Головна » Про кафедру » Педагогічна школа
Педагогічна школа

    Педагогiчна школа кафедри остаточно склалася i затвердилася в перiод iз 1970 по 1980 роки й набула широкої вiдомості не лише у нашiй країнi, але й у 12 країнах свiту. Школа представлена не тiльки колективом кафедри ОТ НТУУ "КПI", але i колективами 4-х "дочiрнiх" кафедр, що видiлилися з її складу ("ВТIЕР","Прикладної математики", "Спец. ЕОМ", ЕОМ Чернiгiвської фiлiї) i ОЦ КПI. У Болгарiї школа представлена кафедрами в мiстах Руссе, Габрово, В.Тирне. Вихованцi кафедри працюють професорами ряду унiверситетiв Польщi, Болгарiї, Китаю, Алжиру, Тунiсу, Лiвану, Куби, Нiмеччини, Йорданiї, Марокко й iн.

  

1978 р.  Лауреати першої премії «КПІ» за підручник «Електронні цифрові обчислювальні машини» (к.т.н. Корнійчук В.І., д.т.н. Самофалов К.Г., к.т.н. Тарасенко В.П.)

   Безпосередньо на кафедрi в рiзнi часи працювало 30 штатних професорiв, докторiв наук. Сьогодні тут працюють 8 професорiв, докторiв наук. Закiнчують оформлення докторських дисертацiй на кафедрi 4 докторанти.

    Від заснування кафедри проводится планова цiлеспрямована пiдготовка власних педагогiв i вчених - вихованцiв кафедри. Формується науково- педагогiчна школа кафедри. Використовуються можливостi добору для роботи на кафедрi кращих студентiв, аспiрантiв, докторантiв. Кiлькiсть аспiрантiв i здобувачiв із числа спiвробiтникiв кафедри зростає відповідно до розширення наукових дослiджень. Якщо з 1960 до 1965 р. були захищенi всього 3 кандидатських дисертацiй, то з 1965 до 1975 р. - уже бiльше 35, i захищено 3 докторськi дисертацiї (Кулик В. Т., Самофалов К. М., Киселевський Ф.Н.).
     З 1975 до 1991 р. через навчання в аспiрантурi на кафедрi пройшло бiльше 300 осіб, у тому числi 98 iноземних громадян iз 42 країн свiту.

Досвiд читання курсу був переданий двом навчальним iнститутам: Болгарському ВМЕI м.Габрово i ВМЕI м. Руссе.

     У Болгарiї вийшов у світ пiдручник: К.Г. Самофалов, Х.З. Караiлiєв, В.I. Корнейчук "Цифрови исчислительни машини" , Габрово, КМТПО, 1976 р., 500 с. Крiм того, доц. Корнiйчук В.I. розробив i успiшно впровадив у навчальний процес систему автоматизацiї урахування й аналiзу успiшностi студентiв (iз зворотнiм зв язком), навчальний посiбник внутрiшнього видання, що мiстить набори задач i контрольних питань для перевiрки знань, а також програмне забезпечення для системи самонавчання на ЕОМ.

   Пiд керiвництвом доцента Жабiна В.I. було розроблено автоматизованi робiтничі мiсця (АРМ - студент) на основi секцiонованих мiкропроцесорiв i ЕОМ ДВК-2М. Лабораторiя на базi таких технiчних засобiв забезпечувала реальне проектування всiх рiвнiв апаратних засобiв цифрових ЕОМ. Ця лабораторiя була унiкальною i методично пiдтримувала вивчення i налагодження складних мiкропроцесорних систем методом програмно-апаратної емуляцiї, що дало можливiсть виключити процес виготовлення спецiалiзованих монтажних схем. Велику допомогу ця лабораторiя також надала слухачам спецфакультету "Мiкропроцесорнi системи".

     За курсом "Арифметичнi i логiчнi основи ЕОМ" читали лекцiї, вели курсове проектування i лабораторний практикум викладачi: доц. Пиневич М.М., проф Каневський Ю.С., доц. Третяк А.Л., доц. Валуйський В.Н.

   Згідно курсу було пiдготовлено i видано пiдручник "Прикладна теория цифрових автоматiв", (К., Вища школа, 1987 р., 375 с.). Наведенi приклади iлюструють повноту i грунтовнiсть забезпечення навчального процесу. Аналогiчно були забезпеченi й усі iншi спецкурси навчального плану.

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ