Головна » Наукова робота » Тематика НДР
Тематика НДР

Тематика завершених НДР до 2010 р. та головні розробки по ним:

(назви головних розробок, що мають світовий рівень: роки їх виконання, приклади використання)

“Процесор з плаваючою комою  високонадійної ЕОМ СОУ-3”. Період виконання 1985-1986 рр. Замовник міністерство звязку СРСР. Процесор серійно вироблявся на ПО ім. С.П. Корольова в 1987-1990 рр. Його продуктивність та точність обчислень відповідала кращим світовим зразкам процесорів спеціального призначення. Він використовувався в засобах оборони СРСР та країн Варшавського договору. Науковий керівник Луцький Г.М.

“Спеціалізовані САПР компютерних систем”. Системи були створені по замовленню підприємств ряду галузевих відомств (Мінелектронпрому, Мінрадіопрому, Міністерства загального машинобудування та інших) в період 70-90 років та впроваджені відповідно: на КНІІМП, м. Київ – 1975 р., НВО СКБ МП, м. Львів – 1976 р., ВО „Електронмаш”, м Київ – 1980 р., НВО „Северная заря” м. Ленінград – 1990 р. Науковий керівник Бузовський О.В.

“Автоматизовані системи  діагностування компютерних систем”. Системи були розроблені в кінці 80-х років по замовленню відповідних підприємств і впроваджені на: НВО ЗТА, м.Черкаси – 1989 р.;  НВО „Красная заря”, м. Ленінград – 1990 р. Науковий керівник Бузовський О.В.

“Розробка ряду сегнетоелектричних запамятовуючих пристроїв з неруйнівним зчитуванням”. Дані роботи виконувалися впродовж 70-80-х років по замовленням підприємств Мінрадіопрому та Електронпрому СРСР (п/я Г-4728, А-8941, А-1464, А-3359 та ін.). За результатом робіт в серійне ви­роб­ниц­тво впроваджено ряд мікросхем запамятовуючих пристроїв на товстих сег­не­тич­них плівках (0,1-0,01 мм) серії 307РВ, які вироблялися з 1972 до 1989 року. Дані ро­боти захищені авторськими свідоцтвами в кількості 24 одиниць.  По А.С.608197 на запамятовуючий пристрій отримано значний економічний ефект 2,8 млн руб. Виробництво ІМС даного типу і з відповідними характеристиками се­рій­но вироблялися і в США. Галузь використання пристроїв – електронні засоби оборони. Науковий керівник Самофалов К.Г.

“Дослідження та розробка фізичних, технічних та технологічних основ проектування та виготовлення елементів та пристроїв обчислювальної техніки та акустичних приладів на пєзоелектричних плівках”. Держбюджетна тема 2440, замовник МОН. Роки виконання 2000-2001 рр. Спільно з НДІ РАДМІР м.Харків опрацьовано технології, розроблено і виготовлено багатоелементні лінійні ультразвукові датчики з числом елементів – 64 для першого створюваного в Україні медичного ультразвукового сканера Ultima. Створено технологію і обгрунтовано напрямок побудови нового класу ультразвукових лінійних датчиків з динамічним фокусуванням для медичних УЗ сканерів з числом елементів 192-256 та роздільною здатністью – 0,3-1 мм. Результати відповідають кращим зразкам провідних фірм світу (Aloka Японія, General Elektryk США), ціни на які складають 4-40 тис. дол. США за одиницю. Створено  можливість побудови конкурентноспрожного вітчизнянного діагностичного УЗ обладнання. В рамках цієї теми розроблено і опрацьовано засоби і технологія побудови сегнетоелектричних запамятовуючих пристроїв на тонких плівках системи титаната-цирконата свинцю суміщених з напівпровідниковими КМОН структурами. Обгрунтовано і досліджено напрямок побудови пристроїв з неруйнівним зчитуванням, що дозволяє у порівнянні з напрямком побудови сегнетоелектричної пам’яті з руйнівним зчитуванням, пам’яті типу FRAM, який розвивається в США, фірмою Ramtron  досягти швидкодії 1-4 нс замість 20-40 нс. Науковий керівник Самофалов К.Г., відповід. виконавець Мартинюк Я.В.

“Розробка конструкцій, технологій і виготовлення керамічної плати та помножника електронів зразків багатоканального цифрового детектора для лазерного масспектрометра”. Роки виконання 2001-2003. Замовник – Інститут прикладної фізики НАНУ, м. Суми. Було створено два типи цифрових детекторів з величиною апертури 10 і 50 мм  та числом цифрових детекторів 400 і 2000 одиниць. Розробку впроваджено в експериментальне виробницто заводу електронних мікроскопів, м. Суми. Досягнено роздільну здатність у цифровому лазерному масспектрометрі реального часу не менше 3000 ліній на апертурі 250 мм та чутливість 10-4-10-8 по масовому складу речовини, що дозволяє в реальному часі виявляти всі елементи таблиці Менделеєва і не менш як 10 ізотопів кожного елементу. Досягнені результати на сьогодні є кращими в світі. Науковий керівник Мартинюк Я.В., відповід. виконавець Верба О.А.

“Сейсмічний обчислювач СВ-1”, розроблений в 1979 р. і впроваджений в цифровий комплекс НВО “Укргеофізика”. Обчислювач СВ-1 представляє собою багатопроцесорну обчислювальну систему і використовувався в якості швидкодіючого спецпроцесора для ЕОМ ЕС-1020, в якій вперше в СРСР була організована си­столічна обробка даних з сумарною продуктивністю 8 млн. операцій в секунду і яка за своїми показниками перевищувала кращі  світові  конвольвери на той час провідної фірми Geospace, США. Науковий керівник Канєвський Ю.С.

“Обчислювальна система аналізатора спектру”. Роки виконання 1987-1988. Замовник НДІ приладобудування м. Горький. Впроваджено з 1989 по 1990 рр. ряд обчислювальних аналізаторів спектру СК4-91, СК4-92, СК4-93, СК4-94. Аналізатори серійно вироблялися на Московському заводі радіовимірювальної апаратури. Аналізатори побудовані на швидкісних блоках  багатоканальної цифрової фільтрації і процесорах швидкого перетворення Фур’є. Їх продуктивність перевищувала продуктивність відповідних аналізаторів спектру провідних фірм: Hewlett-Packard, Nicolet, Bruel&Kjaer завдяки розробки та використання нового класу систолічних процесорів, нових цифрових фільтрів і методів обробки інформації, головна частина з яких захищена впровадженими винаходами, А.С.: 1092517, 1095188, 1095191, 1145346, 1206802, 1264306, 1287175, 1333196. Науковий керівник Канєвський Ю.С.

Вимірювач сигналів в рейкових мережах системи автоматизованого регулювання швидкості потягів в метрополітені“. Роки виконання 1992-1993. Замовник Київський метрополітен. Впроваджено в 1993 р. в Київському, в 1994-1995 рр. – в Харківському і Московському метрополітенах. Вимірювач  був першим портативним, автоматичним, цифровим, багатоканальним вимірювальним приладом для залізничного транспорту в СНД. Завдяки використання удосконалених алгоритмів спектральної обробки сигналів вимірювач мав в кілька разів більшу швидкодію в порівнянні з кращими іноземними приладами (прилад HP3563 фірми Hewlett-Packard) і разом з тим мав в 20 разів меншу вартість. Науковий керівник Каневський Ю.С.

Комплекс бюджетних тем по замовленню МОН за номерами: 2264, 2437, 2501“. Роки виконання 1997–2003. Створено бібліотеку обчислювальних модулів для проектування обчислювальних систем на ПЛІС і замовлених ЗВІС, що включає в себе ядра мікроконтролерів і8051/8052, ядро RISC-мік­ро­процесора з архітектурою ARMv.4, процесори швидкого перетворення Фур’є, дискретного косинусного перетворення, декодер аудіофайлів в форматі МР3, цифрові фільтри. Обчислювальні модулі описані на мові VHDL. Створені засоби перевищують світові зразки по швидкодії (1,1-1,5 разів), апаратним витратам (1,2-3 рази) і енергоспоживанню. Теоретичні результати розробок узагальнені і опубліковані в монографії: А.М.Сергиенко. VHDL для проектирования вычислительных устройств.– Киев: ДиаСофт.–2003.–208 с.,накладом 1500 прим. Науковий керівник Канєвський Ю.С., відповід. виконавець Сергієнко А.М.

“Блок кореляційного приймача супутникових навігаційних сигналів системи Глонасс”. Роки виконання 2002-2003. Замовник ЦНДІ навігації і керування м. Київ. Розробка базується на результатах бюджетних тем 2264, 2437, 2501. Має в 2,5 рази менші апаратні витрати (по кількості вентилів), а також забезпечує не менше ніж 1,5 рази підвищену чутливість і меншу похибку визначення місцезнаходження, в порівнянні з світовими зразками. Система Глонасс, яка створюється головним виконавцем ЦНДІ навігації і керування м. Київ, поетапно передається в Китай для впровадження. Науковий керівник Сергієнко А.М.

“Iнформацiйне забезпе­чення компютерних засобiв контролю та дiагностики потуж­них енергооб єктiв на основi систем штучного iнтелекту майбутнiх поколiнь". Бюджетна тема 4240 з Державного фонду фундаментальних досліджень № 12.3/81, шифр "Ватра", 1993-1994 рр. Присвячена проблемі інтелектуалізації засобів контролю, діагностики та диспетчерського управління потужними енергооб’єктами та енергосистемами на базі концепції застосування теорії, механізмів та засобів семіотичного моделювання. Науковий керівник Широчин В.П

“Концепцiя, концептуальнi пiдходи, нормативно-правова база захисту iнформацii в компютерних системах". Бюджетна тема № 3001 в рамках національної програми, шифр "Захист-41", 1993-1994 рр. Присвячена розробці концепцiї сертифiкацiї програмного забезпечення (ПЗ) та апа­ратно-програмних комплексiв в Україні, яка базується на загальноприйнятих моделях систем захисту, включаючи вiтчизнянi та закордоннi нормативнi документи по розробцi систем захисту та на власному досвiдi роз­робки українських фахiвцiв i вчених в галузях захисту iнформацiї, вiдлагодження та пiдвищення надiйностi програм та аналiзу корект­ностi виконання програм. Результати робіт використано при створенні Державного стандарту України по захисту інформації “Критерії захищеності компютерних систем та мереж.” Науковий керівник Широчин В.П.

“Розробка високопродуктивних обчислювальних засобів для систем ЧПК”. Роботи по створенню засобів для систем ЧПК виконувались впродовж 1985-1997 років по замовленню Київського радіозаводу. Частково ці роботи фінансувалися із бюджету Міносвіти, д/б 434, 1993-1994 роки. За результатами досліджень розроблено і впроваджено у виробництво ряд спеціалізованих 32-розрядних обчислювачів для систем ЧПК ("МІКРОН 4-01" –  "МІКРОН 4-08" виробництва "Київ­ський радіозавод"), що забезпечило збільшення про­дуктивності систем, зменшило час розрахунку інтерполяції і керуючого впливу та збільшило число керуючих координат. Досягнуті результати дозволили розробити мультипроцесорні системи “Славутич МОС”, що масштабуються, на однотипних модулях з розподіленими засобами арбітражу і реконфігурації. Розробки підтвердили на практиці високі технічні та економічні показники. Використання апаратних засобів для розподілу завдань між процесорами і запропонованою організацією ієрархічної памяті дозволили спростити адаптацію лінійних програм і розробку нового програмного забезпечення для паралельних систем. Розробки захищені 32 авторськими свідоцтвами СРСР та  патентами України. На основі виконаних робіт і отриманих результатів науковим керівником робіт проф. Жабіним В.І. в 2003 році видана монографія “Архитектура вычислительных систем реального времени”. К.: ВЕК+,2003,-176 с. Накладом 500 прим.

“Розробка програмно-апаратних за­собів контролю інформаційних потоків”. Робота виконувалась в рамках національної програми “Концепція, концептуальні підходи та нормативно-правова база захисту інформації в комп’ютерних системах”, Шифр “Захист-41”, 1993 –1994 рр. Замовник ДС ТЗІ України. При­свя­чено розробці технічних засобів контролю та сертифікації захищених ком­п’ютерів на основі спеціалізованих пристроїв контролю потокової інформації. Науковий керівник Пустоваров В.І.

“Розроб­ка, дослідження та за­сто­сування засобів інтелектуалізації в про­це­сі проектування баз даних та прикладних програм в авто­матизованих системах на базі ПЕОМ”. Розробка виконувалась за державною науково-тех­нічною програмою “Сучасні ін­формаційні технології в створенні ін­тегрованих виробничих комп­лек­сів”, за темою “Розробка програмних засобів аналізу та накопичення інформації в текстовій формі”. Роки виконання 1994-1996. Присвячено виконанню синтаксичної та семантичної обробки текстової інформації в базах даних і знань. Науковий керівник Пустоваров В.І.

“Альтернативний варіант систем імітаційного моделювання об­лад­нан­ня на основі мови Verilog HDL”. Розробка виконувалась за договором між  НТУУ “КПІ” та фірмою Aldec Inc., USA, 1998- 2001 рр. Запропоновано підхід до під­вищення швидкості верифікації електронних схем на базі імітаційного моделювання. Науковий керівник Пустоваров В.І.

Мы в Google+
4.6 stars(359 reviews)

RSS кафедри ОТ