВУЗа на прикладi КПI.
  • Автоматизацiя виробничих процесiв iз застосуванням засобiв обчислювальної технiки.
Кожний напрямок пiдтримувався на кафедрi однiєю або двома науковими лабораторiями, де забезпечувалася НДР, ОКР i пiдготовка наукових кадрiв на основi виконання держбюджетних i госпдоговiрних робiт. Було створено 6 лабораторiй. Фундаментальнi теоретичнi дослiдження на кафедрi перiодично пiдкрiплювалися найважливiшими розробками, які впроваджувались у промисловiсть, що пiдтверджувалося великим економiчним ефектом вiд їхнього впровадження. Наприклад, пiдтверджений економiчний ефект перевищив 16 млн. рублiв у 10-й i 11-й  пятирiчках.
У спiвпраці з колективом НПО iм. Корольова розроблено першу у свiтовiй практицi систему комплексної автоматизацiї гальванiчного цеху на базi модернiзованої ЦОМ <Днiпро>. Результати узагальненi в монографiї "Комплексна автоматизацiя гальванiчних цехiв iз застосуванням керуючих обчислювальних машин", К., Вища школа, 1973 р., 200 с. ( пiд спiльною редакцiєю проф. К.Г. Самофалова). Велика золота медаль ВДНГ СРСР.
До  1978 р. було створено чотири наукових лабораторії: конвеєрні об­чис­лю­вальні системи - доц. Луцький Г.М.; обчислювальні пристрої для обробки сигналів - доц. Канєвський Ю.С.; елементи і пристрої електроніки та об­чис­лю­валь­ної техніки на основі нелінійних діелектриків - проф. Самофалов К.Г.; те­орії і методів автоматизованого проектування компютерних систем і проб­лем­но-орієнтованого програмного забезпечення - доц. Бузовський О.В.
У 80-і роки було створено нові лабораторії: організації об­чис­лень у муль­ти­процесорних системах реального часу - доц. Жабін В.І.; орга­ні­за­ції обчислень у мультипроцесорних та розподілених обчислювальних системах та мережах - проф. Сімоненко В.П.; інформаційної безпеки компютерних систем та мереж - проф. Широчин В.П.; узагальнених методів автоматизації програмування, системного програмування та інженерії знань - доц. Пустоваров В.І.
 Варто закцентувати на наступному:
Вперше теоретично обгрунтовано можливостi одержання мiльярдної продуктивностi одного конвеєрного процесора загального призначення без розпаралелювання задач на алгоритмiчному рiвнi i лiнiйнiй залежностi росту продуктивностi при нарощуваннi числа процесорiв. Участь у створеннi спецiалiзованої системи <Процесор М> на основi конвеєрного процесора спiльно з НПО iм. Корольова. Монографiя "Основи теорiї багаторiвневих конвеєрних обчислювальних систем", Радiо i зв`язок, Москва, 1989 р., 270 с. (автори К. Г. Самофалов, Г. М. Луцький).
Створення нової діелектричної елементної бази в iнтегральному виконаннi (діелектрична пам`ять, АЦП, ЦАП, матрицi датчикiв для акустичних томографiв тощо). Результати узагальнені в монографiї "Діелектрична елементна база", Технiка, Київ, 170 с. ( пiд загальною редакцiєю К. Г. Самофалова i Я. В. Мартинюка). Державна премiя СРСР (К. Г. Самофалов).
Створення i впровадження у серiйне виробництво комплексу систем дiагностування складної цифрової апаратури: системи КОДІАК i Версiя-128. Результати узагальненi в монографiї "Структурно-тимчасова надмiрнiсть у керуючих системах", Вища школа, Київ, 1979 р., 158 с. (автори Романкевич А.М., Карачун Л.Ф.).
Державна премiя УРСР за 1984 р. (Романкевич А.М., Карачун Л.Ф.). Створення спецiалiзованих обчислювальних засобiв для систем ЧПК:  ЕОМ СВ-4 для систем ЧПК  <Мiкрон 4-01>,  <Мiкрон 4-08>  (НПО <Київський радiозавод>), ЕОМ СВ-5 i СВ-6, що розширюють можливiсть збiльшення числа керуючих координат у системi ЧПК з 3-4 до 10-12. Створення мультипроцесорної системи керування для систем ЧПК. Науковий керiвник доц. Жабiн В.I.
Супермiкро-ЕОМ PARCOS-96 (класу персональних супер-ЕОМ), орiєнтована на опрацювання сигналiв, зображень i вирiшення задач лiнiйної алгебри. Загальна продуктивнiсть системи може нарощуватися вiд 200 до 240 Мфлоп. Результати узагальненi в монографiї "Систолічнi процесори", Київ, Технiка, 1991 р., 173 с. (автор проф. Канєвський Ю.С.).
Функцiонально-орiєнтованi засоби i мiкропроцесорнi системи опрацювання iнформацiї в реальному масштабi часу. Пiдприємствами Мiнзв`язку СРСР, Мiнприладу СРСР i Мiнавiапрому СРСР малими партiями випущено ряд систем оперативного керування i контролю в реальному часi. Наприклад, системи КАI-М, АIСТ-Т4, АIСТ-21, 88Сб: ККРО. Науковий керiвник проф. Тарасенко В.П.
Ряд iнших спецiальних робiт за директивними постановами уряду. 
Вчені школи
Бузовський Олег Володимирович, проф., д.т.н.
Сімоненко Валерій Павлович, проф., д.т.н.
Широчин Валерій Павлович, проф., д.т.н..
Канєвський Юрій Станіславович, проф., д.т.н. - помер 2001 року.
Мухін Вадим Євгенович, доц., к.т.н
Сергієнко Анатолій Михайлович, с.н.с., к.т.н.
Жабін Валерій Іванович, проф., д.т.н.
Кулаков Юрій Олексійович, проф., д.т.н.
Пустоваров Володимир Ілліч, доц., к.т.н.
Мартинюк Яків Васильович, пров. наук. співр., доц. к.т.н.
Кадровий склад.
Доц., к.т.н. Русанова Ольга Веніамінівна
Доц., к.т.н. Корочкін Олександр Володимирович
Доц., к.т.н. Талаєв Олексій Костянтинович 
Доц., к.т.н. Завадський Володимир Олександрович
Доц., к.т.н. Селіванов Віктор Львович
Доц., к.т.н. Чебаненко Тетяна Михайлівна
Доц., к.т.н. Ткаченко Валентина Василівна
Доц. к.т.н. Марковський Олександр Петрович
Доц. к.т.н. Стіренко Сергій Григорович
Ст. викладач Мусіна Тетяна Василівна
Ст. викладач Кузнєцов Олександр Вікторович
Ст. Викладач Виноградов Юрій Миколайович
Ст. Викладач Сімоненко Андрій Валерійович
с.н.с., к.т.н. Блінова Татяна Олександрівна
с.н.с., к.т.н. Долголенко Олександр Миколайович
с.н.с., к.т.н. Верба Олександр Андрійович
с.н.с., Куц Наталія Євгенівна
н.с., Аксьоненко Сергій Володимирович
н.с. Лепеха Володимир Львович
н.с. Овраменко Сергій Григорович
н.с. Кудренко Олена Іванівна
 

Основні наукові напрямки до 2010 року.
- Надпродуктивні паралельні обчислювальні системи та мережі – д.т.н. проф. Луцький Г.М.
Створення теорії та принципів побудови ізо­ефективних масштабованих об­чис­лювальних систем, методів синтезу но­вих топологій відмовостійких мас­шта­бованих обчислювальних систем. Розробка оп­ти­маль­них варіантів топологій широкого призначення, ва­ріантів побу­до­ви відмовостійких масштабованих об­чис­лювальних систем з більш високими показниками ізоефективності та значно кращою гіперкубічною топологією.
Створення алгоритмів маршрутизації інформаційних повідомлень і пакетів у  масштабованих   обчислювальних системах із відмовостійкою топологією.
 
Розробка нових алгоритмів планування, зокрема двопрохідних евристичних універсальних та комплексних.
- Теорія та методи автоматизованого проектування комп’ютерних систем і проблемно-орієнтованого програмного забезпечення - д.т.н., проф. Бузовський О.В.
Розвиток теорії проектування комп’ютерних систем на системному, операційному, функціонально-логічному та конструкторському рівнях  проектування, формальних методик та алгоритмічних подань розв’язків проектних задач. Розробка теорії та методології контролю та діагностування комп’ютерних систем і їх компонентів на основі уявлення процедури діагностування як процедури декомпозиції об’єкту діагностування на фрагменти з визначеними ознаками тестопридатності.
Розробка теоретичних основ та методів комп’ютерної обробки контурних зо­бражень, схемної документації та рукописного тексту на основі принципів визначення достатності для якісної об­роб­ки семантичної моделі зображення та   розробки спро­щених алгоритмів для розв’язку конкретних задач розпізнавання  зображень. Результати опубліковано в 3 монографіях та в 200 наукових працях,   8 авторських свідоцтвах. Захищені 20 кандидатських та 1 докторська дисертації.
- Елементи і пристрої електроніки та обчислювальної техніки на основі нелінійних діелектриків - член-кор. НАНУ, д.т.н., проф. Самофалов К.Г.
Створення  та дослідження наукових та технологічних основ побудови сег­нетоелектричних конденсаторних та трансформаторних енергонезалежних за­пам’ятовуючих елементів та пристроїв (СЗП) з руйнівним та неруйнівним зчи­ту­ванням. Опрацьовані технології виготовлення ІМС СЗП на тонкій (0,2-0,4мкм і менше) сегнетоелектричній плівці з КМОН структурами, швидкодією 5-20 нс та їх густиною елементів до 0,128 та 32 Мбіт/мм2 при нормах 1 та 0,065мкм в Україні і за кордоном.
Розвиток технології та опрацювання концепції побудови нового класу багатоелементних ульт­развукових антен для систем медичної та технічної діагностики на основі си­метричних мікросмугових  роздільно-сумісних перетворювачів на товстих (0,02-0,3 мм) п’єзоелектричних плівках. Створення умов розробки вітчизняного ультразвукового діагностичного обладнання, яке не поступається кращим іноземним зразкам, роздільна здатність - 0,1мм,  частоти до 100 мГц. За напрямком захищено 8 кандидатських і 1 докторська дисертації.
- Організація обчислень у мультипроцесорних та розподілених об­чис­лю­валь­них системах та мережах - д.т.н., проф. Сімоненко В.П.
Створення теоретичних основ вирішення задач планування та дис­пет­че­ри­за­ція в багатопроцесорних і розподілених обчислювальних системах та мережах, розробка алгоритмів та програм планувальників та диспетчерів для задач статичного та динамічного планування в па­ра­лельних обчислювальних системах, розробка алгоритмів і програм для отримання за короткий  час оп­ти­мальних або оптимізованих розкладів рішень широкого кола задач планування.
Дослідження призначені для розробки системних пла­ну­вальників багатопроцесорних та розподілених  інформаційних об­чис­лю­вальних систем з підвищеними характеристиками  живучості та для вирішення прикладних задач теорії розкладу і ком­бі­на­тор­ної оптимізації, в таких галузях, як керування транспортом, торгівля, банківська справа, бази знань великого обєму.
- Інформатика та безпека комп`ютерних систем та мереж – д.т.н., проф. Широчин В.П.
Створення елементів теорії безпеки та передбачуваності поведінки програмного забезпечення в розподілених комп’ютерних системах. Розробка відмовостійких і безпечних програмних засобів управління чи моделювання для дослідження та попередження на різних етапах розробки непередбачуваних логічних помилок в організації програмного забезпечення реального часу. Методи та засоби аутентифікації суб`єктів та повідомлень в розподілених комп’ютерних системах. Розробка теоретичних основ та математичних моделей оцінки рівня безпеки, відлагодженості програмного забезпечення на етапах проектування, кодування та модифікації програм.
- Основи теорії, методи та засоби побудови обчислювальних систем реального часу -  д.т.н. проф. Жабін В.І.
  Створення основ теорії високонадійних модульних обчислювальних систем, здатних до автоматичної реконфігурації та масштабування продуктивності за вимогою зовнішних чинників. Дослідження методів організації та взаємодії апаратних і програмних засобів обчислювальних систем з використанням класичної та потокової моделі реалізації паралельних обчислень у реальному часі. За результатами досліджень видано монографію, 8 учбових посібників, результати впроваджено у виробництво та учбовий процес.
  - Узагальнені методи автоматизації програмування, системного програмування та інженерії знань – доц., к.т.н. Пустоваров В.І.
            Теорія проектування програмного забезпечення, побудова систем автоматизації програмування, підвищення ефективності та розширення застосувань програмного забезпечення систем інженерії знань, реалізація систем верифікації програмного забезпечення, обладнання через імітаційне моделювання,  формальну верифікацію поведінки структур апаратури, поданими на мовах Verilog HDL та VHDL; автоматизація розробки системного програмного забезпечення для систем подійного керування, баз даних і баз знань. Розробка теоретичних основ та математичних моделей для оцінки ефективності програмного забезпечення в процесі його проектування та істотного спрощення автоматизації підготовки та налагоджування програмного забезпечення інтелектуальних систем.
- Високорівневий синтез обчислювальних систем для реалізації періодичних алгоритмів - с.н.с., к.т.н. Сергієнко А.М.
  Розробка основ теорії відображення періодичних алгоритмів в об­чис­лю­валь­ні системи (ОС), що складаються з множин процесорних елементів (ПЕ) і сис­тем їх комутацій. Створення методів синтезу та кінцевого опису ОС на струк­турному рівні і рівні регістрових передач, складання і розподілення програм для ПЕ, методів і методик для проектування ОС на кристалі з мільйонами вентилів і продуктивністю до десятків і сотень мільярдів операцій за секунду. Розробка і реалізація високоефективних проектів ОС, проектів багатоцільового призначення  на ПЛІС: ядра мікропроцесорів з архітектурою і8051 і ARM; процесори швидких ортогональних перетворювань сигналів; структурний компілятор цифрових фільтрів та ін. Опубліковано монографію в 2003 р. 
 
Підготовка наукових кадрів
За період діяльності наукової школи на кафедрі обчислювальної техніки підготовлено:
 13 докторів наук, з них під керівництвом Самофалова К.Г. захистили докторські дисертації: Луцький Г.М., Та­расенко В.П., Канєвський Ю.С., Широчин В.П., Бузовський О.В., Печурин Н.К., Кирил Боянов, Стойко Тодоров, Єже Бромирський, Ан­жей Силицки, Стойко Чавзаров); під керівництвом Луцького Г.М. - Сімоненко В.П.; під керівництвом Канєвського Ю.С. - Вижиковський Роман;
 
214 кандидатів наук з них під керівництвом: Самофалова К.Г. - 90, Луцького Г.М. – 37, Корнійчука В.І. – 30, Широчина В.П. – 17, Бузовського О.В. – 14, Кулакова Ю.О. – 8, Сімоненко В.П. – 7, Жабіна В.І. – 3, Пустоварова В.І. – 4, Завадського В.О. –2, Мартинюка Я.В. – 2.  
Наукова школа кафедри представлена бiльш нiж 300 випускниками аспiрантури i докторантури кафедри в 18 країнах свiту i, природно, продовжує розвиватися як на базовiй кафедрi обчислювальних машин, систем i мереж, так i на "дочiрнiх" кафедрах.
 
Обсяги фінансування науково дослідних робіт, тис. грн.
Рік
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Всьго
193.5
168,7
121,0
157,0
195,7
159,0
269,2
358,4
681,7
840,6
860,5
Д/б
95,0
78,7
84,0
100,2
86,5
117,2
219,2
273,9
555,7
760,6
780,5
Г/д
98,5
90,9
37,0
56,8
89,2
41.8
50,5
84,5
126,о
80,0
80,0
 
Навчання в аспірантурі
  Кількість аспірантів, здобувачів 
Рік
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Аспіранти, всього
24
24
23
23
21
21
20
20
14
14
15
За бюджетом
9
10
9
8
9
8
7
9
7
10
14
За контрактами
15
14
14
15
13
13
13
11
7
4
1
Здобувачі,  всього
-
 
 
1
1
1
2
2
2
2
2
 
Захист дисертацій 
Рік
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Д.т.н.
-
 
 
 
-
-
1
2
-
-
-
К.т.н.
6
6
3
3
4
3
2
4
4
4
2
Асп., д/б
1
1
 
 
1
1
 
 
1
2
 
Асп.,контр
5
5
3
3
4
2
 

2

 

4

2
2
 

1

Здобувачі
-
 
 
 
 
-
 
 
1
-
 

1

 
У 2009 році на кафедрі  обчислювальної техніки аспірантами захищено дві кандидатські дисертації:
1. Растуг Саден (Іран) « Методи та засоби підвищення  ефективності  обчислень у кластер них системах з мультиядерною архітектурою» –05.13.05, наук. кер. доц. каф. ОТ Корочкін В. О.;
2. Куц  Володимир Юрійович,  «Інформаційно-вимірюбвальна система оцінки параметрів циклічних сигналів на базі кругової медіанної фільтрації» –05.13.05, наук. кер. проф.. каф. ОТ Кулаков Ю. О.
У 2008 році на кафедрі  обчислювальної техніки аспірантами захищено чотири кандидатські дисертації:
1. Волокита  Артем Николаевич «Методы и средства повышения эффективности систем мониторинга безопасности в компьютерных системах» –01.05.03., наук. кер. доц. каф. ОТ Мухін В. Є.;
2. Буханцов Сергій Миколайович «Методи і засоби  ефективної організації програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем (для фінансових установ)» –01.05.03., наук. кер. доц. каф. ОТ Пустоваров В. І.;
3. Іяд (М, М.) Шахрурі (Йорданія) «Методи та засоби підвищення ефективності  ідентифікації абонентів багатокористувальних систем» –05.13.05. –наук. керівник проф. каф. ОТ  Самофалов К.Г.
4 Мулкі Ахмед Ясін Ал Бадайнех   (Йорданія) «Підвищення ефективності  засобів виявлення та виправлення помилок в послідовних інтерфейсах комп’ютерних систем» – 05.13.13. – наук. керівник проф. каф. ОТ  Самофалов К.Г.
У 2007 році на кафедрі обчислювальної техніки захищено чотири кандидатські дисертації, з них:
одна асистентом кафедри   Стіренко Сергієм Григоровичем «Засоби підвищення ефективності спеціального програмного забезпечення підготовки та редагування технічної документації».–01.05.03.–наук. кер. Пустоваров В. І.;
та три аспірантами кафедри  випуску 2007 р.:
1. Абабне Оксана Анатолиевна «Повышение эффективности защиты нформации в компьютерных системах на основе использование стохастических параметров их работы».-05.13.13.- наук. керівник  -Самофалов К.Г.;
2.Хазем Мохд Саид Абдел Маджид Хатамлех (Иордания). Повышение эффективности обнаружения ошибок передачи данных в компьютерных системах и сетях. –05.13.13. –наук. керівник –Самофалов К.Г.;
3. Зохре Карим Заде (Иран). Программно-аппаратные средства генерации псевдо­случайных последовательностей для повышения эффективности защиты инфор­ма­ции в ЭВМ и сетях. – 05.13.13. – наук. керівник- Марковский А.П.

У2006 році на кафедрі обчислювальної техніки захищено:
дві докторських дисертації:
1.  Доцентом кафедри ОТ Жабіним В.І.  “Методи та засоби підвищення ефективності паралельних обчислювальних систем”;
2.   Здобувачем, громадянином ПНР Хайдер  Мирославом Ричард  “Методи та засоби підвищення ефективності розподілених систем на основі багатоканальних зв’язків”;
чотири кандидатські дисертації аспірантами випуску 2006 р.:
1. Ху Чжен-Бі “Комбінований метод та засоби виявлення вторгнень на основі еволюційних механізмів штучного інтелекту”;
2.Луай Дарвіш «Методи та засоби підвищення ефективності   передачі даних в захищених комунікаційних середовищах”»;
3.Рамзі  Анвар Саліба Суніа «Високопродуктивна реалізація протоколів захисту інформації на базі операцій модулярної арифметики”;
4.Аль-Хапвельді Алі “ Методи та засоби підвищення ефективності   застосування  контрольних сум ехоплексу та циклічних кодів для виявлення помилок передачі даних в комп’терних системах та мережах».
У 2005 році на кафедрі обчислювальної техніки захищено:
докторську дисертацію доц.Кулаковим Ю.О. “Методи і засоби підвищення якості обслуговування комп’ютерних мереж, що динамічно реконфігуруються”;
дві кандидатські дисертації аспірантами випуску 2005 р.:
1. Мохамет А.А. Аль Раббабах “Метод і засоби підтримки мобільності в об’єднаних комп’ютерних мережах”;
2. Хусейн Ахмед Ал-Фади Аль-Офешад “Розподілена динамічна маршрутизація з урахуванням якості обслуговування в мобільних мережах”.
У 2004 році на кафедрі обчислювальної захищено три  кандидатські дисертації аспірантами:
1. Соболь  Генріка (Польша) «Програмне забезпечення для автоматизації управління потоками  обробки  даних в оперативно-організаційних системах», наук. керівник доц. Пустоваров В. І.;
2 Хамді Атіс Шкерат (Йорданія) «Спосіб і  засоби організації віртуальних підмереж», наук. керівник  доц. Кулаков Ю. О.;
3. Абу Узбах Олексій Надайлійович (Україна) «Синтез та организация вычислений булевых функций специального класса для систем защиты информации», наук. керівник проф. Самофалов К.Г.
У 2003 році на кафедрі обчислювальної техніки захищено чотири кандидатські дисертації аспірантами:
1. Акрам Арех Най еф Мустафа
2. Ісса Айман Сарем
3. Муаффах Ахмед Абу-Алхайджа
4. Салех Ібрагім  Аль-Омар

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ